Vilde tanker

Jeg har lige fået nogle vilde tanker her d. 24. feb. 2021. Jeg vil dele dem med jer. Så må jeg se, om nogle vil for­tælle mig, hvad I ser og tænker, når I læser det.

Den store trængsel

Jeg læste for nogle få dage siden på face­book i et kom­men­tar­felt, at en person op­fattede det, som at vi er begyndt på den store trængsel. Jeg må tilstå, at jeg har heller ikke kunnet lade være med at tænke den tanke, om den store trængsel er begyndt! – Så er mit spørgs­mål: Hvad er kende­tegnet på at den store trængsel begynder? Jeg har ikke låst mig fast i nogen speciel teori eller teologi. Jeg ob­ser­verer. Jeg læser, hvad Guds ord skriver. Jeg tænker og grunder. Så her i for­middag begyndte jeg at læse i Johannes’ Åbenbaring 6 igen, da det er så aktuelt.

Pludselig så jeg nogle ting, jeg absolut ikke havde set før. Jeg kan nærmest få kulde­gys­ninger af det. Lad os begynde med at læse, hvad der står i Johs. Åb. 6.1-2: Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl, og jeg hørte et af de fire væsener råbe med en torden­røst: »Kom!« | Og jeg så, og se, der var en hvid hest, og han, som red på den, havde en bue; og en sejrs­krans blev givet ham, og han drog ud fra sejr til sejr.

1. segl – den hvide hest med rytter

Hvis jeg nu lader være med at låse mig fast i at rytteren på hesten er Anti­krist eller et menneske. Men jeg ser tilbage på, hvad der er sket i verden i det sidste års tid. Hvad ser jeg så? Hvem eller hvad har besejret verden i det sidste års tid? – Ser du det? – En lille virus kaldt corona. – Coronaen er draget hele verden rundt og har besejret den.

Så kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvad jeg fik op­lyst tilbage i marts-april 2020. Husker jeg rigtigt, var det Moses Hansen, som for­talte det i en ud­­sen­­delse på face­­book. Jeg bad om at få det på skrift, og det fik jeg d. 2. april. Af­sen­derne skriver: “Dette er jo vældig spe­cielt, fik det af en bekendt her i Israel. Når de skriver Corona og Messias kommer, ser det sådan ud”. – Se billederne herunder. He­braisk læses fra højre mod venstre.

Alle hebraiske bogstaver har en talværdi. Og talværdien af corona og Messias kommer er altså begge to 361. Det er da virkelig specielt.

Fred på jorden

Frygter mennesker har de ikke fred. Der er rigtig meget frygt i mange mennesker. Mange mennesker frygter for corona-virussen. Så er der os, der ikke frygter for den virus. Der kan så være grund til at frygt for, hvad regeringen nu finder på. Guds ord siger frygt ikke! – Vi skal ikke frygte, men der findes også sund frygt. Guds frygt er en sund frygt. Det er frygt for farlige ting også. Det be­skytter os mod at gøre dumme ting. At lade sig styre af frygt er virkelig dumt.

Lad os læse videre i Johs. Åb. 6.3-4: Og da det brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige: »Kom!« | Og en anden hest kom frem, den var ildrød; og ham som red på den, blev der givet magt til at tage freden bort fra jorden, for at menneskene skulle myrde hver­andre; og der blev givet ham et stort sværd.

2. segl – den ildrøde hest med rytter

Hvad lader mange mennesker sig styre af i verden i dag? Frygt for corona. Hvad har det med­ført? De har skyndt sig at lave en eks­peri­mentel så­kaldt vaccine, som går ind og mani­pulerer med vore gener. Den er så farlige, så mange advarer imod de mRNA-vacciner, fordi de er så fryg­te­lige farlige. Mennesker kan dø af dem. Og nogle men­nesker dør af dem.

Jeg læste i går et opslag på facebook fra d. 21. feb. 2021. Det fik mig næsten til at græde. I Tysk­land tvinger de men­nesker til at blive vac­cineret. De ville have gjort det samme her i Danmark. I bunden af op­slaget på facebook står der: “Der­ud­over vidner et inter­view med en whistle­blower fra et alders­­hjem i Berlin om, at ud af 31 men­nesker, hvor deres test var negativ, før de blev vac­cineret, nogle med magt, i nær­værelse af Bundes­wehr-soldater, er 8 nu døde og 11 har alvorlige bivirkninger.”

Hvad er det, de har gang i? De myrder hinanden! Med en såkaldt vaccine. Men­nesker har ikke fred i hjertet, de er bange, og derfor myrder de nu hinanden med en så­kaldt vac­cine. – Kan du se det?

Vægten – værdierne flyttes

Fordi mennesker er bange for corona, så nedlukkes samfundene mange steder i verden. Hvilke følger har det? Mennesker mister deres indtjening, de mister dermed af deres fysiske værdier. Hvem får flere penge for tiden? Det gør de rigeste i verden, som ejer medicinalindustrierne. De tjener styrtende med penge for tiden.

Lad os læse videre i Johs. Åb. 6.5-6: Og da det brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige: »Kom!« Og jeg så, og se, en sort hest, og han, som red på den, holdt en vægt i sin hånd. | Og det var, som jeg hørte en røst inde blandt de fire væsener sige: »En liter hvede for en denar og tre liter byg for en denar; dog olien og vinen må du ikke skade.«

3. segl – den sorte hest med rytter

Det er de rige, som sym­bo­li­seres ved olie og vin. Det er nok de fattige og mid­del­klassen, som sym­bo­li­seres med hveden og byggen. De rigeste bliver rigere, de skades ikke, men det gør alle de andre. – Kan du se det? – Værdierne flyttes fra de fleste til de rigeste.

Død og ødelæggelse

Eksperter har sagt, at de nye mRNA-vacciner er så farlige, så vi kan risikere, at mange flere mennesker kommer til at dø af vac­cinerne end af corona-vi­russen. Vac­cinerne kan dog også ri­si­kere at med­føre, at corona-virus bliver meget mere farlig og dø­delig.

Lad os læse videre i Johs. Åb. 6.7-8: Og da det brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: »Kom!« | Og jeg så, en gustengul hest, og han, som red på den, bar navnet »Døden«, og Dødsriget var hans følgesvend; og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd og sult og sot og ved jordens vilde dyr.

4. segl – den gustengule hest med rytter

De næste ord er virkelig forfærdelige, når vi ser, hvad verden har begyndt på. Døden og dødsriget fik magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med sværd, som kan være den såkaldte vaccine, sult, som følge af al corona-frygten med nedlukninger og konkurser, sot er sygdom, som kan være en følge af mRNA-vaccinerne. Og jordens vilde dyr. Det vides ikke endnu, hvilke dyr det er. – Kan du se det? – Det er så for­fær­de­lig, hvad mennesker gør. – Men Guds ord siger det.

Myrdet for Guds ords skyld og . . .

Mit inderlige håb er, at det vil blive opdaget at “pan­de­mien” er falsk, det er bare en mild form for in­flu­enza, siger nogle, der har for­stand på det, nu. For PCR-testen bruges på en måde, den slet ikke kan og må bruges. Det er be­drageri. De an­svar­lige for det er nu an­klaget for retten i Nurn­berg. Det står også i det tid­li­gere om­talte face­book­op­slag fra d. 21. feb. 2021. Bliver det af­sløret at corona-pan­de­mien er falsk, så håber jeg inderligt, at det vil føre til vækkelse. Men det kan også efter­føl­gende med­føre en vold­som vrede i mennesker, over at være blevet ført bag lyset. Hvem skal det så gå ud over? Det vil vise sig.

Men lad os læse videre i Johs. Åb. 6.9-11: Og da det brød det femte segl, så jeg neden under alteret deres sjæle, som var myrdede for Guds ord skyld og for det vidnes­byrds skyld, som de holdt fast ved. | Og de råbte med høj røst og sagde: »Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod på dem, der bor på jorden?« | Og hver af dem blev der givet en lang, hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile endnu en liden stund, indtil tallet blev fuldt på deres med­tjenere og deres brødre, der skulle ihjelslås ligesom de.

5. segl – mennesker slås ihjel

Ja, det står der altså. Mennesker bliver myrdet for at holde fast ved Guds ord og det vidnes­byrd, de holder fast ved. Jeg tør ikke udtale mig om, hvad der kommer til at ske. Jeg observerer bare. Og jeg tør ikke tænke, hvad der kan vente. Men jeg kan se og læse og forstå.

6. segl – 

Lad os læse videre i Johs. Åb. 6.12-17: – Og jeg så Lammet bryde det sjette segl; da kom der et stort jord­skælv, og solen blev sort som en sørge­dragt, og hele månen blev som blod. | Og him­melens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et figen­træ kaster sine umodne figener, når det rystes af en stærk storm. | Og him­melen for­svandt som en bog­rulle, der rulles sammen, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads.

Og jordens konger og stor­mæn­dene og hær­før­erne og de rige og de mæg­tige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper, | og de sagde til bjergene og klip­perne: »Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for Lam­mets vrede! | Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?«

Guds store vredes dag

Der står, at deres vredes store dag er kommet. Kan det betyde andet end nu be­gynder Guds vrede altså herefter? – Ja, der er sikkert mange mennesker, som har låst sig fast i en bestemt mening. Men det har jeg altså valgt ikke at gøre, for det kan hindre mig i at kunne se andet end min egen mening og overbevisning.

Bortrykkelsen

Hvornår bortrykkes vi så? Jeg tror helt sikkert, at vi bort­rykkes før Guds vrede rammer jorden. Så vi bør sørge for, at vi hele tiden er rede til at blive bort­rykket. Vi venter efter Herrens komme med længsel. Og vi må bruge tiden indtil da, til at for­tælle men­nesker om Jesu snarlige gen­komst, at de også må gøre sig rede. Jeg bruger corona som en god måde, at indlede en snak med mennesker på.

Hører du til dem, der tror på, hvad reger­ingen og me­di­erne for­tæller? Vil du gerne se, hvad andre, der ikke får lov at komme til orde i medierne fortæller om . . . Jeg ad­varer mennesker mod de corona-vacciner. Jeg ønsker ikke, de skal blive syge eller dø af dem. Så kan jeg henvise til min hjemme­side Himmelvejen under In­for­ma­tion. Der får de også ren besked, når de kommer ind på min side. Om at de må tage imod Jesus for at komme i Himmelen.

Slutning

Vi må altså udnytte tiden nu. Vi ved ikke, om der kommer en dag, hvor vi ikke kan sige noget. Jeg er fuldt ud klar, over at mange kristne tror, at corona er farlig, at vac­cinerne er sikre og gode, at PCR-testen er ægte og sand­færdig. Nogle synes også, at corona-pas er helt i orden. Så de synes altså, at dis­kri­mi­nering og apart­heid er helt fint. – Hjælp, siger jeg bare.

Ingen ved, hvornår Jesus kommer igen. Det ved han heller ikke selv. Men det vigtigste er, at han kommer. Og han kommer også snart, om vi forstår at tyde tidens tegn.


Disse vilde tanker er skrevet i løbet af de sidst 4 timer. Det kom som følge af, at jeg begyndte at læse Johs. Åb. 6 igen. Og jeg så, at den sejrherre, som drog ud fra sejr til sejr i hele verden, kan være coronaen. Resten kom som en følge af det. – Hvis du vil fortælle mig, hvad du ser og tænker, kan du finde min mailadresse her.