Hvem kan komme ind i Guds rige?

Hvad kræves der for at komme ind i Guds rige? Ingen kan for­tjene sig til at komme ind i Guds rige. Men nogle mener, at bare men­nesker be­gynder at tro på Jesus, så bliver de da født på ny og vil selv­føl­gelig komme ind i Guds rige. Er det sandt? – Hvad er Guds rige? – Nogle har den hold­ning: “Én gang frelst – altid frelst“. Er det sandt?

Gør Guds vilje

I Matt. 7.21 står der: Ikke enhver, der siger til mig: ›Herre, Herre!‹ skal komme ind i Him­me­riget, men den, der gør min him­melske Faders vilje.

Her står der altså klart og tydeligt, at det er nød­vendigt at gøre Guds vilje for at komme ind i Him­me­riget. Og hvad er Guds vilje så? Det står i Guds ord. Altså er det nød­vendigt at ad­lyde Guds ord. Des­uden siger Jesus (i fort­sæt­telsen i  Matt. 7.23) til dem, han ikke vil kendes ved, at han har aldrig kendt dem. Men de for­kastede sagde (i Matt. 7.24), at de havde pro­fe­teret i hans navn, ud­revet onde ånder i hans navn og gjort mange under­ger­ninger i Jesu navn. Jesus svarer: “Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig I som gør uret.”

Så det er altså MEGET nødvendigt at vi gør Guds vilje. Vi bør leve i den renhed og hel­lighed, som vi er født til at leve i. “Vær Guds efter­lignere“.

Vil du med til Jesu bryllup?

Værdig og ren til brylluppet

Så adlyd Guds ord

Det er “Guds opdragende nåde“: Tit. 2.11-1411. Thi Guds nåde blev åben­baret til frelse for alle men­nesker 12. og op­drager os til at sige nej til ugude­lighed og verds­lige begær­inger og leve be­sindigt og ret­skaffent og gud­frygtigt i den nu­værende verden 13. i for­vent­ning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige til­syne­komst, 14. han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lov­løshed og rense sig et ejen­doms­folk, der er ivrigt efter at gøre gode ger­ninger.