1291 alvorlige bivirkninger i Pfizers COVID-19 vaccine

Nogle skriver, at Pfizer blev tvunget af en domstol til at frigive COVID-19 vacci­nernes bivirk­ninger; og at Pfizer ønskede at holde det skjult i 75 år. En har skrevet: “Det var altså ikke Pfizer men FDA, der ville vente 75 år med at udlevere doku­men­ta­tionen, der ligger til grund for den mid­ler­tidige god­ken­delse.” – Jeg ved ikke, hvem der ville vente de 75 år, men godt at de ikke fik lov. Hvorfor skulle det holdes skjult? Til den tid ville de fleste være døde. Andre har skrevet, at det var Pfizer og FDA der begge ville vente. 

Danmarks Frie Fjernsyn

Her kan du læse en artikel på Danmarks Frie Fjernsyn – fra d. 7. marts 2022: Pfizer fri­giver data efter dom i USA – 1.291 for­skellige bivirk­ninger efter COVID-19 vacci­nation – Ja, det kan du så ikke mere, da DFF ikke længere tør at for­tælle sand­heden, de er bange for at blive arre­sterede. 

Tagryggen

12-01-2022 – Pfizer­doku­ment åben­barer 1.291 op­dagede skader efter “god­ken­delsen”.

Engelske liste over bivirkninger

Not on the beeb – Ikke på tv – Først en engelsk liste over Pfizers COVID-19 vaccines bivirk­ninger lagt ud af Mark Playne d. 7. marts 2022.


Overskrif­terne og det, der står i disse [. . .] fir­­kantede klammer, har jeg indsat. 

Neden­stående op­lys­ninger kommer fra:

JFK21 – nyhedsmail d. 15. marts 2022

hvor Lene Bang skriver

Dette læser jeg på facebook – kan det være rigtigt, og hvad vil du i så fald gøre ved det?

Pfizers frigivne dokumenter

Lad os tale lidt op Pfizers nyligt fri­givne doku­menter. – Med hele 1291 noterede alvorlige bivirkninger, der scorer injek­tionerne top­karak­terer, hvis vi altså taler om bio våben.

De ved, hvad de gør!

Glem aldrig at nationale reger­inger, WHO, Pfizer/­Moderna/­J&J/­Astra Zenica, natio­nale sund­heds­styrelser, medier m.m. har vidst præcis(!) hvad de har gjort og fort­sætter med at gøre. Stil­heden ved­rørende op­følg­ningen og beret­ninger i det største eksperi­ment udført på men­nes­ke­heden i ver­dens­historien, den er virkelig lar­mende.

Som et levende menneske med følelser, der er neden­stående virkelig, virkelig vigtigt at gøre op­mærksom på. At nationale regeringer og medier ikke gør det, det burde for­tælle dig alt.

Pfizer ville have ventet

Tænk sig Pfizer ville vente til år 2075 [nej, nogle ville have ventet i 75 år], før men­nes­ke­heden måtte se disse doku­menter. En domstol gav dem i januar i stedet 8 måneder til, at frigive al’ in­for­mation de har på injek­tionerne.


Lille uddrag af bivirkningerne

Lad mig fremhæve et par af de mange bivirk­ninger, der står på listen, så vi ligesom kan for­nemme alvor­lig­heden af, hvad der er blevet sprøjtet i hund­redvis af mil­lioner af men­nesker.

1p36 deletion syndrome

Det er en lidelse, der sletter dit DNA i 1p36 kromo­somet, der så med­fører en masse alvorlige og fatale lidelser. ()

Anti-sperm antibody positive

Denne lidelse gør, at du som værende hankøn, vil frigive et bestemt protein, der bekæmper din egen sæd­pro­duktion. ()

Der var vidst nogle gode men­nesker, der længe har brølet op om planen med at Bill Gates vil redu­cere jordens befolk­ningstal. Den sætter vi så lige tjek ved. Det kan vidst ikke gøres på en meget mere effektiv måde end at sørge for, at børn og unge men­nesker ikke kan pro­ducere børn.

Acute flaccid myelitis

AFM er en sjælden, men alvorlig neuro­logisk til­stand. Det på­virker nerve­sy­stemet, specifikt det område af rygmarven, der kaldes ‘grå substans’, som får musk­lerne og refleks­erne i kroppen til at blive svage. ()

Cardiac ventricular thrombosis

En blodprop i hjertet, der hæfter sig fast til din hjertevæg. ()

Cardiogenic shock

En livstruende tilstand, hvor dit hjerte pludselig ikke kan pumpe nok blod til at opfylde din krops behov. Til­standen er oftest for­år­saget af et alvorligt hjerte­anfald, men ikke alle, der får et hjerte­anfald, har kardio­gent shock. Kardio­gent shock er sjældent. ()

Central nervous system vasculitis

(CNS) er blandt en familie af sjældne lidelser karak­teri­seret ved betæn­delse i blod­karrene, som begrænser blod­gen­nem­strøm­ningen og beskadiger vitale organer og væv. En alvorlig tilstand. CNS vaskulitis kan blokere de kar, der for­syner hjernen og ryg­marven, hvilket for­år­sager poten­tielt livs­truende kom­pli­ka­tioner såsom tab af hjerne­funktion eller slag­til­fælde. ()

Death neonatal

Når babyer dør indenfor de første 28 dage efter fødsel. ()

Encephalitis brain stem

Bickerstaff hjerne­stam­me­enceph­alitis er en sjælden, auto­immun sygdom i det perifere og centrale nerve­system (dvs. hjerne­stammen). Lidelsen betragtes som en variant af af Guillain Barré syndrom (GBS) og Miller Fisher syndrom (MFS). (Video) ()

Frontal lobe epilepsy

Frontal­lap­pens epilepsi på­virker det område af hjernen, der er an­svarlig for tale, mo­torik, per­son­lighed og dannelse af minder. Det er den næst­mest almin­delige type epilepsi, der får klynger af hjerne­celler til at sende unor­male sig­naler, hvilket resul­terer i anfald. ()

Epileptic psychosis

Epileptiske psykoser afspejler en funda­mental for­styr­relse i sindets troskab og opstår under an­falds­frihed eller under eller efter anfald. De psyko­tiske symp­tomer ved epilepsi deler nogle kva­liteter med skizofren psykose, såsom posi­tive symp­tomer på para­noide vrang­fore­stil­linger og hallu­cina­tioner. ()

Fetal distress syndrome

Henviser til tegn før og under fødslen, der indi­kerer, at fos­teret ikke har det godt. Foster­besvær er en ual­min­delig kom­pli­kation af fødslen. Det opstår typisk, når fos­teret ikke har fået nok ilt. ()

Generalized tonic-clonic seizures

Er en type epilep­tiske anfald, der invol­verer hele kroppen. Det kaldes også grand mal-anfald. Begre­berne anfald, kramper eller epilepsi er oftest for­bundet med genera­liserede tonisk-klo­niske anfald. ()

Herpes zooster reactivation

Herpes zoster, også kendt som helve­desild, er for­år­saget af reak­ti­vering af vari­cella-zoster-virus (VZV), den samme virus, der for­år­sager skold­kopper. ()

Med meget mere . . .

Fråde om munden, hjerte­stop, hjerte­til­fælde, blod­prop i hjerne­stammen, ansigts­lam­melse og 1283 andre lidelser, som du selv kan kigge nær­mere på i doku­men­terne nedenfor.

38 sider PDF-fil med bivirkninger


Her er en side med links til oplys­ninger, der også var lagt ud efter oven­stående. 

Links til forskelligt om vaccinerne – 

God læsning

Med venlig hilsen

Lene Bang