Uskadelig COVID-test eller . . .

Her er en lille kort video på Creatrix 13 – Just a harmless COVID test, or is it? – Bare en harmløs COVID-test, eller er den? – Videoen er på tysk, men med engelske under­tekster. Jeg har skrevet under­teksten af og oversat den med deepl. – For at se billed­erne, han for­tæller om, er det nød­vendigt at se videoen.


Bare en harmløs COVID-test, eller er den?

Dr. Werner Bergholz har ana­lyseret prøve­pindene og opdaget noget nyt om testene.

Ethylenoxid

Ethylenoxid er en gas, der er meget udbredt inden for medicin til steri­li­sering af medi­cinsk udstyr og pro­dukter. Der er ikke noget at ind­vende i første omgang, men der er eller var en vis rimelig mis­tanke baseret på ældre artikler om, at der kunne være rester af denne ethylen­oxid, som er kræft­frem­kal­dende og genetisk for­an­drende, som blev fundet på disse tests­trimler. Og se og hør, mis­tanken var korrekt.

Farligere end . . . 

Her er der påvist ethylen­oxid på 0,33 mg/kg, hvilket er langt over den påviste grænse på 0,01 mg/kg, og der­ud­over kan man se 2-chlor­ethanol eller dichlor­ethanol på om­kring det dobbelte af denne mængde. Dette er et ned­bryd­nings­produkt, der er noget far­ligere end ethy­len­oxid.

“Skørt pindsvin”

Vi er altså klart over grænse­værdien for mål­ingen. Er det så slemt? Den gode nyhed er, at det ikke er helt så meget, som du måske havde gættet. Men den dårlige nyhed er, at der er noget der. Og er det for meget? Tja, det spørgs­mål er ret enkelt at besvare: Ja, helt sikkert, men hvorfor?

Her kan du se et billede af en scanning elektron-mikro­skop af spidsen af en test­pind som denne. I den under­søg­elses­rapport, som jeg er i besid­delse af, står der bog­stave­ligt talt: “Det ligner et pind­svin”. Det er lavet af plastik, som er klas­si­fi­ceret som ret skørt.

Et eksperiment

Nå, og så lavede et Bermpohl-labora­torium engang føl­gende inter­essante eks­peri­ment: De tog et reagens­glas, dyppede en testpind i det, trak den ud igen, og der var en masse af disse stænger, der flød rundt. Det vil sige, man kan sige, at man skal blot give dem et sjovt ud­seende, og så knækker nogle af dem af.

Efterladenskaberne

Og det er logisk, tror jeg, at hvis jeg foretager en prøve­tagning nu, vil de blive me­kanisk be­lastet, og en stor del af dem vil virkelig sidde fast et eller andet sted i slim­hinden. Og det kan man jo ikke engang finde på.

Der er også dem, der bruges til “slikke­pinde”-testen. Hvis børn nu sutter eller endda tygger på den, er det endnu mere kata­stro­falt. Og så bliver det for det meste i munden, og det bliver sikkert slugt og kommer ind i kroppen. Og hvis det er kræft­frem­kal­dende, kan der natur­ligvis også være et problem flere år senere.

Ingen indvendig test med podepinde

Så jeg er virkelig målløs over, hvor åben­bart skødes­løse myn­dig­hederne har været i deres hånd­tering af dette tid­ligere. Nu ville det være op til myn­dig­hederne at under­søge dette syste­matisk.

Og hvis testene er absolut nød­vendige, så gerne som en spyt­prøve, men ikke længere i munden eller næsen.