7 forskellige patenterede giftstoffer i COVID-19 injektioner

Jeg har oversat artiklen fra USA Watchdog med deepl.

7 Different Patented Poisons in CV19 Injections


7 forskellige patenterede giftstoffer

i COVID-19 injektioner

med Karen Kingston

Artikel af Greg Hunter
d. 19. april 2022

Karen Kingston er bio­tek­no­logisk ana­lytiker og tid­ligere Pfizer-med­arbejder, som har forsket i og skrevet om mange aspekter af de så­kaldte COVID-19 vac­ciner. Det var aldrig me­ningen, at den skulle kurere noget som helst, og papir­ar­bejdet beviser det hos Big Pharma og CDC.

Kingston forklarer: “Vi bliver løjet for på et sådant niveau, at det er svært for folk at forstå. Det ameri­kanske folk og verdens borgere fik at vide, at injek­tio­nerne var vac­ciner. Når man ser på paten­terne, kalder de dem faktisk for bio­våben. De kalder dem “tok­siner“, de kalder dem “midler til kemisk bio­logisk krigs­førelse“.

Konkret er der et patent fra 2017, som vedrører det, de kalder en “vaccine“. Patentet har titlen “Vaccine Nano­tech­no­logy“. – Det ejes af NIH, og når man læser dette nano­tek­no­logi­patent i afsnit 9, står der klart, at i nogle ud­før­elses­former er det lille molekyle et toksin, et toksin fra et kemisk våben, et middel til bio­logisk krigs­førelse. Til det, de kalder en “vaccinei patentet, siger de, at vi vil inji­cere [ind­sprøjte] folk med bio­våben.”

7 forskellige spikeproteiner

Kingstons forskning og analyse af både reger­ings­doku­menter og doku­menter fra vac­ci­ne­pro­du­center af­dækker stadig flere for­bløf­fende op­lys­ninger.  Det viser sig, at vaccinen er mere end en af flere mulige behand­linger i en enkelt ind­sprøjt­ning.

Kingston forklarer: “Vi får at vide, at mRNA’et kun pro­du­cerer en lille sekvens af spike­proteinet.  Gennem min forsk­ning fandt jeg se­parate pa­tenter for spike­pro­teinet.  Der er syv for­skellige spike­pro­teiner i de ak­tuelle patenter.  Alt dette burde være en del af SARS COV II-pa­tentet.  Det bør ikke have et se­parat patent. Alle gør for­skellige ting i for­hold til pa­tentet og i for­hold til forsk­ningen.”

Karen Kingstons hypotese

Så i stedet for at få én eks­peri­mentel mRNA-in­jek­tion kunne folk få en cock­tail af se­parate og for­skellige spike-pro­teiner inji­ceret?  Kinston siger: “Jeg har en hypo­tese baseret på, at spike­pro­te­inerne har se­parate pa­tenter og se­parate licens­af­taler.  For­skerne siger, at de har mani­puleret spike­proteinet uaf­hæn­gigt af den virale mRNA-se­kvens.”

Det, jeg siger, er: “At i nogle af dem, de kalder vac­ciner, ja, folk bliver inji­ceret med mRNA, der pro­du­cerer spike­proteiner.  De kan også inji­ceres direkte med spike­proteiner, som frem­stilles se­parat og fryses se­parat.  Disse spike­pro­teiner har deres egne pa­tenter, og de har deres egne se­parate licens­af­taler. Så spike­pro­te­inerne kan frem­stilles se­parat og fryses se­parat, disse gift­stoffer, og der­efter ind­kapsles og sættes i for­mu­ler­ingen.”

Verdenspatentet

Det er det, jeg siger: “Husk på, at i verdens­patentet står der, at nogle ud­før­elses­former kan om­fatte en af­lever­ings­an­ordning, som kan afgive et middel eller et giftstof over en periodetimer, dage, uger, må­neder eller år. Dette er vigtigt af juri­diske år­sager, fordi alle rets­sager siger, at folk blev inji­ceret med mRNA, som pro­ducerer et toksin, som er et spike­protein.  Men det viser sig, at toksinet var der uaf­hængigt af mRNA’et. Det er ikke en vaccine. Det er bare et direkte biovåben.”

Forskellige virkninger

Kingston siger, at alle mulige pro­blemer stammer fra COVID-19 sprøj­terne og de for­skellige paten­terede spike­proteiner i dem.  Hun siger, at nogle af disse spike­pro­teiner for­år­sager ek­streme og ag­gres­sive kræft­former, nogle for­år­sager hjerte­syg­domme, andre for­år­sager auto­im­mune syg­domme, og nogle af dem efter­ligner endda slange­gift.  Det er blot for at nævne nogle få af de syg­domme, der dukker op i data fra den vir­kelige verden.

Dæmonisk

Kingston slutter med at sige: “Det er dæ­monisk, hvad der er i disse glas­flasker, og det skal stoppe.”

Se video for mere information

Der er meget mere i det 58 mi­nutter lange inter­view. – Følg med Greg Hunter fra USA­Watch­dog.com, når han går One-on-One med biotek-ana­ly­tiker Karen Kingston, mens hun taler om de dæ­mo­niske in­jek­tioner, der bliver på­tvunget men­nesker over hele verden den 19. april 2022. Engelsk – Video – 7 Patented Poisons in CV19 Injec­tions – Karen Kingston.

Efter interviewet

Kingstons nye hjem­me­side hedder Karen­Kings­ton.net.   Kingston vil snart lægge ori­gi­nale ar­tikler og videoer ud på web­stedet.

Vær venlig at hjælpe med at støtte sand­heds­for­tæl­lerne. Hvis du ønsker at donere til Kingston, så hun kan fort­sætte med at in­for­mere offent­lig­heden, kan du klikke her.

Hvis du vil se nogle af de data og doku­menter, som Kingston hen­viser til, kan du klikke her.


Relaterede indlæg: