WHOs globale grundlov

WHO vil gerne have indført og ved­taget en grund­lov, som skal gælde i hele verden. Den skal gøre alle lande i hele verden til slaver af WHO. Det er et led i de ondes planer.


Dr. Sucharit Bhakdi advarer

Den thailandsk-tysk mikro­biolog, dr. Sucharit Bhakdi, ad­varer mod WHOs kom­mende globale epidemi lov: “Dine kære bliver hjælpe­løse slaver, fra­røvet al men­nes­kelig vær­dighed”. Du kan læse artiklen fra d. 9. marts på – DFF – Dr. Sucharit Bhakdi, advarer i en ny video om WHO’s nært fore­stående ind­førelse af en global grundlov, der under dække af ordet ‘pande­mi­bered­skab’, vil til­side­sætte natio­nale reger­ingers beslutninger og føre til intet mindre tab af al kontrol over egen lov­givning i Dan­mark.

Videoen fra d. 1. marts 2022, hvor dr. Sucharit Bhakdi advarer om WHO’s snarlige ind­førelse af et globalt dik­tatur, er des­værre kun på engelsk. – Dr. Sucharit Bhakdi warns about the WHO’s imminent impo­sition of a global dicta­torship – (2:12)


Dr. Joseph Mercola advarer

I sin artikel d. 15. marts 2022 advarer dr. Joseph Mercola også imod at – Globa­lis­terne vil over­tage alle sund­heds­sy­stemer i hele verden

2022-01-30 – The Plan to Tag Us for the New World Order Slave System

Resumé

Globalisterne plan­lægger at kon­trollere alle sund­heds­sy­stemer i hele verden ved at op­rette en inter­national pande­mi­traktat, der gør Verdens­sund­heds­orga­nisa­tionen til den eneste beslut­nings­tager i pan­de­mi­spørgsmål.

WHO planlægger måske også at tage magten over sund­heds­systemerne mere gene­relt. Tedros Adhanom Ghebreyesus har erklæret, at hans “centrale prioritet” som gene­ral­direktør for WHO er at skubbe verden i retning af uni­versel sund­heds­dækning.

I navnet af at holde alle “sikre” mod infek­tioner har den globa­listiske klike ret­fær­dig­gjort hidtil usete angreb på demo­krati, borger­ret­tig­heder og per­sonlige fri­heds­ret­tig­heder, herunder retten til selv at vælge sin egen medi­cinske behandling. Nu er WHO ved at gøre sig klar til at gøre sin pan­de­miske ledelse per­manent og udvide den til at omfatte sund­heds­sy­stemerne i alle nationer. Tanken er at gen­nem­føre universel sund­heds­pleje orga­niseret af WHO som en del af den store gen­op­retning.

Hvis denne traktat går igennem, vil WHO have beføjelse til at kræve obliga­toriske vacci­na­tioner og sund­heds­pas, og dens beslutning vil gå forud for natio­nale og stats­lige love. I betragtning af at WHO har ændret sin defin­ition af “pan­demi” til “en verdens­om­spæn­dende epidemi af en sygdom” og fjernet kravet om høj syge­lighed, kan stort set alting blive gjort til et pande­misk kriterium, her­under fedme.

SMART Health Cards-sy­stemet an­vendes af mere end et dusin lande, 25 ameri­kanske stater, Puerto Rico og Was­hington D.C.; det australske parla­ment er ved at frem­sætte et lov­for­slag om “Trusted Digital Identity Bill”; den ameri­kanske kongres er ved at frem­sætte et forslag om “Improving Digital Identity Act”, og WHO har indgået en aftale med et datter­selskab af Deutsche Telekom om at udar­bejde det første globale digi­tale vacci­nepas.

Alle disse tiltag har én ting til fælles: Slutmålet, som er at udvide dem til et op­gra­deret, globalt socialt kreditsystem.

Citatslut.


Det globale sociale kredit­system, som dr. Joseph Mercola omtaler er dyrets mærke. Alt, hvad der skal bruges til det, er i de såkaldte COVID-19 vac­ciner. 


Folkets Medie

D. 24. marts 2022 – WHO’s ønske om at være verdens­regering kan være nært fore­stående af Cilja.


Artikler om . . .

Fra d. 23. marts 2022 – Forhand­linger til ny pandemi traktat indledt: WHO kan få magten over 194 med­lems­lande i år 2024 – DFF

Fra d. 23. marts 2022 – Ekspert­gruppe kriti­serer ny WHO pande­mi­aftale for at udhule sund­heden og demo­kratiet ​- DFF

Første åbne brev om WHO’s pandemitraktat

Fra d. 8. marts 2022 af – World Council for Health – Ver­dens­rådet for Sundhed – Engelsk tekst – kan over­sættes via Vivaldi eller brug deepl – Oversæt sider