Værdig til at flygte væk


Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Men­nes­ke­sønnen.

Luk. 21.36


Grundteksten

Luk. 21.36Våg I derfor til/­i enhver tid/­sæson bedende, at I må blive anset som vær­dige [til] at flygte væk fra alt dette vær­ende på vej til at ske og at stå foran Men­nes­ke­sønnen.

Tid – sæson

Det græske ord for tid er: 2540καιρός  kairos, det be­tyder tid, sæson. Det kommer fra kara (hoved) og hen­viser til ting/­be­giv­en­heder, der “kommer til et bestemt tids­punkt”. – Aha, tænker jeg så, Guds for­ud­bestemte fest­tider, som faktisk er, hvad det he­braiske ord hen­viser til. Guds ud­pegede fest­tider. 

Til enhver tid – der står egentlig i enhver sæson. For­holds­ordet er et hen­sigts­bin­de­ord. Hen­sigten med, at vi bør våge i enhver sæson, er, for at vi må blive anset som værdige til at flygte væk fra det, som er på vej til at ske. Hvornår er det sæson? Ja, jeg er over­bevist om at det er til trom­pet­festen, for det er der, der blæses i den sidste basun eller trompet. Hvad vil der komme derefter? Ja, jeg er over­be­vist om, at det vil være Daniels 70. år-uge, som vil inde­holde den store trængsel. 

Anset som værdige

Det græske ord for “I må blive anset som værdige [til] . . . -” er: 2661 – κατ­αξιόω ≈ kat­axioó, det be­tyder: at anse for værdig. Det er sat sammen af: 2596 κατά ≈ kata (kat’), som er et for­holds­ord, der betyder: ned, imod, ifølge. Det bruges mest i over­ført be­tyd­ning; + 515 – ἀξιόω ≈ axióō, som er et ud­sagns­ord og be­tyder: at anse for værdig. Det bruges om: anse eller be­handle som værdig. Se: 514aksios.

Leksikon skriver om 2661kataksióō (af 2596katá, “ned, nøj­agtigt i hen­hold til”, som for­stærker 515aksióō, “vejer lige så meget som, pro­por­tio­nalt”) – korrekt, at veje nøj­ag­tigt (på en vægt­skala), som be­stemmer den nøj­agtige værdi; en vej­ning, der af­spejler den fak­tiske, præ­cise værdi; derfor at tælle (veje) noget som vær­digt (ved at vur­dere dets nøj­agtige værdi). Se 515aksióō.

Her i Luk. 21.36 står 2661 – καταξιόω ≈ kataxioó i: passiv, aorist, kon­junktiv, 2. person fler­tal. 2. person i flertal er: I. Syns­vinklen frem­stilles som en enkelt­stående hand­ling, det kan dog være ud­strakt over tid, men det frem­stilles som en enkelt hand­ling. Mådes be­tyd­ningen er fremtid eller i flere tider. Det står i passiv. Derfor over­sættes det til: I må blive anset som værdige [til] . . . . Værdige til hvad?

Forskellig i grundteksterne

I en anden grundtekst, den som de bruger i Bibel­hub (og mange andre bibel­over­sæt­telser) har de skrevet et andet ord her i Luk. 21.36 (i stedet for 2661). De bruger: 2729, som be­tyder over­vinde, be­sejre; og det står i aktiv. – Der er altså for­skel på “at blive anset for værdig til noget” og “at over­vinde og be­sejre noget”. Bibel­sel­skabets over­sæt­tere skrev jo: så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske. De skriver altså “må blive i stand til”, som da er noget helt andet end at over­vinde.

At overvinde noget

Umiddelbart når jeg tænker på at over­vinde noget, så må jeg sige, hvordan kan jeg over­vinde eller besejre noget, hvis jeg ikke er i det? Jeg kan ikke sejre i en kamp, hvis jeg ikke er i kampen. Hvis jeg stikker af fra kampen, så har jeg jo ikke sejret, så er jeg flygtet. Jeg kan da ikke over­vinde noget ved at undgå noget. Jo, hvis jeg flygter fra en fris­telse, så er det en måde at over­vinde fris­telsen på, men her må det altså være bort­ryk­kelsen, der er tale om. Det er for at undfly fra alt det for­fær­delige, der vil komme til at ske på jorden.

Hvis jeg undflyer fra noget, så er jeg flygtet fra noget, så undgår jeg noget. I den engelske over­sættelse af Luk. 21.36 med 2729, skriver de: du må have styrke. Men at have styrke er ikke det samme som at over­vinde noget, så de har heller ikke oversat det med den be­tyd­ning, som det ord har (2729), som de over­sætter.

Men uanset om det var over­vinde eller styrke, har man brug for styrke til at flygte eller und­slippe? Hvis jeg skal have styrke til noget, så er det da unor­malt at få styrke til at flygte. Ja, de svageste flygt­ninge kan ikke flygte, men det har jo ikke noget med dette at gøre. Har man brug for styrke, så er det da for at skulle igennem noget. Men her er det til at undgå noget. Det giver ikke rigtig nogen for­nuftig me­ning. Men det er jo heller ikke det, der fak­tisk står. 

Valg af grundtekst

Jeg har studeret for­skel­lige grund­tekst­ud­gaver. Og jeg er kommet til den kon­klu­sion, at jeg altså tror på den grund­tekst, der er enig med sig selv. Hvorfor? Fordi Gud selv­føl­gelig ikke får skrevet et et sted og noget andet et andet sted, som er i mod­strid med hi­nanden. Selv­føl­gelig passer Guds ord, og det, der står skrevet, er i har­moni, så det er i over­ens­stem­melse med de øvrige skrifter. Jeg bruger hoved­sagelig Steph­anus Textus Receptus fra 1550

Der er altså forskel på at “blive værdig til noget”, og her er det til at flygte væk fra noget; og at at “over­­vinde og be­­sejre noget”. På dansk over­sætter de det til “må blive i stand til”. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle kunne over­vinde noget ved at flygte væk fra det i denne situation. Hvis jeg skal kunne over­vinde noget, så er jeg da nødt til at være i det. Og her skulle vi gerne udgå at komme i det (den store trængsel).

Værdig har noget med værdi at gøre efter grund­tekstens be­tydning og det har noget med en vej­ning at gøre. Og det gælder selv­føl­gelig ikke om at veje flest kilo. Det er på Guds vægt.

Værdig til hvad?

Der står: at flygte væk fra alt dette vær­ende på vej til at ske og at stå foran Men­nes­ke­sønnen. – Hvad er det, som er på vej til at ske? Det står omtalt i versene før.

Er du værdig?

Er du værdig til at flygte væk? Og hvad gør os værdige? Er alle vær­dige? Jeg tror fak­tisk, at mange Jesus troende men­nesker mener, at når vi har begyndt at tro på Jesus, så er vi vær­dige og vil selv­føl­gelig få lov at flygte væk. Hvis de intet gør for at være klar, men mener, at de er klar, og de så efter bort­ryk­kelsen bliver klar over, at de er blevet ladt tilbage. Så vil de da få deres livs største chok. – Se min side med “Vejet og fundet for let“.

En ren brud hentes

Tror du, Jesus kommer for at hente en brud, som er op­taget med at nyde denne ver­dens goder og stort set ikke har tid til at for­berede sig til sit eget bryl­lup? Når Jesus har sagt nogle ting, vi bør gøre i vente­tiden, og vi så i stedet gør alt muligt andet måske endda det mod­satte, tror du så han vil være tilfreds med det? Tror du brud­gommen, Jesus, vil tage en brud med, som ikke er ren og renset i hans blod? Og som sørger for at få vasket pletter af sin ret­fær­dig­heds klæd­ning, når vi bliver til­smudset af denne ver­dens synd? 

Jeg er over­bevist om, at vi bør være “Værdig og ren til brylluppet“; ellers tror jeg ikke, at det er sik­kert, at vi får lov at komme med. Du må selvfølgelig tro, hvad du vil. Så får vi se til sin tid, om der er nogen, der burde have troet og handlet ander­ledes. Enhver må jo selv af­gøre hvilken risiko de vil løbe. 

Retfærdige gerninger

I Åb. 19.8 står der: Og der blev givet hende en skin­nende ren lin­ned­klæd­ning at iføre sig; thi lin­ned­klæd­ningen er de hel­liges ret­fær­dige ger­ninger. – Det er Jesu brud, der vil få en skin­nende ren lin­ned­klæd­ning. Bemærk, hvad der står om den. Det er de hel­liges ret­fær­dige ger­ninger. Det er altså ret­fær­dige ger­ninger, som de hellige har gjort. Der står ikke, at klæd­ningen er Jesu ret­fær­dighed. Der står de helliges, altså dem, der er hellige. Det er deres ret­fær­dige ger­ninger. 

Kan vi være hellig uden at have fået Jesu ret­fær­dighed? Nej, selv­føl­gelig ikke. Kan vi være hellige, om vi lever i synd og gør ting, som Guds ord siger, at det skal vi lade være med? Nej, selv­følgelig ikke, vi er nødt til at om­vende os fra al synd, og det be­tyder at holde op med at gøre det, som Guds ord siger, at vi ikke bør gøre. 

Retfærdige ger­ninger! Disse ger­ninger er altså noget, man selv gør. Det er ikke noget som andre gør for én. Ret­fær­dige ger­ninger er selv­føl­gelig ger­ninger, som er rigtige i Guds øjne. De hel­liges ret­fær­dige ger­ninger er den klæd­ning vil vil få til bryl­luppet. Så mon ikke det ville være klogt at gøre ret­fær­dige ger­ninger? 

Smidt ud fra brylluppet

I Matt. 22.2-14. For­tæller Jesus en lignelse om en konge, der ville holde sin søns bryllup. Mange blive invi­teret, men mange af dem var ikke inte­res­serede og ville ikke med. Kongen blev vred, da nogle af de ind­budte slog hans tjenere ihjel, så han sendte sine hære ud og slog disse mor­dere ihjel. Derefter siger han til sine tjenere: ›Alt er rede til bryl­luppet, men de ind­budte var ikke værdige til det. Gå derfor ud på vej­krydsene og indbyd alle, I træffer, til bryl­luppet!‹ – 

De indbudte var ikke værdige til det! Det græske ord, som her er brug for værdige, er 514aksios. Altså fra det samme ord, som i Luk. 21.36. Her i Matt. 22.8 er det bare som til­lægs­ord. Gæs­terne fik bryl­lups­tøjet for­æret, men alligevel kom der en mand ind uden bryl­lups­klæd­ningen. Han synes til­syne­ladende, at han havde det bedre i sit eget tøj. Det befandt han sig bedre i. Men kongen spurgte ham om, hvordan han var kommet ind uden bryl­lups­klæd­ningen? Manden svarede ikke. Så blev manden bundet og smidt ud. 

Vær værdig og hav bryllupstøjet på

Manden, der var kommet med til bryl­luppet uden at have bryl­lups­klæd­ningen på, blev smidt ud. Mange af de ind­budte var ikke værdige. De kom heller ikke med. Og alligevel tror mange Jesus-troende men­nesker, at de kommer med til bryl­luppet, uden at de behøver at gøre noget for at komme med. Nogle tror endda, at når de en gang i sin tid har taget imod Jesus som frelser, så hverken kan eller bør de gøre andet. 

Har du nogensinde set en person komme til fest i tøj, som absolut ikke var festtøj sammen med mange fest­klædte men­nesker? Det har jeg set. Hver gang det sker, så tænker jeg på lig­nelsen om konge­søn­nens bryllup, hvor den gæst blev bundet og smidt ud. 

Er du værdig?

I Åb. 3.1-6 står der om nogen, hvis ger­ninger ikke var fyldest­gørende i Guds øjne. De op­for­dres til at om­vende sig. Hvis de ikke vågner op (og selv­følgelig gør noget, om­vender sig), så vil Jesu komme “Som en tyv om natten“. Der er nogle få, som ikke har be­smittet deres klæder, de skal vandre med Jesus i hvide klæder, fordi de er vær­dige til det. Den der sejrer, skal iføres hvide klæder. Igen, her er nogen, som er værdige (514) til det. 

Sejrer du?

Videre står der i Åb. 3.5, at det er den, der sejrer, der skal iføres hvide klæder. – Ingen sejr uden kamp! – Du kan ikke sejre uden, at der har været en kamp af en slags. Hvilken kamp det så er, skal jeg ikke kunne sige, men det kan jo måske være med sig selv. At sejre over kødet. At sejre over synden. At holde op med at synde. 

De mennesker, som kommer sejrende ud af den stor trængsel, hvilket ikke kan ske uden, at de er blevet dræbt, de vil også få en hvid klæd­ning. Det kan vi se i Åb. 6.9-11 og 7.13-14. Men det bliver hårdt at få den. Fordi der står, at de skal ikke sulte eller tørste mere, solen eller hede skal ikke længere stikke dem, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. 

Det betyder, at det kommer til at koste sult og tørst, voldsom hede, og mange tårer at komme sejrende ud af den stor trængsel. I Åb. 20.4 står der om dem, som var blevet hals­hugget, fordi de ikke ville til­bede Dyret eller dets billede og ikke havde taget dets mærke på hånden eller i panden. Det er prisen for at sejre under den store trængsel. Jeg ved ikke, om folk også kan gå sejr­ende ud af den stor trængsel uden at blive hals­hugget, men dø af sult, tørst, sydom, vilde dyr, eller andet. 

Vælg selv!

Vælg selv, hvor eller hvornår du vil sejre. Eller om du vil sejre. Nu har vi set på flere steder i Guds ord, som beskriver, at det kræves at være værdig og ren for at komme med til bryl­luppet og have bryl­lups­klæd­ningen på, og for undgå at skulle sejre igennem den store trængsel. Hvad vil du helst? Om­vende dig fra synd nu, mens det er tid eller vente og risi­kere, at skulle sejre i den store trængsel? 

Jaco Prinsloo fortæller

Jaco Prinsloo for­­tæller også om det i disse videoer: (34:05) & What Hap­pens if We Don’t Confess Our Sins Before the Rap­ture? – Hvad sker der, hvis vi ikke be­kender vores synder før bort­­ryk­­kelsen? – Ja, hvad sker der? Vil du risi­kere at ikke komme med? Er du “Værdig og ren til brylluppet“?