Åbne døre for Djævelen

En åben dør for Djævelen og hans hjælpere kan være så mange for­skel­li­ge ting. Men synd kan altid virke som en åben dør. Derfor er det jo også så nød­ven­digt, at vi om­vender os hurtigst muligt, når vi op­dager, at vi har syndet.

Herunder vil jeg skrive om en del ting, som kan virke som åbne døre for Djævelen.

Verdens ven

I Jak. 4.4 står der: I utro! ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende. Venskab med verden, tror jeg kan åbne døren for fjenden. For der står, at vil vi gerne være ven med verden, så bliver vi til Guds fjende. Hvad vil det så sige at være ven med verden?

Hovmod og stolthed

Hovmod og stolthed kan også åbne døren. »Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.« Står der videre i Jak. 4.6. Det er klart, at hvis Gud står os imod, så får fjenden nemt råderum. Så hovmod og stolthed må vi omvende os fra. For det er de ydmyge, Gud giver nåde.

Ikke at være underordnet Gud

Vi skal underordne os under Gud. Så kan vi stå Djævelen imod. Og så skal vi stå Djævelen imod, for så skal han jages på flugt. Det kan vi læse i Jak. 4.7-8: Derfor skal I underordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer; hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne, I syndere! og rens hjerterne, I tvesindede! Gud holder sig nær til os, når vi holder os nær til ham. Det duer ikke at leve i synd og at være tvesindet. Det må vi omvende os fra. Vi må rense vores hjerte. Ved du, hvad vores hjerte er?

Så her så vi flere ting, som, jeg tror, kan blive en åben dør: Ikke at underordne sig under Gud, som jo er hovmod og stolthed; synd og urene hjerter, og at være dobbelt-sindet. Det at ikke underordne sig under Gud indbefatter at ikke underordne sig Guds ord. Vi må tro på Guds ord og leve efter det. Give Guds ord ret og handle efter det.

Det duer ikke, at vi det ene øjeblik siger, at vi tror på Guds ord, og det næste øjeblik siger vi noget, som modbeviser det. Så er vi tvesindet. Vi må rense os fra synd ved at bede om tilgivelse, og holde op med at gøre det, som vi ved, er synd i Guds øjne. Hvad vil det sige at underordne sig Guds ord?

Synd

Synd kan være en årsag. Synd kan være så mange ting. Synd er at gøre noget forkert i forhold til Guds ord. Værre bliver det, når det er bevidst synd, hvis vi synder med vilje. Bevidst synd er at vide, at det er synd, men man gøre det alligevel. Bliver man ved med det, så bliver det til lovløshed. Lovløshed er at handle, som om loven ikke ek­si­ste­rer.

Mørkets gerninger – gør vi ting, som ikke kan tåle at komme frem i lyset, så er det mørkets gerninger. Dem bør vi omvende os fra.

Utilgivelighed

Manglende tilgivelse – at ikke have tilgivet og at ikke ville tilgive giver Djævelen lov til at plage os. Vi må tilgive for at få tilgivelse. Læs om den gældbundne tjener. Ved du, hvad det vil sige at tilgive?

Kødets gerninger

Kødets gerninger – at lade sig styre af kødet, og blive ved med at gøre det. Kødets gerninger kan deles i  4 ho­ved­grup­per: Seksuelle synder, åndelig vildfarelse, synd mellem mennesker og mangel på mådehold og selvbeherskelse.

Seksuelle synder

De seksuelle synder: Hor, utugt, urenhed og skamløshed.

Alt, som ikke er naturlig samliv mellem en mand og hans hustru, hører under de seksuelle synder. Det gælder alle de forskellige seksuelle samlivsformer, som findes i verden i dag.

Åndelig vildfarelse

Åndelig vildfarelse: Afgudsdyrkelse og trolddom.

Afgudsdyrkelse – er brud på det 2. bud: Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller ned på jorden eller i vandet under jorden; du må ikke tilbede eller dyrke det, . . . 2. Mos. 20.4-5a.

Tilbedelse – af andre “guder”, som er dæmoner. Det kan være som katolikker, der tilbeder ikoner, gu­de­bil­le­der, helgener og måske også paven. Det er af­guds­dyr­kel­se. Der er andre religioner, som tilbeder deres “guder”. Men dyrkelse af idoler og andre mennesker er også af­guds­dyr­kel­se.

Okkultisme – alt, som har med det okkulte og mørkets rige at gøre, vil selvfølgelig særlig virke som en åben dør for Djævelen. Leg med ånden i glasset f.eks. har virkelig givet mennesker problemer. Dæmoner leger man ikke med.

Euforiserende stoffer – åbner også døren for det okkulte.

Musik – kan være inspireret fra mørkets rige. Lytter vi til det, så lukker vi mørket ind i vore liv. Det er ikke kun ordene det kommer an på. Musikken påvirker også, med toner og rytmer.

Synd mellem mennesker

Synd i forholdet mellem mennesker: Fjendskaber, strid, misundelse og jalousi, heftige vredes udbrud, selvisk stræben, tilskyndelse til oprør, vranglære, ondskabsfuld og bitter egoisme, mord.

Manipulation – det at lade sig manipulere. Vi skal ikke lade os overtale til at gøre noget, som vi inderst inde ved er forkert.

Underordnelse – kan blive forkert. Når vi underordner os andre på en forkert måde. Vi skal underordne os hinanden. Men vi skal ikke lade os styre eller drive af andre. Om det så er andres meninger eller behov.

Magtsyge – nogle mennesker er syge efter magt – også over andre mennesker. Dem er det bedst at gå langt uden om. Det kan virke negativt både over dem, det går ud over, og for dem, som gør det.

Jalousi – og det at være misundelig er virkelig dårligt, både for den som er jaloux, og for den det går ud over. Er man misundelig, så er der noget, man ikke under andre. Vi må ikke begære noget, andre har. Det er brud på det 10. bud.

Bagtalelse – at tale ondt om andre bag deres ryg. Det er som forbandelser, der bliver udtalt. Det forløser en negativ åndelig kraft over de mennesker der omtales. Men det åbner jo også døren for Djævelen i det menneske, som sladrer og kritiserer

Bitterhed – er en følge af manglende tilgivelse.

Manglende mådehold og selvbeherskelse

Mangel på mådehold og selvbeherskelse: Drukkenskab og løsslupne festruse.

Afhængighed – forskellige former for afhængighed. Er vi afhængige af noget, så er vi en slave af det. Har du læst min side med “Lever du i frihed?

Alkohol – overdreven brug at alkohol. Er det blevet til slaveri er det endnu værre.

Begær – efter nogen eller noget. Er det efter andres ting hører det under det 10. bud. Er det efter et andet menneske hører det under seksuelle synder. Men det kan også være efter ting, oplevelser, spiselige ting.

Mad – usund mad virker intet godt i os. Og alt for meget mad åbner for madfrådseri og grådighed i forhold til mad. Vi skal bare stop-mættes. Men det virker lede mod os selv, fordi vi ikke kan lade være. Den slags kan sultes ud med faste.

Urenhed – ting vil fylder os med. Hvad er det, vi ser på og lytter til?
Billeder – f.eks. pornografi lukker urenhed ind.
TV-serier – (som påvirker os med denne verdens tidsånd) påvirker os til at acceptere det, vi ser, som rigtigt.

Andre ting

Frygt – vi kan frygte for mange ting. Men Guds ord siger – frygt ikke. Frygt kan også blive til angst. Vi skal ikke frygte, for frygt åbner døren for Djævelen. Frygt kan lamme, så vi bliver passive.

Sorg – når sorgen tager overhånd. Der skal være en tid til at sørge, når der er behov for det. Men det skal ikke være sorgen som styrer og dominerer. Vi må også lære at give slip på den døde og ikke blive ved med at hænge fast ved et andet menneske.

Sjælebindinger – vi kan blive bundet til andre mennesker på en forkert måde. Så bliver det til ugudelige sjælebindinger. De skal brydes i Jesu navn.

Passivitet

Passivitet – at være passiv og ikke gøre noget. Vi kan være passive på så mange måder. Det gælder både for legemet, sjælen og ånden.

Passive tanker – at ikke bruge hovedet.  Forstanden skal bruges ellers bliver den mindre god. Derfor er det heller ikke godt at bruge meget tid på bare at sidde passiv og se på noget.

Passiv vilje – at ikke bruge sin vilje. Vi har fået viljen for at bruge den. Vi må stå de ting imod, hvor vi bør sige NEJ. Ligeså vel som vi må gøre de ting, vi ved, at vi bør gøre. Det er meget farligt bare at lade sig drive med. Uanset hvad det så er af. (Medvind er selv­føl­ge­lig rart at have på cykel m.m.) Hvis vi ikke selv bruger vores vilje, så vil andre forsøge at gøre det. Til stor skade for os. Vi skal ikke lade os drive til noget ved at være passiv.

Passive følelser – tør man ikke lukke sine følelser ud, bliver de for­træng­te. Men føl­el­ses­li­v­et kan også blive lammet, hvis det ikke bliver brugt, og derfor bliver passivt. Det er meget farligt.

Overfor Gud

Bryde Guds bud – at bryde budene de 10 bud og blive ved med det. Der er forskel på at synde og bede Gud om tilgivelse og omvende sig og at blive ved med at bryde budene. Så kan det blive til oprør mod Gud og lovløshed.

Ulydighed – at ikke adlyde Gud. Hvis vi ikke gør det, vi ved, vi skal gøre eller ikke gøre. At blive ved med at undlade at adlyde Guds ord og Guds Ånds tilskyndelser. For børn at være ulydig mod forældrene. Bevidst uly­dig­hed åbner døren for fjenden, da vi så vælger at adlyde ham frem for Gud.

Forkastelse – at have et forkert billede af, hvem Gud er som vores kærlige Far.

Overfor os selv

Dårlig samvittighed – vi gør ikke det, vi ved, vi burde gøre. Hvis vi ved, at der er noget, vi skal gøre eller ikke skal gøre, så må vi altså handle efter det. Gud har givet os sam­vit­tig­hed­en for at retlede os. Hvis vi ikke adlyder, kan den blive sløv.

Fortrængte følelser – følelser, som bliver undertrykt, fortrænges. Følelser skal luftes, men på den rigtige måde, så det ikke skader andre eller os selv.

Alt fortrængt og undertrykt – hvad det så end er. Guds kald til om­vend­el­se må vi absolut ikke skubbe fra os. Det kan blive til et for­hær­det hjerte. Som kan føre til fortabelse.

Hårdt hjerte – bliver til et forhærdet hjerte. Vi må ikke gøre vores hjerte hårdt. Det kan være for ikke at blive såret, fordi vi måske allerede har et såret hjerte. Men så må vi få vores sårede hjerte helbredt hos Jesus.

Forhærdet hjerte – at være ufølsom. Vi må ikke forhærde vore hjerter. Det er tegn på, at der er ting i vore liv, som vi har fortrængt og ikke vil gøre noget ved. Det kan skyldes manglende tilgivelse, sårede følelser, stolthed, at ikke ville erkende. Der er mange muligheder. Også bevidst ulydighed.

Derfor omvendelse! 

Der er grunde nok til at omvende sig. Alle disse ting og sikkert mange flere kan blive som en åben dør for Djævelen. Derfor er det så nød­ven­digt, at vi om­ven­der os, når vi ser, at noget er forkert i vore liv. Så vi kan få lukket døren for Djævelen.

Erkendelse skal der nemlig til og omvendelse!