Guds frelsesplan

Heftet Guds frelsesplan er skrevet af Uffe Nissen. Her er det stillet til rådighed, så det også kan blive til velsignelse for andre at læse. Her kan du læse Guds Frelsesplan, sådan som jeg har fået den.

Det trykte hæfte i A5 format kan købes
ved henvendelse til Uffe Nissen på
uffenissen1934@gmail.com

Hæftet koster 50 kr. + gældende B-porto (hæftet vejer 108 g)


Herunder er en Præsentation af Guds Frelsesplan skrevet af
Uffe Nissen.


Guds Frelsesplan

Dette lille hefte er resultatet af mange års arbejde med Bibelens klare vidnesbyrd om det lille jødiske folk.

Jeg er barnedøbt som de fleste danskere, men blev først født på ny som 19-årig efter en ældre kristens forbøn, en fuldstændig altomvæltende, altforandrende oplevelse, der gav mig 2 sikre og urokkelige over­be­vis­ning­er: Bibelen er i sandhed Guds ord og det jødiske folk er i sandhed Guds brohoved på denne jord, hans redskab til hele verdens frelse. Det er jo derfor og udelukkende derfor, at jøderne til alle tider er blevet forfulgt i alle lande af både kristne kirker og disse kirkers fjender: De guds­for­nægt­en­de politiske ideologier. Tankevækkende!

Begge disse grund­læg­gen­de sandheder om Bibelen og det jødiske folk har de etablerede kirker i fortid og nutid sået tvivl om, skønt pro­fe­ti­er­ne om Israels genoprettelse er i fuld gang med at blive opfyldt i vor tid. Nationens fysiske genfødsel vil blive efterfulgt af en åndelig genfødsel på den store dag, da Jesus kommer til Oliebjerget for at frelse sit folk i den 11. time i den sidste store krig mod Israel, som beskrevet i Zakarias 12.

Det almindelige synspunkt, at hvad der i dag sker i Israel af profane politiske begivenheder, har intet som helst med Bibelen at gøre, er almindelig udbredt, skønt netop Bibelen har mange eksempler på, hvordan Gud suverænt udnytter menneskelige handlinger, svagheder og fejltagelser – her er blot 3 eksempler:

1.  Jakob tillistede sig Esaus velsignelse, fordi Jakob var udset til at blive nationens stamfader under sit nye navn Israel, der blev givet ham af Gud, ikke af mennesker – det betyder som bekendt Fyrste med Gud og det er, hvad Israel bliver i Tusindårsriget, jordens store sabbat efter den sidste grufulde krig med Antikrist.

2. Da tiden for Jesu fødsel kom, sad den højgravide Maria i Nazaret – men fra det fjerne Rom kom den kejserlige befaling om at iværksætte den fol­ke­tæl­ling i hele det kæmpestore Romerrige, der fandt sted hvert 14. år. Josef måtte sætte den stakkels pige på sit muldyr og vandre de 110 km til Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt. Ingen tvivl om, at hendes skrumlen rundt på muldyrryg i måske 3 dage har frem­skyn­det fødslen, så at den fandt sted straks efter ankomsten til Betlehem. Af denne grund – og udelukkende af den grund – blev Jesus født i Betlehem og ikke i Nazaret. Profetien i Mika 5.1 skulle opfyldes og det blev den gennem en profan, ma­te­ria­lis­tisk fol­ke­tæl­ling med henblik på skat­te­op­kræv­ning – mere uåndeligt kan det vel ikke være!

3. Guds timing var også perfekt, da delingsplanen for det britiske man­dat­om­rå­de Palæstina skulle til afstemning i FN den 29. november 1947. Den blev vedtaget med 33 stemmer for, 13 imod og 10 blanke stemmer. I dag ville den blive forkastet på grund af det massive flertal af muslimske stater i FN.

At tro, Gud har forkastet jøderne, fordi de dræbte hans Søn, reducerer jo Gud til blot at være et menneske i overstørrelse, der tænker menneskeligt og begrænset, men han er guddommelig og har vidst lige fra syndefaldet, at hans Søn ville blive forkastet. Det viser de rystende profetier om ”smerternes mand” i Esajas 53, Salme 22 og andre steder i Gamle Testamente. Jesus blev det Guds lam, der har sonet hele verdens synd.

Men da jøderne forkastede ham, måtte Gud føre Israel ud på et sidespor og den nye kristne kirke overtog midlertidigt lysestagen, derfor er den hed­nin­ge­krist­ne kirke blot en parentes i Guds store frelsesplan. (Hedninger er jo i Bibelens sprogbrug alle ikke-jøder). Snart bortrykkes alle genfødte kristne i alle kirker og lysestagen gives tilbage til Israel, der i løbet af Tusindårsriget vil opfylde mis­si­ons­be­fal­ing­en langt mere åndsfyldt og effektivt, end de kristne missionærer har gjort – med dyb respekt for deres offervilje, udholdenhed og lidelser.

Paulus gennemgår i Rom kap. 9-11 hele dette for ham store og smertelige spørgsmål: Har Gud forkastet sit folk? Gennem dybtborende udsagn fra Skriften kommer han til det resultat, at sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Jødernes fald blev den direkte årsag til hedningernes frelse, men vi kristne er som uædle oliegrene indpodet på det ædle olietræ Israel og vi skal ikke hovmode os, for det er træet, der bærer grenene og ikke omvendt. Intet under, at Paulus sammenfatter resultatet af sin undersøgelse med disse ord: ”O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme og hvor usporlige hans veje!”

”Kristenheden, som skylder jøderne alt, er indtil i dag blevet jøderne alt skyldig. Denne svigten er et af de bedrøveligste kapitler i kirkehistorien og udgør måske det dybeste sår på Kristi legeme.” (Karl Barth)

Det er en ufattelig og grusom sandhed, at både den katolske og den lutherske kirke til alle tider har forfulgt og plaget jøderne. Den lutherske kirke har fastcementeret Luthers tidsbestemte syn på det jødiske folk og hans antisemitiske skrifter blev Hitlers teologiske alibi for at myrde 6 millioner europæiske jøder. Men selvfølgelig ville Luther selv have været den første til at protestere mod Holocaust, hans skrifter blev groft overfortolket.

Derfor siger Israels jøder i dag til kristne volontører: ”Hvornår begynder du at prædike for os? Det står os helt op i halsen!” Og derfor kan vi i dag kun nærme os jøder ved at vise dem barmhjertighed og forsvare den israelske stat så langt det er menneskeligt muligt, men berettiget kritik af staten er selvfølgelig på sin plads.

Heftet gennemgår de store linier i Bibelen fra skabelse til genskabelse med Israel som omdrejningspunkt – altså go’ gammeldags fun­da­men­ta­lis­me, som i dag må forsvares i kirken, skønt Jesus selv var alle tiders største fundamentalist med sin bekræftende omtale af Abel, Noa, Syndfloden, Abraham, Sodoma, Jonas, David, Daniels profetier og de øvrige personer og begivenheder i Gamle Testamente.

Jeg har udover mine egne artikler sam­men­skre­vet det bedste fra flere seriøse Bibellærere i ind- og udland i et let­til­gæn­ge­ligt sprog, så også lægfolk kan få udbytte af fremstillingen.

Heftet kan bestilles på uffenissen1934@gmail.com til 50 kr. + B-porto