Bedemand taler ud

Creatrix 13 ligger denne video: Bedemand taler ud – Det gælder liv og død – med danske under­tekster. Vi op­fordres til at dele med alle hur­tigst muligt. Der står føl­gende tekst under videoen:

Har du forstået alvoren?

Hvis du ved noget, så er det nu, du skal komme ud af busken. Tro ikke, at din hyg­gelige verden vil bestå ret meget længere, blot fordi du spiller med.


Citater

Disse citater står under videoen. – Jeg har indsat overskrifterne.

Frygt bruges

”Frygt manipuleres af talrige organi­sationer med inte­resse i at skabe frygt, men som fore­giver at ville fjerne den. Frygten arbejder i en ind­bringende økonomi af stærke inte­resse­grupper, der er afhængige af, at vi forbliver skræmte. Gejstlige, poli­tikere, medier, læger og psykologer er alle af­hængige af vores frygt.” – Citat af Joanna Bourke, engelsk his­toriker fra bogen ”Fear – a cultural history”.

COVID-løgnen

“COVID-løgnen kan kun blive opretholdt så længe, staten kan skærme men­nesker fra COVID-løgnens politiske, økono­miske og militære kon­se­kvenser. Derfor bliver det livs­vigtigt for staten at bruge al dens magt til at under­trykke menings­for­skelle, for sandheden er COVID-løgnens døds­fjende, og i for­længelse heraf bliver sand­heden statens største fjende.” – Citat (udsat for COVID-bio­terro­risme) af Nazi pro­pa­ganda minister Joseph Goebbels i tiden 1933-1945.

Gør det modsatte

“Bare se på os. Alting er bagvendt; alting vender på hovedet. Læger ned­bryder sund­hed, advokater afliver ret­fær­dighed, univer­si­teter destruerer lærdom, reger­inger dræber frihed, de større medier til­intetgør in­for­mation, og religioner øde­lægger spiri­tu­alitet.” – Citat af for­fatter Michael Ellner.

Tænk selv!

“Lad hverken de medicinske auto­ri­teter eller politi­kerne vildlede dig. Tag vare på fakta og træf dine egne beslut­ninger om, hvordan du kan leve et godt liv og arbejde for en bedre verden.” – Citat af Linus Pauling, dobbelt nobel­pris­mod­tager.

“Mennesker vil komme til at elske deres under­trykkelse, forgude de tek­no­logier der øde­lægger deres evne til at tænke.” – Citat af Aldous Huxley.