COVID-19 dødsfald

At der er mange, der dør af COVID-19 sprøj­terne, som kaldes for vacciner, er der nok mange, der vil benægte. De siger, at vaccinerne er gode og sikre, og de redder mange menneskeliv. – Løgn, siger jeg. – Disse COVID-19 sprøjter, som de kalder for vac­ciner for at få folk til at tage dem, er så onde, som noget kan være. Ingen ved, om de er sikre før om mange år, men allerede nu er der mange, der bliver alvorligt syge eller er døde som følge af dem.

Resumé af dr. Joseph Mercola artikel d. 15. marts 2022

Med alle øjne på Rusland og Ukraine frigav Stor­bri­tannien stille en vaccine­over­våg­nings­rap­port, der viste ca. 80 % til 90 % af COVID-til­fælde, ind­læg­gelser og døds­fald var i per­soner, der var blevet vacci­neret.

Selvom Storbri­tannien har den samme COVID-variant og kun bruger en anden vaccine, er de ameri­kanske data, der er offent­lig­gjort af sund­heds­bureauer, meget for­skel­lige. Dette er sand­syn­ligvis, da USA defi­nerer “vacci­neret” for­skelligt og er til­bage­hol­dende med at fri­give nøj­agtige rå data.

En igangværende under­søgelse, der er ledet af økonom Mark Skidmore, viser, at an­tallet af skader og dødsfald som følge af vac­cinen er mange gange større end an­tallet rap­por­teret til VAERS. Hans data viser, hvordan folk op­fatter dødsfald og uønskede hæn­delser er farvet af deres for­domme, hvilket sand­syn­ligvis har ind­flydelse på VAERS-rap­por­tering.

Eksperterne er ikke enige om antallet af bivirk­ninger og dødsfald som følge af COVID-sprøj­terne, men antallet af dødsfald af alle årsager er en klar statistik. Man kan enten være død, eller også er man ikke. Flere kilder rap­por­terer, at døde­lig­heden i 2021 er 32 % til 54 % højere i 2021 end i 2020, da pan­demien var på sit højeste.

Citatslut. – Hele  den originale artikel  er på engelsk.