Forståelse af Guds ord

Hvordan bør vi forstå Guds ord? Vi har fået Hel­lig­ånden til at vejlede os til hele sand­heden. Når jeg oplever Hel­lig­åndens vej­ledning i for­hold til Guds ord, så vil jeg altid finde ud af, om det også stemmer overens med det skrevne ord. Jeg vil ikke risi­kere at blive be­draget af en falsk ånd.

Den bedste måde

Den bedste måde at forstå Guds ord på er uden tvivl, at lade Guds ord selv give os svarene. Nogle vil gerne tolke skrif­terne. Altså for­tælle hvordan det skal forstås. Men det er jo så normalt deres egen måde at forstå det på, de kommer med. Det kan svare til at se det igennem en andens briller. Deres tolk­ning bliver bril­lerne. Det er muligt at få vidt for­skellige ting ud af de samme skriv­elser. Endda mod­sæt­ninger. Men Guds ord er ALTID enig med sig selv.

Es. 28.9-10: Hvem skal han lære kund­­skab, hvem skal han lære at forstå lærdom, de, der er fra­vænnet mælken og trukket fra brys­­terne? For for­­skrift skal være efter for­­skrift, for­­skrift for for­­skrift; linje efter linje, linje for linje; lidt her og lidt der.

Et for­skrift er en regel eller et princip. – Hvad betyder det? (På dansk er det da nærmest volapyk, det de har skrevet. Jeg har oversat verset fra Jacos bog. Så jeg ved ikke hvilken bibel-ud­gave det kommer fra.)

Lad Guds ord give svaret

Mennesker, der er åndeligt babyer og stadig kun får åndelig mælk at drikke, kan ikke vurdere. Altså skal der modne voksne men­nesker til. Vurder­ings­evnen bør være i orden. Vi skal altid forstå Guds ord ud fra Guds ord. Alt skal passe sammen, som brikker i et pusle­spil. Så er det faktisk om at kende Guds ord godt. At have læst hele Bibelen. Og selv­følgelig også kunne huske, hvad man har læst. Så Hel­lig­ånden kan minde om det, man har fået ind på lys­tavlen.

Som brikker i et puslespil

Guds ord er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Sal. 119.105. Guds ord an­viser os, hvor vi bør sætte vore fødder. Det op­lyser den vej, vi går på. Og det gælder også for Guds ord. Lad Guds ord oplyse om, hvad noget skal betyde. Find alle skrift­stederne om det samme emne, og så er det om at få brik­kerne sat rigtigt sammen. Er der nogle brikker, som ikke passer, så er det altid godt at finde ud af, om nogen har ændret på brik­kerne.

Guds ord er jo oversat. Og nogle gange bygger men­nesker deres egen mening ind i over­sæt­telsen. De mener, at det må skulle forstås på denne måde, og så skriver de det på den måde. Jeg tjekker tit grund­teksten. Ord betyder altså det, ord betyder. Og tit har et ord flere betyd­ninger, så er det om at finde det der passer bedst i sam­men­hængen. Desuden skal ords funk­tion, bøjnings­former, tider, syns­vinkler og alt, hvad der ellers kan være, det skal res­pek­teres.

Vi må simpelthen forstå Guds ord i lyset fra Guds ord. Vi finder lidt her og lidt der, og så må vi sætte brik­kerne i pusle­spillet sammen. Og alt skal jo passe sammen.

Smid ikke Guds ord væk

Nogle mennesker vil ikke acceptere nogle ting i Guds ord. Og så river det det bare ud. De nægter at tro på det. Mange kalder visse op­lys­ninger for myter. Myter er bare op­digtede, de er ikke sande. Guds ord er IKKE myter. Guds ord er sandhed. Hvis du smider noget i Guds ord væk, så pas på at Gud ikke en dag smider dig væk også! Ja, det kan du ikke for­hindre. Men du kan lade være med at smide Guds ord væk.

At bare smide nogle brikker ud, som ikke passer til ens mening, duer ikke. Det er ikke mig, som skal finde skrift­steder, som passer til min me­ning om tingene. Det er mig, der skal danne min mening ud fra Guds ord. Hvis jeg altså vil være klog. Forvent ikke at blive budt vel­kommen i Him­melen, hvis du smider Guds ord væk; og heller ikke hvis du ikke vil adlyde Guds ord.

Guds ord og Guds Ånd

Gud har givet os hans ord til op­lysning og vej­ledning, for­uden hans Hellige Ånd, som vil vejlede os til hele sand­heden. Så det er vigtigt at være fyldt af Hel­lig­ånden. Og kende Guds ord. Pro­blemet er bare, at mange kan komme med mod­satte kon­klu­sioner ud fra Guds ord. De påstår, at det står i Guds ord, og så er det sådan; men det er nu nok deres egen ud­lægning af Guds ord.

Hvis du vil vide, hvad Guds ord siger om noget, så er det sikreste at under­søge det fra origi­nalen. Det vil sige, at det er nød­vendigt at finde ud af, hvad der står på græsk, når det er NT det handler om. Hvad betyder ordene egentlig? Hvis du har omløb i hovedet, kan engelsk og er på nettet, så er det ikke umuligt. Selv jeg, der ikke er god til engelsk, kan finde ud af det alligevel. Bibelhub er et godt redskab. Og selv­følgelig så den græske tekst. Deepl hjælper med oversættelsen.

Tolkning af Guds ord

Hvordan tolker vi Guds ord? At tolke betyder jo egentlig at oversætte. Skal vi over­sætte Guds ord? Ja, når vi ikke kan forstå græsk, er det jo godt at kunne over­sætte det til et sprog, vi kan forstå. Men at tolke og endnu engang oversætte dansk til noget andet dansk, kan være farligt. Nogle tager endda et ord ud og sætter et andet ind, og bruger skriftstedet til at bevise deres egen mening om en ting. Farligt!

Det, vi siger, skal jo passe med alt andet i Guds ord også. Hvis vi mener noget, som er i mod­strid med noget i Guds ord, så må det nød­ven­digvis være vores mening, som er forkert.

Brug hjælperne

Hjælperne til at forstå Guds ord er: Guds ord, lad skriften vise, hvad det skal betyde. Guds Ånd, lad Hel­lig­ånden vise dig, hvordan tingene hænger sammen. Lyt til andre men­nesker, som også kan oplyse om, hvad der står. Og her tænker jeg specielt på fra grund­teksten. Tjek om alt andet passer i skriften. Undersøg selv, hvad der står i grund­teksten, om det passer, det andre fortæller.