WHO vil fratage os vores frihed

Mads Palsvig fortæller på engelsk i denne lille ud­sen­delse fra d. 10. januar 2023: “WHO wants to take away your human rights and legislate directly in your country“. – WHO ønsker at fratage dig dine men­nes­ke­ret­tig­heder og lovgive direkte i dit land. – Det er sandt! – Det er det, som WHO ønsker, og lige­ledes de personer, som arbejder igennem WHO.

Jeg har herunder oversat det Mads Palsvig for­tæller (med deepl) til dansk. Efter jeg havde lavet siden her og lagt den ud, fandt jeg den danske video med samme ind­hold. Så du kan også høre Mads for­tælle det på dansk her.


Mads fortæller

Jeg er formand for det danske Vel­færds­parti Jorden Frihed og Kundskab.

WHO har i denne uge for­tro­lige for­hand­linger om æn­dring af de inter­na­tionale sund­heds­regler. Hvorfor ved vi ikke, hvem der repræsenterer os? Og hvordan disse æn­dringer vil på­virke pati­en­ternes ret­tig­heder med mere. I fem dage fra mandag den 9. januar til fredag den 13. januar 2023 vil den inter­na­tionale sund­heds­regu­lerings­komité IHRRC holde møder i Genève.

Formålet med disse møder er at fær­dig­gøre rap­porten om de fore­slåede æn­dringer af det inter­na­tionale sund­heds­re­gulativ. Mødet vil sand­syn­ligvis om­fatte en drøf­telse af de 46 siders for­slag til æn­dringer af det inter­na­tionale sund­heds­regu­lativ. De møder, der af­holdes af IHRRCR, er for­trolige og vil kun blive fore­lagt direkte og kun for general­direk­tøren senest den 15. januar.

Vedtagelse

Officielt erklærer Verdens­sund­heds­orga­nisa­tionen kon­se­kvent, at den ikke har planer om at ved­tage de fore­slåede æn­dringer til de inter­natio­nale sund­heds­be­stem­melser inden den 77. Verdens­sund­heds­for­samling, dvs. inden maj 2024. Hvis de fore­slåede æn­dringer af det inter­natio­nale sund­heds­regu­lativ fore­lægges for WHO inden den 15. januar 2023, kan de teoretisk set ved­tages af den 76. Verdens­sund­heds­for­sam­ling, som allerede er i maj i år.

Hvad er konsekvenserne?

Spørg din læge, din poli­tiker, din sund­heds­myn­dighed eller enhver anden em­beds­mand om kon­se­kven­serne af disse æn­dringer og undersøg, hvor kom­pe­tente dine repræ­sen­tanter egentlig er.

Verdens diktaturet

Jeg vil gerne nævne et par mulige trusler fra de nye fore­slåede æn­dringer af de inter­nationale sund­heds­bestem­melser. De fore­slåede æn­dringer vil ændre Verdens­sund­heds­orga­nisa­tionens over­ordnede karakter fra en råd­givende orga­nisation til en orga­nisa­tion, hvis pro­kla­ma­tioner vil være juridisk bind­ende. Artikel 1.

Truslerne

Ændringsforslagene har til formål at fjerne punktet om respekt for mennes­ke­ret­tig­hederne og de grund­læg­gende fri­heds­ret­tig­heder i artikel 3. De foreslår at give general­direk­tøren kontrol over for­valt­ningen af de an­vendte res­sourcer gennem en plan for til­deling af pro­dukter inden for sund­heds­sek­toren. Artikel 13 a.

Ændringerne foreslår, at WHO bemyn­diges til at kræve læge­under­søg­elser, bevis for fore­byg­gende behand­ling, bevis for vac­ci­nation, og til at gen­nem­føre kontakt­op­sporing, karan­tæne og behand­ling. Artikel 18.

Permanente certifikater

Ændringerne tager sigte på at ind­føre et per­ma­nent system af globale sund­heds-certi­fi­kater i digi­talt eller papir­format, her­under under­søg­elses-cer­ti­fi­kater, vac­ci­nations-cer­ti­fi­kater, fore­byg­gelses-cer­ti­fi­kater, hel­breds-cer­ti­fi­kater, certi­fi­kater for­mu­larer til loka­li­sering af pas­sa­gerer og sund­heds­er­klær­inger for rej­sende. Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og bilag 6, 7 og 8. De søger om til­ladelse til videre­givelse af per­sonlige hel­breds­op­lys­ninger. Artikel 45.

Øget censur

De foreslåede æn­dringer af de inter­na­tio­nale regler ud­vider i høj grad Verdens­sund­heds­orga­nisa­tionens mu­lig­heder for at cen­su­rere det, som den anser for mis­in­for­mation og fejl­in­for­mation; bilag 1 side 33.

Betydningen af deres onde planer

Så lad os lige tage et skridt tilbage her og gen­nemgå, hvad det virkelig betyder. Det be­tyder, at den privat­ejede privat­kon­trol­lerede orga­nisa­tion WHO finan­sieret af de men­nesker, der har mest gavn af at sprøjte gift­stoffer, vild­ledende kaldt vac­ciner ind i kroppen på men­nesker i verden.

De ønsker at give de men­nesker, hvis an­be­fa­linger vores reger­inger fri­villigt har fulgt i de sidste par år. De ønsker at give dem fuld myn­dighed, fuld magt, fuld juridisk myn­dighed over vores lov­givning. Eller over alle vores fri­heds­ret­tig­heder eller vores ret­tig­heder til frihed, alle vores men­nes­ke­ret­tig­heder, alle vores inter­natio­nale trak­tater.

Ud af WHO

Denne privatejede private kon­trol­­orga­ni­sa­tion ønsker at kunne gen­nemføre disse dra­ko­niske for­an­stalt­ninger uden nogen mu­lighed for de lo­kale re­ger­inger for at sige nej. Vi er ikke en del af dette. Jeg kan kun se én løsning, nemlig at komme ud af WHO med det samme og få et Nürn­berg 2.0 for alle de men­nesker, der har begået denne største for­bryd­else mod men­nes­ke­heden, nemlig tvangs­vac­ci­na­tioner af mil­liarder af men­nesker i de sidste par år.


Min kommentar

Jeg kan kun være enig med Mads Palvig i dette. UD af WHO, jo før jo bedre. Men får vi lov at komme det? Vi får se. Til jer, der kan og vil bede, er det også en op­­for­­dring til at bede om at Guds vilje må ske med vort land. Gud har kaldet os til frihed. Gud tvinger ALDRIG men­­nesker til at adlyde ham. Men vi lever nu i en tid, hvor men­nesker bliver tvunget til at vælge, hvem de vil adlyde og dermed have som herre.

Verden bliver mere og mere lovløs. Djæ­velen respek­terer heller ikke læn­gere sine grænser. Nu vil de for­søge at tvinge ALLE til at ind­tage deres mod­byd­elige GIFT.

Må Gud forbyde det!

Vi er på “En farlig vej!” For vi lever i “Ad­skil­lelsens tid“, hvor “Ingen kan tjene to herrer!