Paul Begley & Mike – 08-06-2023

I udsendelsen torsdag aften d. 8. juni 2023: Brea­king: “Internet Apo­ca­lypse” / Mike From Around World / Paul Begley – Nyhed: “Internet-apo­ka­lypse” / Mike fra “Around World” / Paul Begley – Deler Mike neden­stående med Paul og alle, der ser og hører det.

Indholdet

Side 1: Vigtige oplysninger

Side 2: Mennesket fik herredømmet: Som en forvalter – Dæ­moner skal have accept for at kunne gøre noget – Stå Djæ­velen imod – At af­vise i Jesu navn – Lydighed for at få auto­ritet – Ind­podet i Guds rige.

Side 3: Skelne sandhed fra løgn: Alle er på­virket af noget – Guds sandhed er i os – Satan må over­bevise – Skelne sandhed fra løgn.

Side 4: Evigheden er sandheden: Evig­heden er den vir­ke­lige verden – Vores verden kan ændre sig – Er Kristus på tronen? – Vær ikke be­kym­rede – Elsk og lev i sand­heden – Vågn op! – Vi lever i kon­se­kvensen – Af­slut­ning.


Vigtige oplysninger

Mike for­tæller nogle meget vigtige ting i denne ud­sen­delse. Det kan være lidt svært at forstå på den måde, han siger det. I under­over­skrif­terne, jeg har skrevet, kan du se efter sidens titel, hvad de for­skellige sider handler om.

Mennesket fik herredømmet

Mennesket fik herre­dømmet over jorden. Jeg troede fak­tisk, at efter synde­faldet blev dette herre­dømme over­ført til Satan. Men efter de ting Mike for­tæller, så er det ikke til­fældet. Og hvorfor det ikke er til­fældet kan du så se og høre Mike for­tælle. Mike for­tæller, at Satan og hans dæ­moner ikke kan gøre noget uden men­nes­kers accept. Han har jo faktisk ret. Hvis Djævelen kunne, hvorfor kommer han så ikke og gør al den øde­læg­gelse, som han ønsker? Fordi han ikke kan er Mikes lo­giske svar. Og Mike har jo faktisk ret.

Nogle vil nok også sige, fordi noget holder tilbage. Og at det noget er os som kristne. Men det er jeg ikke så sikker på. Til­bage­hold­eren i 2. Tess. 2.6-7 er, så vidt jeg kan se, Jesus, for det er til­bage­hol­deren, som kommer.

Denne verdens gud

Er Djævelen denne verdens gud? Djævelen sagde jo til Jesus, at han, Jesus, ville få alle ver­dens riger af Djæ­velen, hvis han ville falde ned og til­bede ham. Jesus af­viste Djæ­velen. Fordi Jesus ikke mod­sagde Djævelen, så troede jeg fak­tisk også, at Djæ­velen ejer alt i denne verden nu. Men nej, Gud ejer vores jord. Men­nesket fik over­draget her­re­dømmet som for­val­tere af jorden. Men­nesket valgte at tro på og adlyde Djæ­velen, og det gav kun pro­blemer.

Djævelen om­tales som denne verdens gud i 2. Kor. 4.4. Men det er jo fordi, men­nesker vælger ham som gud. Det betyder altså ikke, at han ejer vores verden. For det er jo rigtigt, hvad Mike siger, at Djævelen og hans dæ­moner kan ikke gøre mere, end vi giver dem lov til. Jesus argu­men­terede bare ikke med Djævelen. Jesus af­viste ham med Guds ord. Djæ­velen brugte også Guds ord til at friste Jesus med. Guds ord kan også mis­bruges.

Skelne sandhed fra løgn

Det er meget vigtigt, at vi kan skelne mellem sandhed og løgn. Mike for­tæller, at når vi hører sand­heden, så vil den give gen­svar i os. Vi kan mærke, at det er rig­tigt. Når Satan vil for­søge at få os til at tro hans løgne, så må han for­søge at over­be­vise os med be­viser om, at det, han siger, er sandt.

Evigheden er sandheden

Gud er evig. Og Gud er sandhed. Guds rige er den vir­kelige verden, som aldrig holder op med at eksi­stere. Guds evige verden er dermed den vir­ke­lige verden. Det er sand­heden.

Den verden her på jorden, som vi lever i er for­gæng­elig. Hvis vi lever i denne verden, som om det er vores vir­ke­lige liv og det vig­tigste, så hænger vores hjerte ved denne verden. Dermed vil vi risi­kere, at når Jesus vil hente sine, så kommer vi ikke med, fordi vi hænger fast i denne verden. Det vil jeg absolut ikke. Jeg beder om, at vi må findes “Værdig til at flygte væk“.

Fortsætter næste side med:
Mennesket fik herredømmet