Guds navn i Jerusalem

John Hagee for­tæller noget inte­res­sant i starten af denne ud­sen­delse fra: TBN IsraelJohn Hagee: Bible Pro­phecy REVEALS Israel’s Past And Future | TBN Israel – John Hagee: Bibelens pro­fetier af­slører Israels fortid og fremtid | TBN Israel (21:49).

Gud har skrevet sit navn

John Hagee for­tæller at Jeru­salem er den eneste by i verden, hvor Gud bog­sta­ve­ligt har skrevet sit navn.

John Hagee (0:31): Kristne i Amerika har virkelig ringe for­stå­else for, hvad byen Jeru­salem be­tyder for Gud. Bi­belen siger, at Jeru­salem er Guds by. Bibelen siger, at Gud har pla­ceret sit navn der. Det er den eneste by i verden, hvor Gud bog­sta­ve­ligt talt har skrevet sit navn. Og når man flyver over byen Jeru­salem, står de he­bra­iske bog­staver for Jehova [YHVH] på siden af et af disse bjerge i en per­fekt sten­for­ma­tion. Og Gud har skrevet sit navn der.

Pagtens by

Dette er stedet, hvor Abraham lagde sin søn på alteret og be­viste over for Gud, at han var den Gud, han ikke kunne se. Abraham var en af­guds­dyrker, han kom ud af et hedensk sam­fund. Han var ved at lære at vandre i tro, og han gjorde sig klar til at tage livet af sin eneste søn, sin eneste pagts­søn, for at be­vise sin kær­lighed til Gud.

Det skete på Tem­pel­bjerget i byen Jeru­salem. Det er det sted, hvor kong David ero­brede Jeru­salem fra jebu­sitterne og gjorde den til Israels hoved­stad. Og det skete for over tre tusind år siden. Jeg er meget tak­nem­melig for, at USA’s præ­si­dent har aner­kendt Jeru­salem som Israels hoved­stad. Men folk, der læser Bi­belen, ved, at det er en histo­risk kends­ger­ning, der har eksi­steret fra det øjeblik til nu.

Citatslut.


Jerusalem tilhører Gud

Jerusalem til­hører Gud. Om så men­nesker vil aner­kende det eller ej. Derfor kan Jeru­salem heller ikke deles. Byen til­hører Gud. Og hvis de skulle finde på at dele Jerusalem, så vil det udløse Guds vrede. Jøderne må heller ikke underskrive fredserklæringer med deres fjender. Det har Gud også sagt. Det står altså i Bibelen. De fik faktisk også at vide, at de måtte ikke lade deres fjender bo i landet. Hvorfor ikke? Det volder kun problemer. Se bare, hvad der sker nu (ok­tober 2023) i Israel her 50 år efter Yom Kippur krigen, som jo begyndte til Yom Kippur.

Hvad ender det med? Det vil vise sig. Men i følge Guds ord så ved vi, hvad der venter forude. Israel vil blive knust, men ikke ud­slettet. Se: “Knuser det hellige folk“. 1/3 af jø­derne vil over­leve. Det står også i Bibelen (jeg kan ikke huske hvor).