Grafenoxid, selv-samlinger og MAC-adresser


Artiklen kommer fra Orwell City fra d. 21. januar 2022

Graphene ocide, self-assemblies and MAC addresses


Jeg har oversat artiklen med deepl. Under­over­skrif­terne og det, der står i disse fir­kan­tede klammer [. . .], har jeg indsat.


Grafenoxid, selv-samlinger og MAC-adresser

I et interview, som La Quinta Columna gav til den para­gua­yanske kanal La Bitá­cora, gav bio­sta­tistiker Ricardo Delgado en kort, men præcis for­klaring på sam­men­hængen mellem de selv­sam­lende struk­turer, som han og hans team har fundet i vac­ci­na­tions­flasker med grafen­oxid, og frem­bring­elsen af MAC-adresser.

Vidoen på Rumble

Selvmontering

Ricardo Delgado: “Selv­mon­tering som en af­gør­ende for­ud­sæt­ning for at kunne an­vende nano-arkitek­to­niske ma­te­rialer.” En artikel fra 2019. “Ud­vik­lingen af viden­skab og tek­nologi inden for avan­cerede mate­rialer…” Som f.eks. grafen. “… ved hjælp af en­heder i nano- og mikro­skala kan gen­nem­føres ved hjælp af et nyt kon­cept, der in­vol­verer en kom­bi­nation af nano­tek­no­logiske me­toder med for­skel­lige forsk­nings­dis­ci­pliner, især super­mole­kylær kemi. Det nye kon­cept kaldes ‘nano-arki­tektur’, hvor selv­mon­ter­ings­pro­cesser er af­gør­ende i mange til­fælde, der in­vol­verer en bred vifte af kom­po­nent­mate­rialer.”

Det vil sige… Lad os sige, at de mate­rialer, der indgår i vac­cinen, har en slags “ordrer” af en ke­misk ka­rakter, således at de skal samle sig selv på en bestemt måde. Og derefter danner disse andre mere kom­pli­cerede struk­turer. Men også, under ud­vik­lingen i løbet af dagene.

Hvorfor ekstrem kold opbevaring?

Forstår du nu, hvorfor de op­be­varede prø­verne i et til­syne­lad­ende ek­stremt koldt miljø osv.? Det var netop for at hy­dro­gelen ikke skulle for­dampe for tidligt, og så ville disse be­stemte for­ma­tioner opstå. Det var ikke for at kon­ser­vere vac­cinen ved -5 til -10 ºC. Alle sagde: ” Hvor mær­keligt, ikke sandt?” Nu forstår vi det hele.

Fungerer med grafen

Lad os tage et kig på den næste publi­kation. Dette er, ja, endnu en, der for­tæller os om “MAC-pro­to­koller til tråd­løse nano­sen­sor­net­værk“: ”Ana­lyse af yde­evne og design­ret­nings­linjer.” Dette går i samme ret­ning. “Nano-an­tenner af grafen, der under­støtter tera­hertz-fre­kvens­båndet, mu­liggør bit­has­tig­heder i stør­rel­ses­ordenen tera­byte.”

Okay. Alt det, vi har gen­nem­gået før. Og det mest for­u­ro­ligende er. Vi har sagt, at grafen er der netop, for at alt dette kan fun­gere.

Bivirkninger

Men selvfølgelig er bi­virk­ningen ved at ind­føre grafen inde i kroppen at man­ge­doble sig­na­lerne, som vi alle­rede ved. Og når vi stu­derer den ke­miske gif­tighed, som grafen har, er vi klar over, at det er en blod­koa­gu­lerings­faktor. Det frem­bringer tromber, trom­bo­cyt­openi.

Forårsager betændelse

Grafen er en superleder, så det vil gå til steder med den højeste elek­triske led­nings­evne i kroppen. Ryg­marven er praktisk talt det cen­trale nerve­system. Det består af ryg­marven og neu­roner i hjernen. Men også hjertet, når dets elek­triske akti­vitet øges. Det vil sige, at atleter gør en særlig ind­sats, fordi de ar­bejder med deres red­skab, som er hjertet.

Når der er en større mængde elek­tri­citet eller led­nings­evne, når grafen frem til hjertet på grund af større hjerte­ak­tivitet. Grafen vil gå derhen som et elek­trisk stof for at gen­nem­trænge det. Da det er giftigt, frem­bringer det be­tæn­delser alle de steder, hvor det fore­kommer. Syste­miske eller multi­or­ga­niske in­flam­ma­tioner [mange or­ganers be­tæn­delser], som dem, der ses i COVID-19.

Trænger ind i hjertet

Når den så in­fi­cerer* hjertet, for­år­sager den i for­bindelse med myo­car­dium* [hjerte­mus­kelen] myo­kar­ditis* [hjerte­mus­kel­be­tæn­delse]; hvis det er peri­kar­dium* [hjerte­sækken], peri­kar­ditis* [be­tæn­delse i hjerte­sækken]. Men der­ud­over ab­sor­berer grafen strå­ling og multi­pli­cerer den, så det frem­bringer ud­lad­ninger. Og en ud­lad­ning i hjertet med­fører arytmi [en hjerte­ryt­me­for­styr­relse]. Og aryt­mier vil have kon­se­kvenser som tab af be­vidsthed, be­svimelse, kol­laps. Sæd­van­ligvis med hjerte­stop eller plud­selig død, især hos sports­folk.

Og forårsager pludselig død

Det er det, vi ser mere og mere. Det er aryt­mier, der er camou­fleret som in­farkt. Fordi in­farkt har et syg­doms­tegn. Der er en for­varsel. Det sker ikke for en atlet. Det sker næsten aldrig for en atlet. Og alligevel ser vi det, som vi ser det, over hele verden. Det er sjældent, at en fod­bold­spiller, en cykel­rytter osv. ikke dør eller kol­lapser i week­enden.

Giftigt og kræftfremkaldende

Men som vi har sagt, hvad angår giftig­heden af grafen, skaber det neuro­de­ge­ne­ration [neurodegenerativ syddom].  Det er et kræft­frem­kald­ende stof. Det ud­løser mu­ta­genese, kromo­somale æn­dringer. Med andre ord, får kræften til at stige voldsomt. Det er noget, som vi også ser, især hos vac­ci­nerede men­nesker. Husk på, at vi taler om et giftigt stof. Og ikke de­klareret i vac­ciner. Dette er en af­vigelse. Det er bi­virk­ningen af at ind­føre denne tek­nologi, i for­bindelse med at grafen også skulle an­vendes.

Grafen inde i kroppen an­gribes af im­mun­systemet, som om det var et pa­togen. Grafen­oxid er en sam­men­ligning med den be­rømte SARS-CoV-2 i den of­fi­cielle ud­gave. Eller ikke-eksi­ste­rende SARS-CoV-2.

Dobbeltsidig lungebetændelse

Det betyder, at når grafen fjernes af lun­gerne, vil det be­stråle dem og ud­løse bila­terale be­tæn­delser. Det er de berømte bila­terale typer af lunge­be­tæn­delse. [Bilateral lungebetændelse: Det er en lunge­be­tæn­delse (be­tæn­delse i lung­erne), der på­virker begge lunger. En bila­teral lunge­be­tæn­delse kaldes også dob­belt­sidig lunge­be­tæn­delse. – Lunge­be­tæn­delse.]

Radiomodulerbart

Og nu en meget vigtig ting, som er den sidste artikel, jeg vil dele, inden jeg åbner spørgs­mål og svar. Denne artikel har vi her. Den fortæller os helt præcist, at gra­fen­oxid – som er det, vi har fundet i prø­verne – er radio­mo­du­ler­bart. Okay? Radio­mo­du­ler­bart. Lad os fremhæve det.

Hvad betyder det, at det er radio­mo­du­ler­bart? Det be­tyder, at ma­te­rialets gif­tighed af­hænger af den strå­lings­dosis, det op­tager. Derfor kan der være en person, der er blevet vac­ci­neret og ikke har nogen dår­lige symp­tomer, eller der er til­syne­lad­ende ikke sket noget med ved­kom­mende. Bortset fra den skade, som kemi­kaliet gør. Selv om kroppen kan ned­bryde det. Men en anden person under de samme for­hold, men som ab­sor­berer strå­lings­dosis, fordi han f.eks. bor i nær­heden af en tele­fon­an­tenne, op­tager denne stråling, og begynder at skyde an­tallet af frie radi­kaler rundt i kroppen.

Tak fordi du læste med!

Orwellito


I bunden af Orwellitos side er der mange flere link at finde om emnet.