Naturlig eller laboratoriefremstillet?

Hvad er forskellen mellem natur­lige syg­doms­frem­kald­ende stoffer og labo­ra­torie­frem­stil­lede bio­våben?

Vigtigt fordi . . .

Det er faktisk ret vigtigt, for det viser, at når der sker disse meget dødelige virus-ud­brud, så er de ikke meget smit­somme, når det er na­turlige virus. Men det kan være ander­ledes, når det er disse labo­ra­torie­frem­stillede virus, som er bio­lo­giske våben. – Altså, er der et meget døde­ligt virus-ud­brud, som også er meget smit­somt, så er det altså et bio­logisk våben, som er frem­stillet på et labo­ra­to­rium og ikke en na­turlig virus.

Hvorfor gør de det?

Ja, hvorfor frem­stiller de disse døde­lige og smit­somme virus og lukker dem ud? Tja, hvad er deres løs­ninger på pro­ble­merne? Ned­luk­ninger, test, smit­te­sporing (som er lig med over­våg­ning), iso­lation af men­nesker, holde af­stand, mund­bind (mundkurv og uper­sonlig), og ikke mindst vac­ciner og vac­cine-pas. Hvad skal alt dette gøre godt for? Det fremmer WEF’ onde planer om over­våg­ning og over­tag­else af led­elsen i verden og af­folk­ning af verden.

Jeg har her­under oversat det, som dr. Meryl Nass skriver i sit indlæg på substack fra d. 11. marts 2023 med over­skriften: “The dif­fe­rence between natural pat­hogens and lab-made bio­wea­pons“.


Forskellen mellem naturlige patogener

og laboratoriefremstillede biovåben

Dr. Meryl Nass skriver:

Marburg, Schmar­burg. De natur­lige in­fek­tioner kan ikke for­år­sage død­bringende epi­demier i den ud­viklede verden og for­år­sager meget små epidemier i mindre ud­viklede lande.

Du har måske hørt, at Marburg-virussen er ved at vise sit grimme ansigt i Vest­afrika. Under­teksten er: Vær meget bange.

NIAID har en vaccine klar

Lige i tide har NIAID (Faucis gamle område) en vaccine klar til at blive testet på uhel­dige afri­kanere efter at være blevet af­prøvet på 40 uheldige ameri­kanere. Og når de over­beviser reger­inger eller andre købere om at an­skaffe den, hvem får så licens­pengene? Natur­ligvis NIAID. Og dets an­satte kan få op til 150.000 dollars om året, hvis deres navn står på pa­tentet. Dejligt, eftersom det blev ud­viklet og paten­teret på skat­te­ydernes reg­ning.

cAd3-Mar­burg

Denne først fase 1-under­søgelse på men­nesker testede en eksperi­mentel MARV-vac­cin­kan­didat, kendt som cAd3-Mar­burg, som blev ud­viklet på NIAID’s Vac­cine Re­search Center (VRC). Denne vaccine an­vender et modi­ficeret adeno­virus fra chim­panser kaldet cAd3, som ikke længere kan re­pro­ducere eller in­ficere celler, og som viser et glyko­protein, der findes på over­fladen af MARV, for at frem­kalde immun­re­sponser mod vi­russen. cAd3-vaccine­plat­formen har vist en god sik­ker­heds­profil i tid­ligere kliniske forsøg, da den blev an­vendt i for­søgs­vacciner mod ebola­virus og Sudan­virus, der er ud­viklet af VRC [NIAID’s Vaccine Research Center].

God sikkerhed?

Så de hævder, at ebola-vac­cinen, der også bruger adeno­virus-plat­formen, har en god sikker­heds­profil – men døds­raten i den øst­afri­kanske epidemi i 2018-19 var 60 %, hvilket er højere end nor­male ebola-epi­demier. Vac­cinen blev brugt i vid ud­stræk­ning der – så var det syg­dommen, der dræbte folk, eller var det vac­cinen? Hvorfor var der 300 an­greb på sund­heds­ar­bejdere, hvoraf mange var vac­cine­rings­med­ar­bej­dere?

Jeg mener ikke, at det er accep­tabelt at til­lægge Ebola-vac­cinen sik­kerhed, og jeg mener heller ikke, at Ebola-vac­cinen kan bruges til at til­lægge Mar­burg-vac­cinen sikkerhed. Hvorfor testede NIAID kun vac­cinen20 ameri­kanere, hvis der ikke var nogen al­vor­lige bi­virk­ninger, og hvis den var så sikker?

Planer om forsøg

Der er planer om at gen­nem­føre yder­ligere forsøg med cAd3-Mar­burg-vac­cinen i Ghana, Kenya, Uganda og USA. Hvis yder­ligere data under­støtter de lovende resul­tater fra fase 1-for­søget, kan cAd3-Mar­burg-virus­vac­cinen en dag blive anvendt i nød­situa­tioner i for­bindelse med ud­brud af MARV-virus.

Den forårsager blodpropper

Ja, adenovirus-vektor­plat­formen, som alle­rede før pan­demien var kendt for at for­år­sage blod­propper. (Jeg har blogget om dette.) Og det er klart bevist, at den for­år­sager blod­propper i venøse bi­huler om­kring hjernen med J and J og Astra-Ze­necas adeno­virus­vektor COVID-vac­ciner.

Marburg

Marburg: CDC har regi­streret i alt 475 labo­ra­torie­be­kræftede til­fælde i løbet af de 56 år, siden Mar­burg blev iden­ti­fi­ceret første gang. Hvordan blev den iden­ti­fi­ceret? Den kom til Europa med aber fra Afrika og ramte labora­to­rie­ar­bejdere, hvoraf 7 ud af 31 (23 %) døde.

Ligner Ebola

Marburg ligner klinisk set Ebola, som har ramt tusindvis af men­nesker, men alli­gevel – i USA spredte Ebola sig kun fra de be­rørte pati­enter til to syge­plej­ersker og spredte sig aldrig vi­dere. Der har ikke været nogen Mar­burg-til­fælde i USA. Ingen af disse to in­fek­tioner er særlig smit­somme. Hvis man bruger rime­lige for­holds­regler, får man dem ikke.

Meget lille risiko for . . .

Min pointe er, at risikoen for os fra en naturlig virus eller bak­terie er meget lille. Det er måske ikke til­fældet med en mikro­orga­nisme, der er ud­viklet i et labo­ra­torium.

Laboratorieudviklede insekter

Det er de labora­torie­ud­vik­lede in­sekter, der er pro­blemet. Vi er nødt til at stoppe dem. Luk labora­to­rierne, BSL4-labo­ra­torierne, re­ducer BSL3-labo­ra­torierne og slip af med grund­forsk­ning på “ud­valgte agenser”, de­struer prøverne, gør en ende på denne form for “viden­skab”, som har bevist sin evne til at dræbe mil­lioner af men­nesker og for­år­sage øko­no­misk øde­læg­gelse på ver­dens­plan.

Stop de beskidte videnskabsmænd

Stop for viro­logi og evolu­tionær viral ge­netik – som til­syne­ladende er be­folket af en stor gruppe “viden­skabs­mænd”, der var i ledtog med hi­nanden for at holde labo­ra­torie­op­rind­elsen skjult … eller som mini­mum var bange for at for­tælle offent­lig­heden sand­heden. Behold et par medi­cinske virologer, som ikke fik be­skidte hænder. Hvem har brug for de fleste af dem? De har bevist deres sam­funds­mæssige værdi – som er NEGATIV – igen og igen i løbet af de sidste tre år.

Jeg vil ikke fælde nogen tårer, hvis de tvinges til at gå ud og udføre noget manuelt ar­bejde i frem­tiden. Vil du det?

Forebyg pandemier

Hvis man indfører en stram pris­kontrol på vacciner og til­lader en for­tjeneste på ca. 5 %, vil det vilde vesten inden for vacci­nologi for­svinde. Afskaf pan­demi­be­red­skabet, hvorfra pengene til alle de nye BSL4-anlæg og de nye corona­virusser i USA kom.

Naturlige eller fremstillede bakterier?

Vi er nødt til at gøre os klart, hvad dette handler om. De naturligt fore­kom­mende bak­terier for­år­sager ikke dødelige pan­de­mier. De dræber nogle svage og skrø­belige men­nesker i den ud­viklede verden, og lej­lig­hedsvis vil en virus eller bak­terie dræbe et ungt men­neske. Disse døds­fald er ufor­ud­sige­lige, og in­sek­terne, som ofte er uiden­ti­fi­cerede, spredes ikke rigtig ud over et enkelt til­fælde eller to. Vi har ingen brug­bare mulig­heder for at fore­bygge dem. De såkaldte “spill­over”-infek­tioner kan næppe findes.

Stop bio-forsøgene!

Det er den globale biosikker­heds­dags­orden, der skal stoppes.