Danmark har aftaler med WEF


WEF er World Economic Forum

World Economic Forum er en uaf­hængig inter­na­tional orga­ni­sation, som har til formål at for­bedre verdens til­stand via. offentlig-privat sam­ar­bejde. Organi­sa­tionen har hoved­sæde i Genève i Schweiz, og blev op­rettet i 1971 af tys­keren Klaus Schwab. – Citatslut (). – Det må være til fordel for dem selv, for det er ikke for os naturlige men­nesker.


Danmark & WEF

Danmark har altså af­taler med World Eco­nomic Forum. Finans­mini­steriet skriver d.  25. januar 2018: Danmark under­skriver sam­ar­bejds­aftale med World Economic Forum – Med aftalen styrker reger­ingen og World Economic Forum sam­ar­bejdet på en række kon­krete områder. Det gælder blandt andet i for­hold til at finde konkrete løs­ninger på grøn vækst og im­ple­men­teringen af FN’s verdensmål, m.m.

FN’ verdensmål

FN’ verdensmål går kort sagt ud på at ALLE skal gøres lige fattige.