Mennesket fik herredømmet

Da Gud havde skabt men­nesket i sit eget billede, så det lignede ham, så vel­signede Gud men­nesket og sagde til dem: »Bliv frugtbare og mang­foldige og opfyld jorden, gør jer til herre over den og hersk over havets fisk og him­melens fugle, kvæget og alle vildt­levende dyr, der rører sig på jorden!« – 1. Mos. 1.28.

Mennesket – herre over jorden

Gud velsignede men­nesket. Befalede dem at blive frugt­bare, dvs. for­mere sig og op­fylde jorden. Og Gud sagde også: “Gør jer til herre over den og hersk over alle dyrene.” Og så fik de at vide, hvad de måtte få at spise. Det fik faktisk herre­dømmet over hele jorden. Gud for­ærede dem ret­tig­hederne til jorden, og de fik at vide, at Gud gjorde dem til HERRE over jorden.

Syndefaldet

Så kom syndefaldet efter en tid. Vi ved ikke, hvor længe Adam og Eva levede godt i Edens have i fæl­les­skab med Gud hver dag. Men på et tids­punkt så kom slangen snig­ende. Slangen er jo Djæ­velen og Satan. Han har flere navne. Han er løgnens far, hvilket også betyder, at han er den bedste løgner af alle. Han lyver og be­drager. Først be­drog han en tredjedel af alle englene til at gøre oprør mod Gud. Og siden bedrog han også men­nesket til at gøre oprør.

Mon Gud virkelig har sagt . . . . Nej, det sagde Gud ikke. Men resul­tatet blev at men­nesket valgte at tro på og handle efter slangens ord. Med det resultat som Gud havde sagt. Så skal I visselig dø. Ja, men­nesket døde den dag, for død betyder også ad­skil­lelse. Og den dag blev men­nesket adskilt fra Gud og kunne ikke længere leve i fæl­les­skab med Gud.

Denne verdens gud

Der kom synden ind i verden. På grund af deres valg så kom synden ind i verden. Men­nesker blev en slave af synden. De valgte at adlyde slange, Satan, og dermed fik han over­draget her­re­dømmet over jorden. Og dermed blev Satan denne verdens gud. Og det har han været lige siden.

Satan ejer jorden

Jesus anerkendte Satans ejerskab af ret­­tig­­hederne til jorden. I Matt. 4.1-11 læser vi om at Jesus fristes af Djæ­velen. I vers 8-10 står der: 8. Atter tager Djæ­velen ham med sig op på et meget højt bjerg og viser ham alle verdens riger og deres her­lighed, og han siger til ham: 9. »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og til­bede mig.« 10. Da siger Jesus til ham: »Vig bort, Satan! thi der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ «

Satan siger her, at han vil give Jesus det hele, hvis han vil kaste sig ned og til­bede ham. Det ville Jesus Guds ske lov ikke. Og Jesus af­viste Satan med Guds ord. Men Jesus sagde intet om, at Djævelen ikke ejede disse ting, for det gør han nemlig.

Satan er denne verdens gud

Fordi slangen narrede ejer­skabet af jorden fra men­nesket, så blev han denne verdens gud. Og det har han været lige siden synde­faldet. Det er år­sagen til al ond­skaben i verden. Des­uden har Gud givet men­nesket en fri vilje. Vi men­nesker bestemmer selv, hvem vi vil adlyde og tjene. De fleste ad­lyder ikke Gud og Guds ord. Derfor er der al den ond­skab i verden. Og det vil blive meget værre i de kom­mende år. Især under den stor trængsel.

Når Gud siger STOP

Men der kommer en dag hvor Gud, den eneste sande Gud, som skabte him­melen og jorden, ikke vil se på al den ond­skab længere. Så siger han stop. Og så vil de onde få deres straf. Og den bliver ikke mild, for den vil aldrig få ende. Jeg tror faktisk, at den straf også kan være be­skrevet i Esajas 66.23-24.

Når Gud i sin store nåde ikke allerede har sagt stop, så er det fordi, så er der endnu en mulighed for dig og mange andre til at omvende sig. For når Gud siger stop, så slutter mulig­heden også til at kunne blive frelst ved at om­vende sig fra al synd og bede Gud om til­giv­else for al synd og til­give alle for alt.

Så benyt dig af anled­ningen før det er for sent. Hvis du ikke vil om­vende dig fra alt, hvad Guds ord kalder synd og tro på Jesus og ad­lyde ham og hans ord, så vil du komme til at fortryde det en dag. Det kan jeg godt garantere for.

Omvend dig i tide!