Brent Miller fortæller om …

I de sidste 20 år har Brent Miller sr., med­stifter af Inge­nuity Films, været på en mission. Sammen med en gruppe for­skere har han møj­som­me­ligt pro­du­ceret den første “mona­diske” [monad] over­sæt­telse [nærmest grund­teksten] af Det Nye Tes­ta­mente fra de græske manu­skripter. Ved at til­dele spe­ci­fikke be­tyd­ninger til hvert enkelt græsk ord får de ikke deres over­sæt­telse til at være helt som “King’s English”, men det til­føjer en over­ras­kende dybde af me­ning til Guds Ord.

Det kommende polskifte

01-09-2015 – Brent Miller: The Coming Pole Shift – Brent Miller: Det kom­mende pol­skifte – (28:30) – Se: “Det kom­mende pol­skifte“.

Vigtigt at forstå Åbenbaringens Bog

08-11-2018 – GOD TV: I disse 2 dele drøfter ser­iens vært, Paul Mc­Guire, og Brent Miller, med­pro­du­cent af “The Final Pro­phecies” og “De­coding the Fu­ture”, vig­tig­heden af at for­stå Åben­bar­ingens Bog.

1. del: Decoding the Future: Apo­ca­lypse and the End Times – Af­kod­ning af frem­tiden: Apo­ka­lypse og de sidste tider (25:25)

2. del: The Final Proph­ecies: Apo­ca­lypse and the End Times – De sidste pro­fe­tier: Apo­ka­lypsen og de sidste tider (25:45)

Antikrist

Se: “Brent Miller om Anti­kris­t“: Det er meget tydeligt, når man ser på Åben­bar­ingen 13.15 ved hjælp af det rene ord. Den tek­nologi, Anti­krist vil bruge til at kon­trollere be­folk­ningen, bliver kry­stal­klar. Tag med Gary Stearman og Brent Miller, når de ud­for­sker den dy­bere me­ning med skrif­terne.

24-05-2019 – Brent Miller: Reve­aling the Tech­no­logy of the Anti­christ – Brent Miller: Af­sløring af Anti­krists tek­no­logi – (28:30)

27-06-2019 – Brent Miller: The Anti­christ System – Brent Miller: Det anti­kris­te­lige system – (28:30)


Du kan finde mange flere ud­sen­delser med Brent Miller her på Prop­hecy Wat­chers.