Hvor er din skat?


Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.

Matt. 6.21


Skatten & hjertet

Vores skat er noget, som er vir­kelig dyre­bart og værdi­fuldt for os. Vores hjerte er vores sjæl. Jeg ved at nogle men­nesker mener, at hjertet er vores ånd, men det er altså ikke det, som dette græske ord be­tyder. Det græske ord 2588 – καρδία – kardia – betyder: hjerte. Det bruges om: hjertet; sind, karakter, indre selv, vilje, hen­sigt, cen­trum.

Min norske Studie Bibelen skriver at kardia betyder: hjerte, sjæl, sind, tanker og for­stand. De skriver, at Bi­belen bruger ikke ordet hjerte som mod­sæt­ning til hjerne. Det be­tyder heller ikke føl­else i mod­sæt­ning til tanke. Men det græske ord kardia om­fatter langt mere end det, vi nor­malt lægger i ordet hjerte. Det bruges om det fy­siske hjerte og om men­nes­kets men­tale og mo­ralske ak­ti­vitet. Det inde­holder lang mere end at om­tale føl­elser.

Hvad er vigtigst for dig?

Det vigtigste er jo også det mest vær­di­fulde for os. Hvad er det vi stræber efter? Hvad be­tyder mest for os? Er det ting, som hører denne verden til, som vi lever i her på jorden eller er det det ting, som hører Guds rige til, som be­tyder mest for os? Er det vores fysiske verden, som er vigtigst, eller er det den ånde­lige verden? Hvad bruger vi mest tid på? Ja, det er jo nok denne verden, da vi lever i denne verden, og vi ar­bejder i denne verden. Men hvad er mest vær­di­fuldt for os?

Stræber vi efter succes og rigdom i denne verden? Eller stræber vi efter at søge Guds rige og hans ret­fær­dighed først at alt? Hvem ad­lyder vi? Ad­lyder vi Gud og dermed Guds ord, eller retter vi os efter denne verdens sy­stem? Vi lever i verden, ja, men vi er ikke af denne verden. Vi bør ikke have og leve efter denne verdens ånd.

Ransage os selv

Vi bestemmer selv­føl­gelig helt selv, om vi vil ran­sage os selv og lade Gud ran­sage os og åben­bare tingene for os. Men vores hjertes til­stand er altså meget vigtig for ham. Og det bliver altså ikke sjovt at finde sig selv på jorden efter bort­ryk­kelsen. Især ikke for os, der for­venter at komme med.

Vær rede! Værdig til at flygte væk