Vulkan i Colombia

Vulkan klar til at eksplodere. – Sådan for­tæller Paul Begley i sin ud­sen­delse d. 30. april 2023Breaking: “Volcano Ready To BLOW” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley – Brea­king: “Vulkan klar til at eks­plo­dere” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley.

Der er mange andre op­lys­ninger i ud­sendelsen. Paul spiller klip med Mike fra Around the World senere i ud­sen­delsen. – Colombia er i det nordvestlige Sydamerika. Det, der står i disse firkantede klammer [. . .], har jeg tilføjet. Over­sæt­telsen af afskriften fra den del af udsendelsen er herfra:

Vulkanen ulmer

(9:37) Det er rigtigt, at Colombia op­for­drer til eva­ku­ering i nær­heden af den død­bring­ende vulkan efter øget seis­misk ak­ti­vitet. Mener du det alvor­ligt? Den er lige ved at eks­plo­dere. Jeg mener, det ser ud til, at den allerede er be­gyndt. Men de siger, at den seis­miske akti­vitet er uhørt høj ifølge Asso­ciated Press myn­dig­he­derne i Colombia. Lørdag an­be­fales det stærkt, at de byer, der ligger tættest på vul­kanens rumlen, rystelse, rystelse og lav utydelig lyd og knurren, skal eva­kueres.

Okay, forud for det mulige ud­brud sagde kata­stro­fe­risi­ko­styr­ings­kon­toret, at det var i gang med at eva­kuere områder, der ligger inden for ni miles [14,5 km Paul viser en seddel, hvor der også står 15 km] fra kra­teret af denne mas­sive vulkan kaldet Novato Del Rizo, som ligger i Co­lombia i Andes­bjergene. Den seis­miske ak­tivitet på denne vulkan er steget til et punkt, hvor den ligner meget den, den var i 1985, da den eks­plo­derede og dræbte 25.000 men­nesker. Uh, som var den værste natur­ka­ta­strofe i Co­lombias historie og en af de mest død­bringende vul­kaner i det 20. år­hund­rede, var der for nylig en betydelig, jeg gen­tager, der har været en be­tydelig seis­misk ak­tivitet, som begyndte at ske i lørdags [29. april 2023].

Advarsel om udbrud

Og i dag sagde mini­steriet for sind i en er­klæring, at Colom­bias SGC Geo­lo­gical Ser­vice ad­varede om et sand­synligt ud­brud inden for få dage eller uger. Denne 17.400 fod [5.303,52 m] Colossus i øh, Colossus i det vest­lige Co­lombia er en af de mange vul­kaner langs ild­ringen. [Paul synger og fort­sætter:] Der er en bane rundt om Stille­havs­om­rådet, der er kende­tegnet ved ak­tive vul­kaner og hyp­pige jord­skælv. Den 13. november 1985, den skæbne­svangre dag, gik den i ud­brud og ud­sendte så meget varme, at sne­kap­perne i bjergene smeltede, hvilket ud­løste en kas­kade af vand og mudder, der slugte byen Armero og dræbte 25.000 men­nesker. Det ønsker vi ikke at se igen. Så vi beder for de men­nesker der i uh vul­kansk i Co­lombia. Vi ønsker, at de skal komme ud derfra, før det hele eks­plo­derer.


En af mange

Efter hvad Paul fortæller senere, så er der mange andre vul­kaner, der rører på sig. Der er regi­streret 19.000 vul­kaner på jorden. De fleste af dem er under vandet. Og det er dem, der varmer havene op ikke CO2, som myn­dig­he­derne nok vil give skylden.

Se mere på siden: “Vulkaner og jord­skælv” også med link til ud­sen­delse om de 19.000 vul­kaner.