Farmaci – lægemidler

Først om de danske ords betydning, brug og op­rin­delse. Dernæst de græske ords betyd­ninger.


Farmaci

Ordet farmaci kommer fra det græske ord phar­makeia – det er læren om og brugen af  læge­midler og ‘gift’, som kommer fra phar­makon ‘læge­middel, gift’ (). Det bruges om læge­mid­lernes frem­stilling. Se også ordbogen her.

Farmakon

Ordet farmakon kommer fra det græske ord far­makon – det betyder læge­middel (). Men det betyder også gift.

Farmaceut

En farmaceut er en person, som har en viden­skabelig ud­dan­nelse i farmaci, og som arbejder med frem­stilling og ud­le­vering af læge­midler, f.eks. på et apotek (). Så alt farma­ceu­tisk har med læge­midler og deres frem­stilling at gøre. Far­maceut kommer fra det græske ord phar­makeus. Og det er afledt af phar­makon, læge­middel. Se også ord­bogen her.


Pharmakeía

Det græske ord phar­makeia – φαρμα­κεία, ας, ἡ – er et sub­stantiv (navne­ord) og feminin (hunkøn). Det betyder: brug af medicin, nar­kotika, stoffer eller besværg­elser. Det an­vendes ved: magi, trold­dom, for­tryl­lelse.

5331 pharmakeía – Ordstudie: Det kommer fra phar­ma­keuō – verbum (ud­sagns­ord), at admini­strere stoffer og medicin. Det er egentlig medicin­rela­teret trold­dom, ligesom ud­øvelse af magisk-kunst osv. Det over­sættes tit med trold­dom. Det har flere betyd­ninger: brug eller ind­givelse af læge­midler, medicin, stoffer, m.m.; for­gift­ning, foru­rening, gift­stoffer, m.m.; trold­dom, magisk kunst, som ofte findes i for­bin­delse med af­guds­dyrkelse og fremmes af den.

Dette ord bruges i Gal. 5:20 (trold­dom), Åb. 9:21 (trold­doms­kunster), 18:23 (for­tryl­lelse).

Pharmakeus

Det græske ord pharmakeus – φαρμακεύς – er et sub­stantiv (navneord) og maskulin (hankøn). Det betyder trold­mand.

5332 pharmakeús – er beslægtet med: en person, der bruger narko­tika-baserede besværg­elser eller religiøse for­tryl­lelser; en farma­keus-ud­øver, der “blander for­vrængede reli­giøse trylle­drikke” som en trold­mand-magiker. De for­søger at “trylle” ved at udføre pseudo “over­naturlige” stunts og væve illu­sioner om det kristne liv for at bruge “kraft­fulde” religiøse formler (“besværg­elser”), m.m.

Dette ord bruges i Åb. 21:8 (trold­mændene).

Pharmakos

Det græske ord pharmakos – φάρμακος, οῦ, ὁ – er et sub­stantiv (navne­ord), maskulin (hankøn). Det betyder en for­gifter, trold­mand, magiker. Det bruges om en trold­mand. Det kommer fra phar­makon (et læge­middel). Det over­sættes tit med trold­mænd.

5333 phármakos – er beslægtet med: egentlig en trold­mand; bruges om folk, der bruger stoffer og “religiøse besværg­elser” til at narre folk til at leve efter deres illu­sioner – som at have magiske (over­naturlige) kræfter til at mani­pulere Gud til at give dem flere timelige ejen­dele.

Dette ord bruges i Åb. 22:15. (giftblanderne). Nogle andre grundtekster bruger også 5333: i Åb. 9:21 i stedet for 5331; og i Åb. 21:8 i stedet for 5332.


Farmakon

Det gamle græske ord phar­makon kunne betyde flere ting – sakra­mente, medicin og gift. – Det er ikke noget til­fælde at [de eng­elske ord] ’poison’ og ’potion’ kommer af samme rod [’poison’ betyder ’gift’, og ’potion’ betyder drik (af et læge­middel eller en gift)’], eller at det græske ord far­makon, som vi kender fra ordene ’far­maceut’ og ’far­ma­kologi’ [læge­mid­del­lære], op­rindelig både betød et hel­bredende udtræk og et død­bring­ende middel.“ Citat.


Lægemidler – medicin – gift

Ud fra ovenstående ord­studier kan vi så ikke slå fast, at al farmaci og farmakon ud fra de græske ords betydninger har noget med medicin og gift at gøre? De over­sætter det bare ingen steder med medicin eller gift i Bibelen med undtagelse af i Åb. 22:15. De ord, jeg skrev i parentes efter bibel­sted­erne, er det ord, de har oversat det med i Det danske Bibel­sel­skabs over­sættelse fra 1948.

Lad os nu se på de omtalte skriftsteder.

Skriftstederne med farmakon i Åbenbaringen