Hurtigt udviklet COVID-19-vaccine


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 24. januar 2023.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil


Dr. Joseph Mercola snakker med Robert Kennedy Jr.
om mulige udfordringer i forbindelse med
udvikling af vaccine mod coronavirus.

Afskrift på engelsk af interviewet med Robert Kennedy Jr.
A Special Interview With Robert F. Kennedy Jr.
Possible Challenges in Coronavirus Vaccine Development:

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil

Og en anden lille engelsk video på 3-4 min. fra d. 22. maj 2020:
Fast-tracked vaccines could have catastrophic consequences.


Og dr. Joseph Mercola snakker med Judy Mikovits om:
Om SARS-CoV-2 er et fremstillet virus?

Afskrift på engelsk af interviewet med dr. Judy Mikovits.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil

Og en anden lille engelsk video på 2-3 min. fra d. 8. maj 2020:
Could type 1 interferon be used against SARS-COV-2?

Hvordan NWO har planer om at mærke alle. – Analyse af dr. Joseph Mercola. – Jeg kan ikke linke til siden, da Mercola sletter dem igen efter 48 timer. – Jeg har herunder oversat “Historien i et overblik med deepl. – Så kan du jo se, om du har lyst til at læse artik­lerne på engelsk.


Historien i et overblik

COVID-19-vaccinen kan faktisk være den hur­tigst ud­viklede vac­cine nogen­sinde i histo­rien, hvilket gør det nød­ven­digt at fjerne de nød­vendige sik­ker­heds­tests, f.eks. dyre­forsøg.

Pfizer indledte i sam­ar­bejde med BioN­Tech forsøgmen­nesker i USA med COVID-19-vac­cinen den 11. maj 2020. Hvis vaccinen lykkes, kan den fri­gives alle­rede i sep­tember 2020 med en FDA-godkendt Emergency Use Autho­rization (EUA)

Ligesom Moderna og flere andre kon­kur­renter an­vender Pfizer/­BioNTech-vac­cinen messenger RNA (mRNA) i stedet for levende eller svæk­kede (inak­ti­verede) vira, der er dyrket i dyre­celler.

Tidligere forsøg på at skabe vacciner mod corona­­virus er mis­lyk­kedes, fordi corona­virus ud­løser pro­duktion af to for­skellige typer anti­stoffer – en, der bekæmper sygdom, og en, der ud­løser “para­doksal immun­for­stærk­ning”, som ofte resul­terer i meget alvorlig sygdom og/eller død.

Vacciner, der forårsagede para­doksal immun­for­stærk­ning, så op­rin­deligt meget lov­ende ud, da de gav meget ro­buste anti­stof­re­sponser. Men når de blev udsat for den vilde virus, blev fritter og unger alvorligt syge, og mange døde.