Anno Mundi – år efter skabelsen

Mark Biltz fortæller i talen fra d. 30. april 2022 om den ka­lender han har lavet fra ska­belsen og frem. Det er herfra (35:35). Jeg har oversat under­tekst­erne med deepl. Det der står i disse [. . .] fir­kan­tede klammer har jeg indsat.

Kalender – AM 

Her er en kalender. Det er ikke AD. Det er ikke BC. Det er ikke den jø­diske bi­belske ka­lender. Det er en ka­lender, der er ba­seret på ver­dens ska­belse. Når der står 1 AM, i stedet for BC eller AD, er AM latin for Anno Mundi, hvilket be­tyder ver­dens år siden ska­belsen.

Til templets ødelæggelse

Det, jeg vil gøre, er at vise dig, ikke baseret på nogen ka­lender, der bruges, men nøj­agtigt, bibelsk, hvor mange år der gik fra Adams ska­belse til templets øde­læg­gelse den 9. Av, 587 f.Kr. Bibelen for­tæller os præcis, hvor mange år det var. Er du klar? Så er vi i gang.

Fra Adam til syndfloden

(36:50) Når vi læser i Første Mose­bog, finder vi ud af, at Adam var 130 år, da han blev far til Seth. Så det er 130 AM, okay? Det er ikke om mor­genen. Det er 130 Anno Mundi. Bi­belen for­tæller os, at Adam var 130, da han av­lede Seth. Det er et faktum. Hvad finder vi så? I Første Mosebog 5.6 ser vi, at Seth var 105, da han avlede Enosj. Hvis man tager 130 og lægger 105 til, ved man, at Enosj blev født i år 235 efter Adam. Kan alle følge mig? Okay, det er fint.

Så bliver han [Enosj] far [+ 90] til Kenan [1. Mos. 5.9], og han bliver født i år 325 efter Adam. Og så bliver han [Kenan] far [+ 70] til Mahalal’el, og hvis du følger 1. Mosebog med dette, vil du se, at han blev født i år 395. Okay, så blev han [Mahalal’el] far [+ 65] til Jared. Jered blev født i år 460 AM. Kan alle følge mig? Okay, nu vil jeg ikke gøre mere ud af navnene, for jeg har flere at gå igennem. [Du kan selv følge med i 1. Mos. 5.]

Okay, så han [Jered + 162] fødte Enok i år 622, [1. Mos. 5.18], som [Enok + 65] fødte Metu­salem i år 687. [Me­tu­salem + 187] Okay, og så kan du gå igennem og følge hver eneste. Der er Lemek i år 874. Det er efter ska­belsen. Okay, og så kan du se, at han [Lemek + 182]  bliver far til Noah. Der er Noah lige der, født i år 1056 efter Adams ska­belse. Okay, men se nu. Wow, der går lang tid, før den næste kommer [1. Mos. 5.32: Noah + 500], og det er Sem, som blev født i år 1558 [er det en fejl? 1056 + 500 =  1556. Se min side: “Synd­floden“]. Og hvad sker der så? Nu kommer synd­floden. [I 1. Mos. 7.6 står der, at Noa var 600 år da vand­floden kom, det var altså i 1656.]

Fra syndfloden til Abram

(38:51) Her på dette tids­punkt kommer Noas Synd­flod. Og vi ser [1. Mos. 11.10: Sem + 100], at Arpak­sjad blev født i år 1658, to år efter synd­floden. Så vi ved, at synd­floden fandt sted i år 1656. Men gæt hvad? Efter dette tids­punkt be­gynder de at få børn meget hur­tigere. Og så ser vi [1. Mos. 11.12: Arpak­sjad + 35], at der var Sjela [ = 1693] [+ 30], og Eber [= 1723] [+ 34] og Peleg [= 1757] og [+ 30] Re’u [= 1787] og [+ 32] Serug [= 1819] og [+ 30] Nakor [= 1849], og så kommer [+ 29] Tera [= 1876]. Og gæt, hvem der er den næste? [+70] Abram [= 1948]. Og vi ved, at lige­som nationen Israel blev født i 1948, er det så ikke fan­tastisk, at Abram blev født i år 1948 efter ska­belsen? Inte­res­sant pa­rallel.

Fra Abraham til exodus

(39:37) Så ved vi, at i år 2023 til­hørte det for­jættede land Abraham. Er det ikke fas­ci­ne­rende, at Abraham blev født i 1948, og at Israel blev en nation i 1948? Og nu til­hører det for­jættede land Abra­ham i 2023, og vi er ved at nærme os 2023? Er der en pa­rallel? Okay, så er vi i gang. For at hjælpe dig med at forstå det, vil jeg sætte det ind i en lille tids­linje.

Jeg vil prøve at gå lang­somt frem, det vil jeg. Okay, det her er så – det siger jeg dig lige nu, det her bliver så over­væld­ende, at du vil suge luft, okay, når jeg er færdig. Men bare prøv at følge med. Så nu laver jeg denne pile­tids­linje. Her er ska­belsen, og som vi lige så, blev Abra­ham født, og det får vi fra 1. Mosebog 5 og 11, i 1948, ikke? Og vi ved, at han var [+] 75 år gammel i 1. Mose­bog 12[4-7], da han modtog løftet. Det ville være 1948 og 75 er 2023 AM , som er fra løftet.

Fra exodus til templet

(41:09) Vi går kun i én retning. [1. Mos. 15.13 – Dit folk skal trælle og mis­hand­les i 400 år] Så læser vi i 2. Mosebog 12.41, at der gik [+] 430 år fra den dag, løftet blev givet, til Moses førte ham [Josef] ud. Og så ser vi, at i år 2453 fra Adam af, da Moses tog ham [Josef] ud af ør­kenen. Er alle med mig indtil videre?

Så læser vi også i 1 Kon­ge­bog 6.1, at fra den dag Moses tog af sted, gik der [+] 480 år, før Salo­mon lagde grunden til templet. Læg mærke til, at jeg har vers til hver eneste af disse da­toer. Det er et so­lidt fak­tum. Glem vores kalen­dere AD, BC, og glem den bi­belske ka­len­der, for så vidt an­går den jø­diske ka­lender. Vi kigger bare lige nu fra Adam, til tem­plets grund­sten blev lagt. Okay, så det betyder, at det var 2933 AM, da templets fundament blev lagt [i ziv = sivan = 3. måned]. Det er 1 Kon­ge­bog 6.1. Og så læser vi i 1 Konge­bog 6.38, at Salomo var [+] 7 år om at bygge templet [bul = 8. måned]. Det pla­cerer det i år 2940, okay?

Templet indvies

Nå, men ved du hvad? Til­fæl­digvis er 2940 deleligt med syv, så det var et She­mitah-år. Og så brugte han et år på at bygge og [Mark kom til at sige for­kert] indvie templet. Okay, så hvad for­tæller det os? Ilden faldt i det år, som var et jubel­år. For i 1. Kon­ge­bog 6.38 står der, at det blev færdigt i Chesh­van måned [8. måned]. Men gæt hvad? Det blev ikke ind­viet før Tishri [7. måned], som er et år senere. Og så ser vi, at 2940 er divi­deret med 49, så ikke alene er det et She­mitah-år, det er også året før jubel­året. Og vi ser, at templet fak­tisk blev ind­viet i år 2941, som er et jubel­år. Okay, har alle fulgt med i mate­ma­tikken?

[Et andet indskud (43:12) om shemitah år og jubelår – fort­sætter her:]

Fra løftet til templets indvielse

(44:17) Okay, nu skal vi tilføje nogle flere datoer. Så er vi i gang. Igen, dette er, hvad vi alle­rede har. Det, jeg viser dig her­oppe lige nu, vi ved, at det var – løftet blev givet i 2023. Vi ved, at det var et Shemitah-år. Vi ved, at det var 430 år senere, da Moses førte dem ud. Vi ved, at det var 480 år senere [efter exodus i 2453 = 2933, som var Salo­mons 4. år som regent], at grund­stenen til tem­plet blev lagt. Syv år senere [+ 7 = 2940] var det fær­digt. Og så i det 8. år [året efter altså 2941], som var Salo­mons 11. år eller der­om­kring, ser vi, at det var jubel­året.

David og Salomon

(44:53) Nu vil jeg ud­fylde nogle mate­ma­tiske huller for at hjælpe dig med at forstå nogle ting her. Vi ved, at 1 Kongebog 6.1 siger, at det [2933] var Salo­mons 4. år. Ved du, hvad det be­tyder? Det be­tyder, at han blev konge 4 år tid­ligere [- 4 = 2929], det er ikke raket­viden­skab. Og han blev konge, da David døde. Så derfor ved vi, at år 2929 er netop det år, hvor David døde, og Salo­mon blev konge. Det er derfor, det er det fjerde år, at han lægger funda­mentet til templet. Kan alle følge min mate­matik?

Okay, hvad finder vi så? Når man ved, at David rege­rede i 40 år [se 2. Sam. 5.4-5], så døde han ikke kun i 2929, han blev også konge i 2889. Kan I følge mig? Så nu ved vi præcis, hvilket år fra ska­belsen David blev konge. Gæt, hvad vi ellers ved? Okay, det var 436 år siden Exodus.

(45:54) Nu skal vi se. [ 1. Kong. 11.42-43] Vi ved, at kong Salo­mon blev [rege­rede i] 40 år, og så dør han.  Så [2929 + 40] i  2969 blev Reha­beam konge. Og så dør kong Reha­beam i 2986. Vi ved, hvor gammel han dør, så det for­tæller os, at han blev født i 2928, et år før kong David døde. Så David lærte sit barne­barn at kende i et år, og Salomon var ikke blevet konge endnu. Men nu kan vi også – når du ar­bejder tilbage i begge ret­ninger, passer tingene sammen. Okay, der går 374 år mere, [hvor får Mark disse år fra?] og så kommer vi til år 3360, som vi ved er et She­mitah-år ved at læse Jere­mias 34. Hvis du læser Jere­mias 34, be­slut­tede de sig for at er­klære frihed.

3361 AM er vores konstant

Og da Nebukadnezar rejste, satte de alle i sla­veri igen. Og i Jere­mias 34 siger Gud: “Du gjorde ret i at er­klære frihed, men nu tog du alle tilbage, derfor vil du blive øde­lagt.” Og alle­rede året efter blev templet øde­lagt i år 3361 efter Adam. Okay, har alle for­stået det? Nu har vi – ved at lave bereg­ning­erne, ser vi, at tem­plet stod i 420 år, hvilket er præcis, hvad jødisk historie siger, okay. Vi ved også, at Judas konger rege­rede i 472 år, det ved vi, okay. Og kan du se, at jeg har sat en gul cirkel om­kring 3361? Jeg har sat cirklen omkring 3361, fordi årstallet 3361 AM er vores konstant. Vi ved fra Bibelen, at uanset hvad, så gik der 3361 år fra Adam til tem­plets øde­læg­gelse. Pro­blemet er, hvor placerer man Adam? Kan alle følge mig? Forstår I, hvad jeg prøver at sige? Dette er, hvad vi – dette er en klip­pe­fast kon­stant.

Kongernes regeringstid

(47:55) Hvor sætter vi det ind i vores ka­lender? Se, det er det, jeg ikke har gjort. Så lad os tage et kig på dette dia­gram. Lad mig se. Hvor vil jeg gå ind i det? Okay, lad mig – lad os gå – ikke endnu, her går vi. Okay, nu holder jeg det på AM. Jeg bruger ikke AD, BC. Vi ved, at kong David blev – fordi jeg sagde 374 år, jeg kastede det bare derud. Du er nødt til at tjekke min mate­matik. Så jeg giver dig alle kon­gernes reger­ings­tid. På dette ene diagram har du alle kong­ernes reger­ings­tid.

David blev konge i 2889, okay. Så ser vi, at Salomon blev konge i 2929. Fire år senere på­be­gynder han grund­læg­gelsen [af templet] i 2933. I 2941 bliver det ind­viet. Og så har vi Reha­beam i 2969. Og dette er ba­seret på, hvor længe hver konge rege­rede, som det står i din Bibel. Du kan gå hele vejen ned til Zede­kias i 3350, og han rege­rede i 11 år, hvilket fører dig til vores kon­stant igen.

3361 er det år, hvor templet blev ødelagt. Okay, så du kan tjekke det. Dette er mate­matik, dette er Bi­belen, og hvis nogen mener, at jeg tager fejl, så vis mig verset. Men jeg siger jer, at det er den nøj­ag­tige ud­reg­ning af, hvor lang tid der gik fra Adam og hele vejen til tem­plets øde­læg­gelse. Og jeg har lige givet dig kon­gens re­ger­ings­tid, så nu sum­merer det også til 3361. Okay, så hvad er det for et tal, vi skal huske? [Folk svarer nok: 3361.] Det er vores kon­stant. Men som jeg sagde, her er vores problem.

Fortsætter næste side med:
Problemet – Hvad er det rigtige år?