Forslag fra Europa-kommissionen

Ved du dette?

Kopieret fra facebook fra d. 15. marts 2022

(Også på Twitter)

Tvungen vaccine & kontantløse samfund

At EU sætter ALLE regler i HELE Europa,
og vores Grundlov dermed træder ud af kraft

Vi har kun til 8. april 2022 til at kommentere på dette forslag

Det hele listes ind af bag­døren, imens alt sløres med krigen i Ukraine og høje ben­zin­priser. – Jo færre, der hører om det, og når at reagere, jo mindre mod­stand.

Efter 30. juni 2022

Forslag fra Europa-kommissionen

Det Europæiske Råd har ændret reso­lution 2361 og gør ikke længere ind­sigelse mod tvungen vac­ci­nation.

EU har pr. 1. juli 2022 annon­ceret lov­giv­ningen for de obli­ga­toriske EU COVID-19 certi­fi­kater, der fra­tager dig alle fri­heder, hvis du ikke har et QR-cvid-cer­ti­fikat. Hvis der er et flertal af med­lems­sta­terne, der skriver under på loven, vil der blive indført tvangs­vac­ci­na­tion!

Ved udgangen af 2022/2023 vil der være en digital valuta.

EU vil påtvinge enhver EU-borger et digitalt id. (Hol­lænderne har allerede dette og hen­viser allerede til EU-ver­sionen på DigId.nl’s hjem­me­side).

Alle penge­auto­mater bliver er­stattet af QR-kode­auto­mater i den kom­mende tid, Belgien in­stal­lerer alle­rede i fuld gang.

Hvis disse QR-kode maskiner er inte­grerede, kan der ikke længere trækkes kon­tanter fra banker og/eller andre steder.

EU har til formål at gøre kon­tanter fuld­stændig værdi­løse indenfor 1,5 år.

EU forbereder en klima CO2-kvote for den enkelte borger.

EU fratager per­ma­nent enhver person deres fysiske inte­gritet. En kopi af den æn­drede beslut­ning kan down­loades her.

Citatslut.


Jeg siger: “Føj fra Helvede!”

Bøn

Hjælp os Jesus! – Far, brems deres onde planer, så længe vi er nødt til at være her på denne jord. Lad sand­heden komme frem, så men­nesker kan nå at om­vende sig til dig. – Lad os snart få lov at komme hjem til dig. Og hjælp os til altid at være rede. 

Kom snart Herre Jesus!