Den Frie Presse – artikler

Den Frie Presse har mange indlæg på face­book. Det er en of­fentlig gruppe, så det burde kunne ses uden uden at have en profil på face­book.

WHO vil have en international pandemi-grundlov

D. 28. februar 2022Om WHO, der vil have lavet en ver­dens­om­spæn­dende “grund­lov” som alle skal ad­lyde, som er for­ankret i global styring ovenfra i for­hold til sund­heds­myn­dig­heder og sund­heds­tiltag, som f.eks. tvangs­medici­nering og tvangs­vac­ci­nering, vil træde i kraft inden 2024. Det inde­bærer også, at de 194 med­lems­lande ikke har national selv­be­stem­melse og suve­ræ­nitet, men rent juridisk er for­pligtede til at følge ordre ovenfra.

Fra den norske artikel: WHO vil ha en inter­na­sjonal pan­demi-grunnlov, som er juri­disk bin­dende for 194 nas­joner