Den menneskelige art forsvinder

Ariyana Love – God vilje ambassadør

Dr. Ariyana Love har denne hjem­me­side – Ambas­sador Love – Her har jeg oversat hendes artikel – URGENT – La Quinta Columna Report: Disap­pea­rance of the Human Species – Ind­trængende – La Quinta Columna-rapport: Men­nes­ke­artens for­svinden – fra d. 24. december 2021.


Nødvendig medicinsk advarsel!

Den menneskelige art forsvinder

Af dr. Ariyana Love

La Quinta Columna [Den Femte Ko­lonne] har lige fortalt os, at ud­ryd­delsen af men­nesker kan være afsluttet om få måneder. Mine ører runger stadig, men denne in­for­mation er på­lidelig og vel­under­bygget! – Gud være med os alle!

Teleforese og 5G

Efter 20.000 timers forskning udført af viden­skab­elige hold offent­liggør univer­sitetet i Almeria og Den Femte Kolonne en om­fat­tende rap­port, der be­skriver meka­nismen bag tele­forese* [grafen­oxid-nano­par­tikler arran­geret i lange rækker og flager] og 5G, en Blue­toothfor­bin­delse, som begge findes i patenter og viden­skabelige labo­ra­torier i Europa.

Biologisk våben

Beviserne viser, at COVID-19 frem­kaldes af gra­fen­oxid, et bio­logisk våben.

Kilderne

Spansk video – om emnet, med engelsk tale og under­skrifter – Op­rin­delsen af COVID-19 og det ende­lige mål – fra d. 22. december 2021 – 10 ½ min. – Hvad er COVID-19, og hvad er dens op­rin­delse? I Den Femte Kolonne for­klarer vi al den nano­tek­nologi, der er indført i vacci­nerne, og dens endelige formål samt de mær­kelige fæno­mener, der opstår i for­bin­delse med den. Identi­fi­kation af mikro­tek­no­logiske mønstre i de bil­leder, der be­handles i mi­kro­skopet, og under­søgelse af den tek­niske rap­port.

Nano-netværk inden i kroppenengelsk PDF-fil – af Mik Andersen. Et kort resumé med be­skriv­ende bil­leder.