Hamas i Bibelen

Hvad er Hamas? Ray Com­fort for­tæller det kort i denne video fra Living Waters fra d. 13. oktober 2023: Hamas Men­tioned FOUR TIMES in the Bible? | Israel-Hamas War Pro­phecies – Hamas nævnt fire gange i Bibelen? | Pro­fetier om krig mellem Israel og Hamas (8:06).

Det er Ray Comfort, som for­tæller i ud­sen­delsen: Hamas i Bibelen er oversat som vold eller for­se­else. – Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg indsat.

Hamas

(0:29) Ray Comfort: Hamas er en poli­tisk ter­ror­or­ga­ni­sation, som kom til magten i 2006, og deres ufor­skam­mede mål er, at befri Palæ­stina og sam­tidig ud­slette Israel. Hamas inva­derede Israel [7. oktober 2023] og slag­tede hund­redvis af uskyl­dige men­nesker, her­under kvinder og børn. Israel svarede igen med at bombe cen­trale om­råder i Gaza­striben.

Hamas i Bibelen

(5:53) Ray Comfort: Lad os nu se på, hvordan det hebra­iske ord Hamas for­bløf­fende nok nævnes i Bibelen – det op­træder i fire vers, der enten er oversat med vold eller for­se­else – her er det … – Du kan selv se og høre, hvad Roy for­tæller. – De 4 skrift­steder han nævner er: 1. Mos. 6.11 + Sal. 7.16 + Ezek. 7.11 + Hab. 1.3. – Men ordet chamas (2555) er nu brugt mange flere steder i Bibelen. Det kan du se her.

Det hebraiske ord betyder

Det er rigtigt hvad Ray for­tæller. Det he­bra­iske navn­eord (sub­stantiv) chamas (2555) be­tyder: vio­lence: voldwrong: for­kert. Her er for­klaring til de engelske ord, det er oversat med:

Violence: Hurtig og intens kraft. Grov eller ska­delig fysisk kraft, hand­ling eller be­hand­ling. En uret­færdig eller ube­ret­tiget ud­øvelse af kraft eller magt. En vold­elig hand­ling eller frem­gangs­måde. Grov eller umåde­holden hef­tighed, som i føl­elser eller sprog.

Udøvelse eller fore­komst af fysisk magt, der nor­malt for­år­sager eller har til hen­sigt at for­år­sage skader, øde­læg­gelse osv. Adfærd eller be­hand­ling, hvor der ud­øves fy­sisk magt med det formål at for­år­sage skade eller lem­læs­telse. kraftig, utæmmet eller øde­læg­gende kraft. Eks­trem eller kraftig føl­else eller udtryk. Uret­færdig, ube­ret­tiget eller ulovlig magt­de­mon­stra­tion, især sådan en, der har ten­dens til at over­rumple eller skræmme. Gøre vold på, påføre skade, be­skadige eller krænke.

Wrong: for­kert. Ikke i over­ens­stem­melse med fakta eller sandhed; ukor­rekt eller fejl­agtig. I mod­strid med sam­vit­tighed, moral eller lov. Uri­meligt; uret­fær­digt.

Ordet kommer fra

Ordet kommer fra ud­sagns­ordet (verbet) chamas (2554), som be­tyder det samme: at be­handle vold­eligt eller for­kert

Beskrivelsen passer godt

Jeg må sige, at be­skriv­elsen af det hebra­iske ord chamas (2555) passer godt til be­skriv­elsen af Hamas. Det er da lidt specielt, at Hamas netop har valgt dette he­bra­iske ord som navn med den meget pas­sende be­skriv­else af deres formål.