WHO leder – Yuval Noah Harari


Yuval Noah Harari: “Mennesker er nu dyr, der kan hackes. Den hellige idé om, at men­nesker har en “sjæl” eller “ånd“, og at ingen ved, hvad der sker indeni dem, og at de har en fri vilje, er forbi“.


Det var Malue Montclairre, som havde Tweetet denne oplysning d. 25. marts 2022. Og: 

Forstår du billedet?

Harari er forresten toprådgiver for WEF! – [World Eco­nomic Forum]

Hov, fik jeg fortalt at mr. Harari er trans­humanist! Du ved trans­humanist, som er den tekno­lo­giske ud­videlse af eu­genik. Ved du, hvad eu­genik betyder? Ordet eu­genik kommer af eu- og græsk genos ‘slægt’ og -ik = arve­hygi­ejne, race­hygi­ejne! Minder det om noget historisk? – Citatslut. – [Holocaustfolkedrab.]


Alle videoerne, der er link til, er på engelsk. Og efter vide­oerne, er der sat skrift­steder. Det, der står i disse fir­kan­tede klammer [ . . . ], har jeg indsat. * er link til ord­for­klaring. – Via den video fandt jeg alle nedenstående oplysninger. – Og så hedder han endda Noah til mel­lem­navn. Jeg skal ikke ud og sejle i hans ark. 


Frontfiguren

D. 22. marts 2022 – Thrive­time Show: Business School without the BS – Video – Hvem styrer den store nul­stilling og står i spidsen for Gates, Schwab, Zuc­ker­berg og Obama? – Det gør Yuval Noah Harari – 

Under videoen står der en helt masse

Hvad sagde Yuval Noah Harari?

Yuval Noah Harari er en ledende råd­giver for Klaus Schwab. – Klaus Schwab er produ­centen til COVID-19 / The Great Reset og grund­lægger af World Eco­nomic Forum. Klaus Schwab og World Eco­nomic Forum gen­nem­fører “The Great Reset“. Yuval er rost af folk som Klaus Schwab, Barack Obama, Mark Zuckerberg og Bill Gates, som har an­meldt Hararis seneste bog på for­siden af New York Times Book Review. Harari taler ved World Economic Forum i Davos, New York Times, Stan­ford, TED og TimesTalks. I skrivende stund lå hans bøger på de to øverste pladser på New York Times’ best­seller­liste for skøn­lit­te­ratur. – Engelsk dokument


Den frie vilje er forbi

Video – Klaus Schwabs og doktor Yuval Noah Hararis onde trans­huma­nis­tiske dags­orden – Efes. 1.16-21: 16 Holder ikke op med at takke for jer og om­tale jer i mine bønner, 17 for at vor Herres Jesu Kristi Gud, her­lig­hedens Fader, må give jer vis­dommens og åben­baringens ånd til kund­skab om ham: 18 så jeres ind­sigts øjne bliver op­lyste; for at I må vide, hvad håbet på hans kaldelse er, og hvad rig­dommen af hans her­ligheds arv i de hellige er, 19 og hvad hans magts over­vældende storhed er i os, som tro, efter hans vældige krafts virke, 20 som han udførte i Kristus, da han op­rejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i det him­melske, 21 langt over alle fyrster og magter og kræfter og magter og herre­dømme og alle navne, der kan nævnes, ikke kun i denne verden, men også i den til­kom­mende.

Den frie vilje er en teologisk fejltagelse

VideoGal. 5.1: Stå derfor fast i den frihed, hvormed Kristus har gjort os frie, og lad jer ikke igen vikle ind i træl­dommens åg.” – 2. Kor. 10.3-6: 3 Thi skønt vi vandrer i kødet, fører vi ikke krig med kødet, 4 for vor krigs våben er ikke kødelige, men kraft­fulde i Gud til at ned­bryde stærke fæst­ninger. 5 Vi ned­bryder fanta­sier og alt det høje, som ophøjer sig mod kend­skabet om Gud, og vi gør enhver tanke til fange for at under­lægge os Kristi lydighed.


Naturens regler

Video – Ledende rådgiver for Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, fortæller, hvorfor han mener, at “man ikke kan overtræde naturens regler”. – “Hvis du har red­skaberne til at over­vinde den men­nes­kelige bio­logi . . . tænk på SEX-livet.” – Bemærk: Yuval (Jubal) betyder i den hebraiske bibel søn af Lemek. Lemek var Bibe­lens første poly­gamist* [Polygami er ægte­skab med flere part­nere.] 1. Mos. 4.19: “19 Lemek tog sig to hus­truer; den ene hed Ada og den anden Zilla.” 

Genetisk ændrede

Video – Yuval Noah Harari – Klaus Schwab råd­giver: For­taler for gene­tisk ændrede babyer. – Dan. 2.41-44: “41 Og mens du så fødder og tæer, dels af potte­magerler og dels af jern, skal riget deles; men der skal være noget af jernets styrke i det, fordi du så jern blandet med spejl­blødt ler. 42 Og ligesom fød­dernes tæer var dels af jern, dels af ler, således skal riget være dels stærkt, dels splittet. 43 Og hvor du så jern blandet med leret, skal de blande sig med men­nes­kenes sæd, men de skal ikke holde sammen, ligesom jern ikke kan blandes med ler. 44 Og i disse kongers dage skal Him­melens Gud oprette et rige, som aldrig skal blive ødelagt; og riget skal ikke over­lades til andre folk, men det skal knuse og for­tære alle disse riger, og det skal bestå til evig tid.” –


Dyrets system

Video – (1:03:20) – At hacke men­nesker, dyrets system, af­slutning af den frie vilje og privat­livets fred. –

Video – Overvågning under huden? Tillid til viden­skaben frem for alt andet? –  Åb. 13.16-18: 16 Og han lader alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, få et mærke på deres højre hånd eller på deres pande: 17 og ingen måtte købe eller sælge, und­tagen den, som havde mærket eller Dyrets navn eller dets navns tal. 18 Her er vis­dommen. Den, der har for­stand, skal tælle Dyrets tal; thi det er et men­neskes tal, og dets tal er seks hundrede seksogtresogtres.

Video – Yuval Noah Harari: “Vi skal arbejde med dyret og ikke imod det“. Åb. 13.4: Og de tilbad dragen, som gav Dyret magt, og de tilbad Dyret og sagde: “Hvem er som Dyret, hvem kan føre krig mod det?”

Video – At hacke men­nesker og flytte auto­ritet fra men­nesker til algo­ritmer* [trinvis beskri­velse af en proces, der skal kunne ud­føres af en automat, ofte en com­puter]. – 1. Mos. 1.26: Og Gud sagde: “Lad os gøre men­nesket i vort billede, efter vor lignelse, og lad dem herske over havets fisk, over luftens fugle, over kvæget, over hele jorden og over alt kryb­dyr, der kryber på jorden.

Gør sig til gud

Video – Yuval Noah Harari: “Vi opgra­derer men­nesker til guder”. – 2. Thes. 2.4: Han sætter sig op imod og op­højer sig selv over alt, hvad der kaldes Gud eller til­bedes, så at han som Gud sidder i Guds tempel og ud­giver sig selv for at være Gud. – 1. Mos. 6.1-7: Og det skete, da men­neskene begyndte at blive talrige på jorden, og der blev født dem døtre, 2 at Guds sønner så, at men­neskenes døtre var smukke, og de tog dem til hustruer af alt, hvad de ville. 3 Og Herren sagde: “Min Ånd skal ikke altid blive ved at have med men­nesket at gøre, thi også han er kød; men hans dage skal være 120 år. 4 Der var jætter på jorden i de dage; og også derefter, da Guds sønner kom ind til men­nes­kenes døtre, og de fødte dem børn, blev de gamle mægtige mænd, berømte mænd. 5 Og Gud så, at men­neskets ondskab var stor på jorden, og at alle dets hjertets tanker kun var ond­skab til sta­dighed. 6 Og da fortrød HERREN, at han havde skabt men­nesket på jorden, og det bedrøvede ham i hans hjerte. 7 Og Herren sagde: “Jeg vil udrydde men­nesket, som jeg har skabt, fra jordens over­flade, både men­nesker og dyr og krybdyr og himlens fugle; thi jeg for­tryder det, at jeg har skabt dem.

Video – Yuval Noah Harari: “Vi er på nippet til at skabe de første uorga­niske livs­former” – 1. Mos. 1.27: 27 Så skabte Gud men­nesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem. – Matt. 24.37-39: 37 Men ligesom det var i Noas dage, således skal det også være med Men­neske­sønnens komme. 38 Thi ligesom de i de dage, der var før synd­floden, spiste og drak, giftede sig og gav sig til ægte, indtil den dag, da Noa gik ind i arken, 39 og de vidste det ikke, før synd­floden kom og tog dem alle bort, således skal det også være med Men­nes­ke­sønnens komme.

Modvirker tro

Video – Yuval Noah Harari: “Oprettelse af en anti-virus for hjernen og den grund­læggende betingelse for at religion ikke virker”. – Jak. 1.27: Ren og ubesmittet tro for Gud og Faderen er dette: at besøge de fader­løse og enkerne i deres nød og holde sig uplettet fra verden.

Fornægter Jesus som Guds søn

Video – Yuval Noah Harari: “At Jesus gen­op­stod fra de døde og er Guds søn er FAKE NEWS”. Luk. 12.10: Og enhver, der taler et ord imod Men­nes­ke­sønnen, skal det til­gives; men den, der be­spotter Hel­lig­ånden, skal det ikke til­gives.


Omskabelse af mennesker

Engelsk artikel fra d. 9. december 2019 – Teknologi er skabt til at bruge mRNA til at levere CRISPR-gen­redi­gering: Celle-selektiv levering af mes­senger RNA og CRISPR/­Cas9-gen­om­redi­gering ved at modulere græn­se­fladen mellem Phenyl­boron­syre-afledte lipid­nano­partikler og cel­lulær over­flade-sialin­syre. 

Engelsk dokument – Hvad er CRISPR? – I Kina for­bløffede viden­skabs­mand Jiankui det gene­tiske sam­fund, da han med­delte, at han allerede havde brugt CRISPR, som ikke er blevet bevist som hverken sikkert eller effektivt på men­nesker, til per­manent at ændre tvillinge­pigers genomer. – CRISPR-gen­redi­gering er ved at blive testet på men­nes­kelige pati­enter, og resul­taterne kan revolu­tionere sund­heds­væsenet

Engelsk dokument – Hvad er CRISPR? – CRISPR-faktorer til kunstig splejs­ning. – Åb. 18.23: Og lyset fra et lys skal ikke længere skinne i dig, og brud­gommens og brudens stemme skal ikke længere høres i dig; for dine køb­mænd var jordens stor­mænd, og alle folke­slag blev for­ført af dine for­bryde­riske ger­ninger [farmaci/lægemidler]. [Det er netop, hvad der er er i COVID-19 vacci­nerne.]


Sapiens – Jeg har endelig læst ‘Sapiens’, bogen, som Bill Gates og Mark Zucker­berg begge anbe­faler alle – og jeg forstår, hvorfor Silicon Valley elsker den så meget. 


Der er mange, mange flere oplysninger på siden under videoen.