Guds navn i vores DNA

En israelsk forsker finder Guds navn YHWH i vores DNA

Her er en knap 3 min. engelsk video

Guds navn i vores DNA


Den lå på You­Tube, men kanalen den lå på er blevet slettet. Selv da den lå på You­Tube kunne jeg ikke få danske under­tekster på videoen kun engelske. Derfor skrev jeg den korte video af, da jeg var klar over, at der var en meget vigtig in­for­mation i den.


Her­under er hvad forskeren fortæller. Hvis du gerne vil se den engelske tekst, har jeg lagt den under den danske. Her er den direkte deepl over­sæt­telse af, hvad for­skeren for­tæller. Jeg har indsat over­skrif­terne og denne [klamme]. – I bunden kommer en ord­for­klaring til de ord, jeg har sat i kursiv.

Videoen er oversat fra engelsk. Derfor over­sætter de de hebraiske bog­staver til YHWH, som det er på engelske. På dansk skriver de her, at det er JHVH. Men det ser ud til at det rigtige på dansk også er YHWH. På dansk skriver de udtalen JHVH, men det burde oversættes YHWH, da det er bogstaverne oversat.


Guds navn YHWH er i vores DNA

Okay, lyt omhyggeligt efter. I 1986, da de fleste af jer ikke var født endnu, var jeg allerede læge og viden­skabs­mand på Waismann Insti­tuttet for Viden­skab. Og jeg under­søgte DNA’et hoved­sageligt fra mus, aber og men­nesker. 18 tusind væv af lever, nyrer, muskler og endda et men­neske­øje. Jeg under­søgte dem under mikroskopet.

Mikroskop

Til din orientering kan det optiske mikro­skop for­større op til 10 tusind gange. Det digitale mikro­skop derimod kan for­større op til 1 million gange! Du kan virkelig komme ind i cellen. Et digitalt mikro­skop er ikke det almin­delige mikro­skop, som du kender, det er grund­læg­gende en stor com­puter, hvor du ser gennem en skærm og kom­muni­kerer med soft­waren.

Videnskab ikke religion

Er alle klar? Dette er viden­skab, ikke religion! Så jeg kom­mu­ni­kerer med denne soft­ware. Så jeg spørger soft­waren: Hvad er den kraft, der holder DNA’et sammen? Soft­waren viste, at der nogle gange er en svovl­bro, der sørger for, at DNA’et bliver sid­dende. Så stillede jeg det store spørgs­mål – lyt godt efter.

DNA-kæden

Jeg spurgte soft­waren, hvornår denne bro dukker op? Soft­ware­svaret var, at der er 4 nukle­in­syrer som grundlag for DNA-kæden: A. T. C. G. Det er de syrer, der udgør DNA-kæden. Det er en viden­­skabelig kends­­gerning! Og svovl­broen fore­kommer i føl­gende til­fælde: for hver 10 syrer var der en bro, for hver 5 syrer var der en bro, for hver 6 syrer var der en bro og igen for hver 5 syrer var der en bro.  Jeg var cho­keret! En svovl­bro, der holder DNA’et fastgjort.

Gud i vores DNA

Jeg var forbløffet. Hvem kan for­tælle mig betyd­ningen af 10-5-6-5? Dette er det nume­riske tal for [det hebraiske oversat til engelsk og dansk] Y-H-W-H. Vores him­melske Far er i vores DNA. Ligesom en kunstners signatur nederst på sit kunst­værk. Gud for­tæller os: “Jeg har skabt dig”. Vores him­melske far har under­skrevet sit navn i hver eneste celle i vores krop. – Jeg tror, jeg har opdaget Gud . . .


Ordforklaring

Væv – Der er fire for­skellige typer væv i men­nesker: muskel­væv, nerve­væv, binde­væv og epitel­væv (over­flade­be­klædning).

Nukleinsyrer – Hvad er nukle­in­syrer? Nukle­in­syrer er naturligt fore­kom­mende kemiske for­bin­delser, der fun­gerer som de primære in­for­ma­tions­bærende mole­kyler i cel­lerne. De spiller en særlig vigtig rolle i styringen af prote­in­syn­tesen. De to hoved­klasser af nu­klein­syrer er desoxyri­bonuklein­syre (DNA) og ribo­nuklein­syre (RNA).


Her er

Den engelske tekst af videoen


Her er en anden video med engelske undertekster om
Ved din trolddom blev alle folkeslagene forført

By your sorcery all the nations were deceived