Epidemiloven

Danske udsendelser om epidemiloven.


Vaccinationsforums 25 års jubi­læum

Blev holdt d. 5. sep­tember 2021 – Ind­ledning med Kim Varming om corona – 12 min. – Fort­sætter i – Panel­dis­kussion om epide­mi­loven – 64 ½ min.


DR – P1 – Debat

I P1 Debat d. 17. nov. 2020 fortæller de om og disku­terer den epidemilov, som regeringen gerne ville have vedtaget. Jeg ved ikke, hvor længe ud­send­elserne ligger der. Absolut værd at høre. Repræsen­tanten for reger­ingen siger så, at de vil ikke vaccinere hele befolk­ningen. Hvorfor har de så lavet loven om tvangsvaccine? Hvorfor skal vi leve med den “terror­trussel” over os? Det er absolut sund­heds­skadelig at leve under konstant pres.


Dan Johannesson

Den nye epidemilov – 32 min. – fra d. 3. november 2020. – Jeg kan kun se teksten under videoen, hvis jeg lader være med at logge ind på face­book. Jeg ved ikke hvorfor. Men der er altså en vigtig tekst under videoen. I teksten er der også link til forskellige ting.

OBS: Dan Johannnesson siger i videoen, at Epidemi­loven behandles frem til d. 13. november 2020. Den korrekte formu­lering er, at den er i HØRING frem til d. 13 november (hvorefter den så kommer til endelig behandling i Folke­tinget). – (Skriver Dan til slut i teksten.)


Mads Palsvig

Mads Palsvig er tidligere investment­banker, cand.jur. og HD Finan­siering. Han gennemgår epidemi­loven og dens potentielle konse­kvenser, hvis ikke den bliver stoppet i opløbet. – Epidemi­loven vil rent juridisk gøre Danmark direkte til et bol­she­vistisk diktatur. Det er stærke ord, men han for­klarer, hvad ordene betyder.

Video – 45 min. fra d. 16. oktober 2020. – Fascisme er når en stærk stat samar­bejder med de største virksom­heder om at kon­trollere og udbytte befolk­ningen. Bolshevisme er, når tekno­krater og bureau­krater fuld­stændig vilkårligt kan gøre, som de vil, og en stærk centra­listisk regering, der laver selv­mod­sigende, menneske­fjendske og for­vir­rende love. Se Mads Palsvigs video om epidemi­loven.

Video – 45 min. fra d. 19. oktober 2020. – Her gennemgår Rikke Louise Andersen og Mads Palsvig epidemi­loven.