G20 topmødet

Her er nogle oplys­ninger fra G20 top­mødet i efter­året 2022, som blev af­holdt på Bali, Indo­nesien, hvor ledere fra verdens 20 største øko­nomier drøf­tede globale ud­for­dringer m.m. Det der står i disse fir­kantede klammer [. . .] har jeg til­føjet, til de andres op­lys­ninger.


Globalt vaccinepas og digitalt ID

Erling Marthinsen skriver på “Dokument” d. 17. november 2022: “G20 erklærer sin støtte til globalt vak­sine­pass og digital iden­titet“: (Klaus Schwab og Bill Gates var også med til det møde).

Disse selv­ud­nævnte ledere for NWO er­klærer nu på G20 top­mødet, at de vil støtte ind­før­elsen af inter­na­tionale vac­cine-pas igennem WHO. De an­moder om at op­rette “glo­bale digi­tale sund­heds­net­værk” baseret på alle­rede eksi­ste­rende vaccine-pas-design (). Disse globale digitale sund­heds­net­værk bør “ud­nytte og bygge videre på succes med eksi­ste­rende stan­darder og digi­tale COVID-19-cer­ti­fi­kater“.

Der blev taget initiativ til fæl­les­er­klær­ingen efter an­be­faling af Indo­ne­siens sund­heds­minister Budi Gunadi Sadikin under et for­be­redende møde til G20-møtet (B20 – Business 20). Sadikin sagde: “Lad os lave et digi­talt sund­heds-certi­fikat, som er god­kendt af WHO. Hvis du er blevet vac­cineret eller testet på rigtig måde, så kan du få lov at be­væge dig frit rundt.” [Jeg siger med andre ord: “De siger altså, at hvis vi ikke vil ad­lyde disse ledere, så skal vi ikke have lov til at bevæge os frit rundt.]

Beløn eller straf

Sadikin mente, at for­målet med det var, at næste gang der kommer en pan­demi så be­høver man ikke standse al inter­national rejse­virk­somhed 100 prosent, men de kan kon­cen­trere sig om at be­grænse fri­heden for de uvac­ci­nerede. [De vac­ci­nerede skal be­lønnes og de uvac­ci­nerede skal straffes. Lige netop den ting, at uvac­ci­nerede men­nesker ikke har de samme ret­tig­heder om vac­ci­nerede, er vel årsagen til, at mange tog “stikkene”, for at kunne gøre det de ville eller havde brug for.]

Bevidst bedrag

Det er bekræftet, at Pfizer ikke havde testet om vac­cinen be­­skyttede mod smitte, før den blev rullet ut over en hel verden. [Og folk netop blev op­­for­­dret til at tage vac­cinen for at for­­hindre smitte. Men det vidste de bare godt. Hør Dan Johan­nesson for­tælle om det her.]

Vaccine-pas som digital ID

B20 udarbejdede et dokument på 132 sider som op­for­drer til: “En ud­bredt brug af digital doku­men­tation af COVID-19-ser­ti­fikater”. Som skal være en del af en “tek­no­logisk akti­veret global sund­heds in­fra­struktur, som altid er slået til”. Altså en global, medi­cinsk over­vågning som for­følger alle men­nesker gennem hele livet. Selv ikke George Orwell havde fantasi nok til noget så om­fat­tende.

Schwab og hans World Economic Forum (WEF) kan næsten ikke styre deres begej­string. I februar beskrev WEF vac­cine-pas som en form for “digital iden­titet”. I en tid­ligere rapport skrev WEF at “digital iden­titet afgør hvilke pro­dukter, tje­nester og in­for­mation vi har til­gang til – eller om­vendt, hvad som er lukket for os”.

“Digital gulag”

Journalisten Nick Corbishley, be­skriver det som en “Digital Gulag”. Cor­bishley har ad­varet om at vac­cine-pas kan føre til ind­førsel af en global di­gital iden­ti­tets­ordning, som vil true privat­livets fred og frihed over hele verden. Hvis G20, WHO, WEF og andre inter­na­tionale orga­ni­sa­tioner får det, de vil, risi­kerer vi en fremtid, hvor du skal vise vaccine-pas for at handle hos køb­manden. Ikke kun i Østrig, men i store dele af verden.

Det er som et slags check­point-sam­fund. Uanset, hvor du vil hen, skal du vise din mobil­telefon, din iden­titet, selv om det bare er for at gå ind i et super­marked eller en butik, sagde Corbishley i et inter­view med EpochTV. – Det er en skræm­mende vision.

(Citatslut fra Dokument.)


Gulag er blevet brugt som en beteg­nelse for “systemet af tvangs­ar­bejds­lejre i Sov­jet­unionen”. – Her bliver det så brugt om “digital tvang”.


Dyrets mærke

Hvad fortælle det dig? Det for­tæller mig, at vac­cine-pas vil blive brugt som “Dyrets mærke”. Fuld­stændig i over­ens­stem­melse med for­ud­sig­el­serne i Guds ord. Jeg er ikke i tvivl om, at glo­ba­listerne (eliten), de onde kalder jeg dem, for­søger at overtage verdens­her­re­dømmet, at de vil gøre verden til en “digital tvangs­ar­bejds­lejr”. Og det er klart at i den verden kan ingen købe eller sælge uden at have “Dyrets mærke” og være en del af Dyrets system.

Vaccine-passet er desuden blevet sprøjtet ind i mange men­nesker via deres COVID-19 så­kaldte vac­ciner, og det er i færd med at blive samlet inden i men­nesker, via 5G’ netværks stråler. Det er der flere, der har oplyst om.


Digital tvang

Frank Gaffney, Jr. skriver på “Center for security policy” d. 29. april 2022 om Bidens ‘digi­tale gulag’: I USA har deres minister for inden­rigs­sik­kerhed Ale­jandro Mayorkas meddelt, at hans mini­sterium er ved at op­rette et orwellsk sand­heds­mini­sterium kaldet Dis­in­for­mation Gover­nance Board.

Det er en ny “Digital Gulag”, som er under op­byg­ning, hvor vac­cine-pas om­pakkes som SMART-hel­breds­kort vil udgøre in­fra­struk­turen for den over­vågning, data-våben­isering og kon­trol­me­kanismer, som de kine­siske kom­mu­nister kalder “Social Credit System”. Det vil blive brugt til at spore og straffe dem, der anses for at være skyldige i tanke­for­brydelser kaldet “mis­in­for­mation”. (Citat­slut.)


Artikler om G20 topmødet

Norsk artikel i Docu­ment:

Arnt Jensvoll skriver d. 17. november 2022: “Hva gjør Klaus Schwab på G20-topp­møtet? Ingen utnevnte ham til verdens­leder“.

Engelsk artikel (som kan over­sættes):

Tom Ozimek skriver d. 18. november 2022: “Terrifying Vision of a “Digital Gulag”: G20 Promotes WHO-Standardized Global Vaccine Passport and ‘Digital Health’ Identity Scheme“.


Videoer om G20 topmødet

Redacted” – Redigeret skriver d. 19. no­vember 2022: Hvorfor taler ikke-valgte ledere på G20-kon­fe­rencen? G20 er et top­møde for globale valgte ledere, men alligevel er både Bill Gates og Klaus Schwab til stede. Som en person ud­trykte det på Twitter: Det er ikke længere en kon­spi­ra­tions­teori at spørge, hvorfor disse ikke-valgte ledere er der og taler om en ny ver­dens­orden! – Se selv videoen på YouTube: Klaus Schwab announces NEW plan to rule the world | Redacted with Clayton Morris – Klaus Schwab annon­cerer NY plan for at styre verden | Redi­geret af Clayton Morris.