Ingen kender dagen eller timen – om bortrykkelsen


Men den dag og den time kender ingen, ikke engang Him­lenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene.

Matt. 24.36


Sådan sagde Jesus, og så er det gyldig lov i al fremtid. Altså kan ingen komme til at kende tids­punktet for han gen­komst, ikke på noget tids­punkt i frem­tiden. Sagde Jesus det? Nej, det gjorde han faktisk ikke. Han sagde, at ingen kender tids­punktet, ud over hans Far, og sådan var det på det tids­punkt, hvor han sagde det. Men hvad er det for et “tidspunkt”, som ingen kender?

Hvilket tidspunkt?

Hvad er det for en dag og time som ingen kender?

Vidste Jesus ALT?

Sådan sagde Jesus til sine disciple før sin død og op­stan­delse. Og før han igen rejste hjem til sin Far i Him­melen. Så har jeg et spørgs­mål til dig. Vidste Jesus ALT, mens han gik som et men­neske på denne jord? Nej, det tror jeg ikke, han gjorde, for han var 100 % men­neske som os. Han var fyldt med Hel­lig­ånden. Og Hel­lig­ånden åben­barede de ting for Jesus, som han skulle vide, når han skulle vide det.

Er det så ensbe­tyd­ende med, at når Jesus sagde den­gang, at ingen andre end hans Far kendte dagen og timen, at ingen andre så heller ikke i frem­tiden vil komme til at kende dagen eller timen? Godt spørgsmål ikke? Kan du svare på det?

Jeg vil sige både ja og nej. Mær­keligt svar synes du nok. Men der er en for­klaring. Jesus sagde ikke noget om, at ingen senere i tiden ville komme til at kende tiden for hans til­bage­komst til jorden. Så nej, det sagde Jesus ikke noget om.

Rosh HaShanah

Udtrykket for “ingen kender dagen eller timen” er faktisk et udtryk som jøderne bruger om trom­pet­festen. “Guds ord er skrevet af jøder til jøder“. Fordi ingen på for­hånd kender det nøj­agtige tids­punkt for hvilken dag det er. Derfor holder de altid festen over to dage. Rosh Hashanah kaldes den bl.a. Den har til­syne­ladende flere navne. Du kan se mere om det på den engelske side her.

Trompeternes fest

Jerry Toney har fortalt om trom­pe­ternes fest flere gange på sin kanal på YouTube. Du kan finde kanalen her. Se også disse sider: “Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse” – “Den sidste trompet“, hvor er er der en henvisning til Jaco Prinsloos bog, som også for­tæller om trom­pet­festen.

Mysteriet afsløret

Mysteriet bort­ryk­kelsen bliver af­sløret. Gud selv af­slørede my­steriet. Han af­slørede det for Jesus, efter hans død og op­stan­delse. Jesus gav det videre til en engel, som gav det til Jo­hannes. Paulus fik også op­lys­ninger, så han af­­slø­rede også mys­teriet. I denne – Video – af Jerry Toney kan du se og høre om, hvad disse bibelske begreber hen­viser til og dermed be­tyder: “Ingen kender dagen eller timen”. Hvad er “i et øjeblik” “når den sidste basun lyder”. – Se også – Mysteriet afsløret

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger ud fra mine sider:

Jesu brud skal hentes

Vær rede!