Vær Guds efterlignere


Guds ord

Efes. 5.1-11: 1. I skal derfor ligne Gud, som hans elskede børn, 2. og vandre i kær­lighed, ligesom også Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som en gave og et offer, »en liflig duft« for Gud. 3. Men utugt og al slags urenhed eller have­syge bør end ikke nævnes iblandt jer, som det sømmer sig for hel­lige, 4. ej heller skam­melig færd eller tåbelig snak eller let­færdig skæmt (den slags er util­børligt), men hellere tak­sig­else. 

5. Thi det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller havesyg – det er det samme som en af­guds­dyrker! – har lod og del i Kristi og Guds rige. 6. Lad ingen be­drage jer med tomme ord; thi for så­danne synders skyld kommer Guds vrede over ulydig­hedens børn. 7. Gør derfor ikke fælles sag med dem! 8. Thi I var forhen mørke, men nu er I lys i Herren; I skal vandre som lysets børn 9. – lysets frugt består jo i al godhed og ret­fær­dighed og sandhed; 10. vælg, hvad der er vel­be­hageligt for Herren. 

11. Vær ikke med­del­agtige i mørkets golde ger­ninger, men bring dem hellere for dagen. 

Ligne

Det græske ord for ligne er 3402 μιμητής – mimētēs – og det be­tyder: an imi­tator, follower. Imitator: person der efter­ligner noget. (fra lat. imitator) efter­ligner. Citat af Kaj Munk: “Djævelen er en emi­nent Imitator, han kan efter­gøre Guds Stemme, saa det næsten ikke er til at kende Forskel. KMunk.V.207.” (Så bliv ikke be­draget!)

Imitator betyder: At ligne. At bruge eller følge som et for­billede. At ko­piere ma­nerer eller tale af; efter­ligne. At kopiere nøj­agtigt; repro­ducere.

Follower betyder: En, der følger. En, der accep­terer en andens vej­ledning, be­faling eller led­else. En, der har en stærk inter­esse for eller er meget op­mærk­som på noget. En person, der accep­terer en andens lære; discipel; til­hænger. En led­sager eller hånd­langer. En person eller ting, der følger efter. En person, der følger en anden med hensyn til dennes ideer eller tro. En person, der efter­ligner, kopi­erer eller tager som for­billede eller ideal. En led­sager, tjener eller ansat.

Vær Guds efterlignere

Der står faktisk: Derfor (binde­ord) efter­lig­nere (grundled, 2. person flertal derfor I) vær (ud­sagns­led) af Gud, (ejefald) som (biord) elskede (til­lægs­ord) børn (­gen­stands­led), og (binde­ord) vandr (ud­sagns­ledi (for­holds­ord) kær­lighed (hen­syns­led), . . . . Og ud­sagns­leddene står faktisk begge i byde­form. Derfor over­sættes det til: I skal ligne Gud. Fra græsk: Derfor vær I efterlignere af Gud, som elskede børn, og vandr i kærlighed, . . . .

Så vi skal altså ligne Gud. Vi skal følge efter ham og bruge ham som forbillede, være en efter­ligner. Vi skal ko­piere hans eksempel, være som ham. Vi skal accep­tere hans vej­ledning, hans be­fal­inger og hans ledelse. Det skal vi være meget op­taget af. Vi skal accep­tere hans lære, altså Guds ord, og være en Jesu dis­cipel. En til­hænger af Jesus. Vi skal følge ham. Vi skal efter­ligne Guds eksempel. Gøre som ham. Jesus er vores for­billede på, hvordan vi skal være, og hvad vi bør gøre. Vi er Guds tje­nere.

Klar besked

Kan men­nesker, der ikke er født på ny, kalde sig Guds børn? Efter min me­ning, nej. Børn af hvem? Kan det være Djæ­velens børn? Der står, at det er uly­dig­hedens børn. Altså må det være nogle børn, som er ulydige overfor deres far. Der står intet om, at det skulle være Djæ­velens børn, der her er tale om. Det er skrevet til Jesus troende. Hvis det var Djævelens børn, så var de ikke ulydige af ham. De nævnte synder er uly­dig­heden. Det kan da kun være Gud, de er ulydige imod. Men uanset så står der, at for de synders skyld kommer Guds vrede over uly­dig­hedens børn.

Synes du ikke ovenstående vers giver klar besked om, at vi bør adlyde Gud? Vi skal ikke læn­gere leve i mørket og gøre mørkets ger­ninger. Men vi skal leve i lyset og gøre lysets ger­ninger. Ellers får vi ikke del i arven, som er Guds konge­rige.

Efes. 5.5For I ved de som gør dette, alle pro­sti­tu­erede eller urene eller be­gær­lige/­grå­dige, hvilket er af­guds­dyr­kelse, ikke har/­besidder arv i Kristi og Guds konge­rige. – Det er altså alvorlige ord dette. Alle de nævnte synder gør, at disse men­nesker, som gør disse ting, ikke har arv i Kristi og Guds konge­rige. Vil du til Him­melen? så stop med at gøre disse synder.

Guds vrede

Gud er kærlighed, ja, men han kan også blive vred. Vi skal ikke lade nogen be­drage os. For de nævnte synders skyld kommer Guds vrede over de uly­dige børn. Det står der altså. Vi skal ikke del­tage i mør­kets ger­ninger, men hellere bringe dem frem i lyset, så de kan blive af­sløret.

Så har du synd i dit liv, så er det om at om­vende sig øje­blik­kelig. Og det gælder for kødets gerninger, se selv efter. For Jesus kommer snart. Og det bliver helvede på jord, efter han har hentet sin rene og rensede brud.

Lad ingen bedrage jer!

Lad ingen bedrag jer med tomme ord. Hvilket be­drag? At vi ikke skal gøre noget for at blive frelst. HVAD? Alt er da af nåde. Ja, det er det. INGEN kan for­tjene sig til at komme i Him­melen ved hjælp af gode ger­ninger. Det skyldes ude­luk­kende Guds frel­sende nåde, som vi må tage imod OG leve i.

Guds nåde