Mit store træk

Julie Whedbee har lagt denne profeti ud på 444 Prophecy News d. 1. november 2021 – My big move –  Den kommer fra hendes side – I am calling you now – Her har jeg oversat pro­fetien med deepl. – Jeg har indsat over­skrifterne


Mit store træk

1. november 2021
Julie Whedbee

Gud har kontrollen

Min kamptrætte hær, lyt til mine ord. I skal vide, at jeg kender jer mere intimt, end I kender jer selv. Du var sammen med mig, før du kom her. I er ikke adskilt fra mig. Jeg ser hver en tåre og holder jer så tæt på mit hjerte. Jeres bønner er så kraft­fulde og som sød røgelse for mig, hold ikke op med at bede!

Jeg ser jeres mod­løshed, jeres afsky for ond­skaben, Jeg kender jeres smerte og lidelser, og hvordan I længes efter hel­bred­else, ikke kun for jer selv, men også for jeres kære på så mange for­skellige måder. Jeg ved det hele, jeg lytter, jeg ser, men husk, at jeg også har kon­trollen.

Ånden skal have herredømmet

Der er en sådan forskel mellem dig og fjenden og hele hans mørke rige. De er skabte væsener, du bærer din skabers ånde i dig. Min Ånd og alt det, jeg er, er så dybt inte­greret i jer, som et gobelin, et fint vævet stof, ind i kernen af hver celle i jeres kroppe, mine templer. Ingen fjende kan sejre over det. I må forstå, hvem I er i mig, da jeg har kaldt jer til at vandre i denne kraft og autoritet.

I må, må, må, må kræve at jeres ånd skal have herre­dømmet over jeres sjæle-natur (sind, intel­lekt, følelser/­for­nem­melser, tanker/­ønsker). Dette er af­gørende for at over­vinde. Du må ikke bukke under for kødets natur, råb til mig hele tiden. Jeg er trofast til at hjælpe dig! Husk, hvad jeg har lært dig – lev det kors­fæstede liv, vis det her­lig­gjorte liv.

Det bedste kommer

Det mørke rige har gjort alt, hvad de kan for at holde jer bundet, syge, for­tvivlede, bange og plaget af den ond­skab, som de spytter ud overalt, men min til­stede­værelse i bare én af jer ville til­intet­gøre alle deres styrker. Jeg forstår, hvor van­skelig denne rejse har været og er, men det bedste er endnu ikke kommet!

Gud skal åbenbares

For at alt det, som jeg har plan­lagt, kan blive fuldt ud gen­nem­ført, har jeg indtil nu holdt en stor og streng dom over jorden tilbage. Men nu vender det dog, og jeg vil gøre mig selv kendt som aldrig før. Jeg vil gøre det gennem domme og gennem jer.

Jorden skælver

Hele skabelsen i naturen reagerer på min befaling, idet der er brande, storme af usæd­vanlige pro­por­tioner, vul­kaner og jord­skælv, mens jorden skælver under vægten af synd og ondskab. Alt ryster og vil fortsat ryste ved min nærhed.

Vælg evigt liv!

Min resthær og brud, jeg opfordrer jer kærligt til at glæde jer og finde jeres hvile i mig, mens I fyldes til overflod af min Ånd. Jeres vente­tid er ved at være forbi. Denne jord har aldrig set, hvad der er ved at ske, og jeg for­sikrer jer, mine elskede, at jeres dag er så nær nu, når alt det onde vil flygte fra jer, og min hånd vil udføre mirakler og gøre det umulige gennem jer, så at alle kan vide, hvem jeg er, og træffe et valg for evigt liv og ikke død.

Vi har sejren!

Jeg er ved at gøre mit store træk!! Stå fast i den posi­tion, som jeg har pla­ceret dig i. Lad dig ikke dis­trahere. Stol fuld­stændig og uden tøven på mig. Hav tro og tro på, at mit ord fortsat vil blive op­fyldt. Jeg vil styrke dig og støtte dig med min ret­fær­dig­heds højre hånd. Frygt ikke! Jeg har sejren, hvilket betyder, at DU har sejren!

JEG KOMMER EFTER DIG!

YAHUSHUA

Se de tilhørende skrift­steder på siden her under profetien.