Grøn omstillings kaos

Paul Begley fortæller om “Følger af den Nye Grønne Aftale” i sin ud­sen­delse fra d. 1. maj 2023: Breaking: “Volcano Ready To BLOW” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley – Breaking: “Vulkan klar til at eksplodere” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley. Det afsnit kan du se her­under, for han har ret i det han for­tæller:

Efter at Paul har fortalt om et gas­udslip i Indien (43:33), fort­sætter han med at for­tælle om:

Følger af den nye grønne aftale

(44:27) Og jeg vil ikke være en  kon­spi­ra­tions­teo­re­tiker her. Men jeg vil bare sige, at lige siden de sagde, at de ville slippe af med fossile brænd­stoffer, lige siden de har skubbet på den “nye grønne aftale”, har der været gas­læ­kager og eks­plo­sioner over det hele. Huse er sprængt i luften, byg­ninger er sprængt i luften, fa­brikker er sprængt i luften over hele Amerika og Europa og rundt om i verden. Lige siden den “nye grønne aftale” for at slippe af med fossile brænd­stoffer, er ting sprængt i luften overalt.

(45:18) Føde­vare­for­ar­bejd­nings­fa­brikker sprænger i luften overalt. Ke­misk faktor sprænger i luften overalt. Men en masse af disse hjem en masse byg­ninger og hjem og fa­brikker. Gas ja, det var en gas lækage, ja det var en gas Det var en gas­eks­plosion, det var en gas­eks­plosion, det var det, det er det, du har aldrig hørt det, før du hørte om den “nye grønne aftale”.

De vil have kaos

(45:40) De er nødt til at skabe nok kaos, så de kan slippe af med na­turgas og olie­boring. På en eller anden måde tror de, at vi vil be­gynde at skifte væk fra fossile brænd­stoffer til det, de kalder ren energi. Hvordan i alverden tror de, at alle bilerne vil kunne køre? Og alle klima­an­læg­gene? Og al elek­tri­citeten? Og strøm? Det ville kræve om­kring 10 gange mere elek­tri­citet, end vi har til rå­dighed lige nu, at oplade alle biler i Amerika umuligt.

Man skal begynde at bygge atom­kraft­værker så hurtigt som muligt for at op­fylde nogle af disse uhyrlige 20-30-mål, som de har op­stillet. Og at de for­søger at ind­føre de lat­terlige love, der er ved­taget i Cali­for­nien, som siger, at der ikke længere må være nogen biler med fossilt brænd­stof på gas i 2035, hvilket er umuligt. Van­vittigt, en van­vittig lov. Det kan ikke lade sig gøre, så jeg ved ikke, hvem der skal vække poli­ti­kerne og for­tælle dem ny­heden. Jeg er ikke sikker. Med­mindre de bare vil af­skaffe biler helt og holdent. Og bare give alle en cykel eller en lejet, en Fred Flint­stone-agtig bil. Det ved jeg ikke.

Citatslut.


Min kommentar

Ja, de onde men­nesker for­søger at skabe kaos. Vel at mærke en kaos de styrer til deres fordel. Derfor arbejder de jo også for krig. De vil krig, for krig øde­lægger så meget for mange men­nesker. De vil ikke fred. De sam­ar­bejder med Djæ­velen og hans med­ar­bejdere. De er onde.

De vil få kaos

Men Gud skal nok “svare igen”. Vil de have kaos? Ja, så lad dem få kaos. Der vil helt sikkert komme kaos, for det er for­ud­sagt i Guds ord.

Jaco Prinsloo har også fortalt om noget af deres for­gif­tende kaos. Du kan finde ud­sen­delsen fra min side her: “Giftig togulykke“.

De vil være Gud

Problemet er vel i bund og grund, at de onde vil være Gud. De vil overvåge alt. Og de vil bestemme over alt og alle. Ja, det gør Gud ikke, for han har givet os en fri vilje. Vi må selv bestemme over os selv. Men deres mål er jo at tage ALT fra ALLE. Ingen må eje noget. Ikke engang vores egen krop må vi men­nesker få lov at be­stemme over.

De vil eje mennesker

Det er muligt via nu­værende lov­givning at tage patent på de gen­mo­di­fi­cerede men­nesker: “Hvis DNA’et er genetisk ændret, kan det paten­teres” – “Patent på men­nesker“. Og men­nesker, der har modtaget en COVID-19 vaccine, er blevet gen­modi­fi­ceret, GMO, som de kalder det. Om du så vil tro på det eller ej.