Hjalp Norge USA?

Hjalp Norge USA med at sprænge Nord Stream-rørledningen i luften?

Tja, efter hvad Redacted skriver i deres ny­heds­mail d. 24. februar 2023, så er der nogen, der mener det. Det, der står i denne fir­kan­tede klamme [. . .], har jeg indsat.

Redacted skriver:

Lederen:

Hvordan Norge hjalp USA
med at sprænge Nord Stream-rør­led­ningen i luften

Journalisten Seymour Hersh offent­lig­gjorde en op­følg­ning på sin under­søgelse, der hævder, at USA sprængte Nord Stream-rør­led­ningen i luften med Norges hjælp. I denne uges op­følg­ning svarer han på spørgs­målet: Hvorfor Norge?

Han påpeger, at Norge har et 60-årigt for­hold til USA om at starte krige. Fak­tisk lyk­kedes det dem at starte Viet­nam­krigen med hjælp fra den norske flåde og top-of-the-line skibe kaldet “Nasty Class”, hvilket sikkert lyder federe på norsk end på engelsk.

Vi bliver her bedt om at mindes Viet­nam­krigen, som næsten ingen nu synes var en god idé. Det var en æld­gammel “de skød først”-løgn, der kos­tede mil­lioner af liv, hoved­sagelig uskyl­dige civile viet­na­mesere og næsten 60.000 ameri­kanske sol­dater. Og Norge er endnu en gang en med­skyldig aktør.

Er dette efterfølgeren?

Så hvis Viet­nam­krigen havde en lig­nende op­rin­del­ses­historie med Norge som partner i for­bryd­elsen, ville det være naivt ikke at spørge: Er dette efter­følg­eren?

Citatslut.


Redacted linker til artiklen:

Fra Tonkingbugten til Østersøen

Den hemmelige og ufuld­stændige hi­storie om sam­ar­bejdet mellem USA og Norge i hem­melige opera­tioner – af Seymour Hersh – 22. februar [der står ingen årstal, men jeg gætter på, det må være 2023]:

Hvorfor Norge? I min rede­gørelse for Biden-reger­ingens beslut­ning om at øde­lægge Nord Stream-rør­led­ningerne spørger jeg, hvorfor en stor del af den hem­melige plan­lægning og træning af opera­tionen fandt sted i Norge? Og hvorfor var højt kvali­fi­cerede søfolk og tek­nikere fra den norske flåde in­vol­veret?

Det enkle svar er, at den norske flåde har en lang og uklar historie med sam­arbejde med den ameri­kanske efter­ret­nings­tjeneste. For fem måneder siden resul­terede dette sam­arbejde – som vi stadig ved meget lidt om – i øde­læg­gelsen af to rør­led­ninger på ordre fra præ­sident Biden, med inter­natio­nale kon­se­kvenser, som endnu ikke er fast­lagt. Og for seks årtier siden, som det fremgår af histo­rierne fra disse år, blev en lille gruppe norske søfolk ind­blandet i et be­drageri fra præ­si­dentens side, som førte til et tidligt – og blodigt – vende­punkt i Viet­nam­krigen.

Citatslut.

Man skal logge ind for at læse artiklen, hvilket jeg ikke kan.


Nogle giver nu Ukraine skylden

Her d. 8. marts 2023 var der et par stykker, der for­talte mig, at de fortalte i ny­hederne her i Dan­mark, at det var Ukraine, der havde sprængt den rør­ledning. Men de, pressen, havde ingen beviser for det. Tror du på den? Jeg gør ikke.

Jerry Toney fortalt for længe siden, at han havde talt med en, som vidste meget om det. Jerry ville ikke for­tælle, hvem det var, da det var for­troligt sagt. Men den mand sagde, at det var de samme som for­år­sagede 11. september 2001. Og jeg siger så, at det var med garanti ikke dem, der fik skylden.