COVID-19 vaccine-skadede

Her er oplys­ninger om men­nesker, der er blevet skadede af deres COVID-19 vac­ci­nation. Der findes selv­føl­gelig og des­værre mange, mange flere ska­dede men­nesker.

COVID-19 vaccineskader

Især skader efter COVID-19 vacci­ner, for­tæller de offent­lige medier ikke noget om. Og de men­nesker, som er blevet skadet har meget svært ved at få hjælp af det offent­lige. Sund­heds­myn­dig­hederne kan ikke finde ud af, at der er noget galt med dem. De beskylder dem nærmest for at være skøre i hovedet. Og myn­dig­hederne nægter at aner­kende, at det er en skade som følge af deres COVID-19 vacci­nation.

Stakkels men­nesker, som valgte at tro på de offent­lige myn­dig­heder, som be­drager og ikke vil stå til ansvar for det, de har gjort. Og så er der endda COVID-19 vacci­nerede men­nesker, som beskylder de ikke-vacci­nerede for deres egne pro­blemer, som de har fået efter deres eget valg af vacci­nation. Forstå det, hvem der kan.


Sidse Kærsgaard

Sidse Kærsgaard er nok den dansker, som jeg har hørt om, som er blevet mest skadet efter hendes valg af vac­ci­nation mod COVID-19. – Fri­heds­be­væg­elsens Fæl­lesrådSidse Kærs­gaard – Vac­ci­ne­skadet nr. ? & Hvad gør vi med Sidse?Fri­hedens stemmeHyldest til vacci­ne­offer Sidse Kærs­gaard

Her er en trailer på facebook om filmen, som Thomas Soltau lavede om og med Sidse Kærs­gaard fra d. 10. april 2022. – Så fjernede han selv 1. version af filmen og for­tæller: “Hvorfor er der kommet en 2. version?” – Her er den 2. version: Vacci­ne­skadet – Hvad gør vi med Sidse? – Per­sonligt synes jeg absolut, at 1. version er den bedste. Det lægen viser og for­tæller, om det han ser i Sidses blod, er jo absolut sandt.


Den Frie Presse

4 vaccineskadede fortæller – 2 timer og 15 min. i Den Frie Presse på facebook d. 2. januar 2022: Der er en doku­men­teret markant over­døde­lighed i Danmark efter vaccine­ud­rul­ningen (ca. 10 % fra maj 2021). – Desuden viser det sig, at skader og død er nøje knyttet til enkelte pro­duk­tions­serier (batches) efter et helt bestemt mønster. Stati­stikken og gra­ferne taler et choke­rende, tydeligt sprog, veri­fi­ceret af både ameri­kanske ana­ly­tikere – og nu også af stati­stiker Max Schmeling i Dan­mark.

4 % af batchene er ‘toksiske/­infi­cerede’, og ind­beret­ningerne til VAERS på disse batches til­svarer op til 5.500 gange flere ind­beret­ninger i forhold til de reste­rende 96 % batches. Og man skal nok mindst være ansat i sund­heds­myn­dig­hederne eller medici­nal­indu­strien for at kunne ignorere den skræm­mende sam­men­ligning af vacci­nerne med russisk rou­lette, som for­klares glim­rende og over­bevi­sende af stati­stiker Max Schmeling i ud­sen­delsen.

DissensMEDIA 

Interview med Louise Nikolajsen – 38 ½ min. – Claus Hetting, chef re­daktør ved dissens­MEDIA, inter­viewer Louise Niko­lajsen der har fået vac­cine­skade af sin COVID-19 vaccine. Det er Friheds­bevæg­elsens Fæl­lesråd der har Dissens­MEDIA.