Bortrykkelsen – er du klar?

Det er kanalen – Rapture Ready – Bort­ryk­kelses klar – på You­Tube, der har denne video lagt ud fra d. 5. august 2023: Elon Musk Con­firms: “The Rap­ture Is Going To Happen VERY Soon…” – Elon Musk bekræfter: “Bort­ryk­kelsen kommer til at ske MEGET snart…” (9:20).

Tekst under videoen:

Elon Musk bekræfter: “Bort­ryk­kelsen kommer til at ske MEGET snart…” En for­bløf­fende åben­baring fra ingen ringere end mil­li­ar­dæren Elon Musk! Elon Musk, den visio­nære iværk­sætter, har netop be­kræftet noget, som vil efter­lade dig for­bløffet. Så vær med, når vi dykker ned i denne øjen­åbnende video for at udforske, hvad han har at sige om bort­ryk­kelsen, og hvorfor den kommer til at ske MEGET snart… Gå ikke glip af denne fasci­ne­rende indsigt!

Bortrykkelsen er en kristen tro på, hvad der vil ske ved tid­ernes ende. Både levende og af­døde troende menes at komme i himlen for at møde Jesus Kristus, når han kommer tilbage (kaldet gen­komsten eller Parousia). Ideen om bort­ryk­kelsen kommer fra håbet om, at Jesus vil komme til­bage for at frelse alle kirkens med­lemmer. Inte­res­sant nok findes ordet bort­ryk­kelse ikke i Det Nye Tes­ta­mente. I stedet nævner apostlen Paulus i sit første brev til Thes­sa­lo­ni­kerne, at Herren vil komme ned fra himlen, og at der vil lyde en basun.


Indhold

Udsen­delsen inde­holder masser af hen­vis­ninger til skrift­steder med for­bin­delse til Jesu gen­komst, som kan studeres

Hvad er bort­ryk­kelsen? – (0:21) – En mand for­tæller om, hvad bort­ryk­kelsen er for noget.

Hvad Elon Musk siger om det – (4:05)

Formålet med bort­ryk­kelsen – (5:26): Hvilket præ­cist formål tjener bort­ryk­kelsen i Guds frel­ses­plan? Guds plan er at re­pa­rere det, der blev øde­lagt på grund af Adams hand­linger, og gen­op­rette den rette orden i ska­belsen gennem men­nesker, der er for­bundet med ham.

Hvornår kommer bort­ryk­kelsen? – (6:03): Nu kommer det store spørgs­mål? Hvor­når vil bort­ryk­kelsen ske? Tids­punktet for bort­ryk­kelsen i for­hold til trængslen er et meget om­dis­ku­teret emne blandt kristne, og det har været et strids­punkt op gennem hi­storien. Selvom vi ikke kender det nøj­ag­tige tids­punkt for Jesu gen­komst, giver Bi­belen tre hoved­mu­lig­heder: pre-tribulation = før trængslen / mid-tribulation = midt i trængslen / post-tribulation = efter trængslen.

Efter trængslen – (7:27): Lad os tale om den sidste 3. posi­tion. Det 3. per­spektiv [syns­punkt] på bort­ryk­kelsens timing kaldes “efter trængslen” (post-tri­bu­la­tion). Ifølge denne op­fat­telse vil bort­ryk­kelsen ske sam­tidig med Jesu gen­komst, men vi tror ikke, at dette sce­narie er sand­syn­ligt på grund af væs­ent­lige for­skelle mellem bort­ryk­kelsen og gen­komsten. [Det er jeg fuld­stændig enig i, at det er ikke sand­synligt.]

Bort­ryk­kelsen kommer til at ske MEGET snart.

Vær rede! –