Prof. Luc Montagnier om vacciner


Vacciner er farlige!

Det siger profes­soren og nobel­pris­vinderen Luc Mon­tagnier.  Jeg fandt denne lille, men meget talende video, hvor han for­tæller om vac­cinerne og alle de vari­­anter, de frem­bringer. Han taler nok fransk, men der er engelske under­tekster på videoen.

Vacciner er farlige!

Da jeg gerne ville vide, hvad han egentlig sagde, så skrev jeg videoen af og fik den oversat via deepl. Her kan du se den engelske af­skrift, og her­under er den danske.

I – betyder – inter­vieweren siger . . .
L.M. – betyder – Luc Mon­tagnier siger . . .


Advarsel

Nobelprisvinder prof. Luc Montagnier om vacciner

Vacciner er farlige siger prof. Luc Montagnier (Nobelprisvinder)

I – Hvis vi ser på kurven fra WHO, er kurven for nye infek­tioner (smitte) eks­plo­deret, siden vac­cina­tionerne begyndte i januar, sammen med dødsfald. – Især blandt unge men­nesker. – L.M. – Ja. – I – Med trom­bose osv. Hvordan ser De på masse­vac­cina­tions­pro­grammet? Masse­vac­ci­nation sammen­lignet med be­hand­linger, der virker og ikke er dyre.

En enorm fejltagelse

L.M. – Det er en enorm fejl­tagelse, ikke sandt? – En viden­skabelig fejl såvel som en medi­cinsk fejl. Det er en uaccep­tabel fejl. Det vil historie­bøgerne vise, for det er vac­cina­tionen, der skaber vari­anterne. For Kina-vi­russen findes der anti­stoffer, der er skabt af vaccinen. Hvad gør virussen? Dør den eller finder den en anden løs­ning? De nye vari­anter er en pro­duktion og et resultat af vac­cina­tionen.

Man ser det i alle lande, det er det samme: kurven for vac­ci­nation følges af kurven for døds­fald. Jeg følger dette nøje, og jeg laver forsøg på insti­tuttet med pati­enter, der blev syge af corona efter at være blevet vac­ci­neret. Jeg vil vise dig, at de skaber de vari­anter, der er resi­stente over for vac­cinen.

Vaccinere under en pandemi

I – Skal vi vaccinere under en pandemi? – L.M. – Det er utænkeligt. De er tavse . . . , mange men­nesker ved det, og epide­mio­loger ved det. Det er de anti­stoffer, der pro­du­ceres af vi­russen, der gør det muligt for en in­fektion at blive stærkere. Det er det, vi kalder anti­stof­af­hængig for­stærk­ning; hvilket betyder, at anti­stoffer favo­ri­serer.

I forbindelse med en bestemt infektion knytter anti­stof­ferne sig til virussen, fra det øjeblik har den recep­to­rerne, anti­stofferne, vi har dem i ma­kro­fagen osv. Det pirrer vi­russen og ikke til­fældigt, men fordi de er knyttet til anti­stof­ferne. – Det er klart, at de nye varianter skabes ved anti­stof­medieret ud­væl­gelse som følge af vac­cina­tionen. – OKAY?


Så kommer der en masse grafer fra forskellige lande

Den blå linje angiver dødsfald efter vaccination.

Rød streg – Ugentlige dødsfald før vaccinationer.
Blå streg – Ugentlige dødsfald efter vaccinationer.
Rød stiplet linje – Forventede dødsfald

Argentina – Bahrain – Bang­la­desh – Bra­silien – Kina – Fran­krig – Tysk­land – Un­garn – Indien – Iran – Italien – Japan – Kenya – Kuwait – Ma­laysia – Norge – Filip­pi­nerne – Polen – Portugal – Qatar – Ru­mænien – Den Rus­siske Fø­de­ration – Skot­land – Slo­vakiet – Spanien – Thai­land – Tyrkiet – De For­enede Ara­biske Emi­rater – Ukraine – Uru­guay – USA


Del

Download. Genindlæs igen de store medier skjuler dette for offent­lig­heden, så lav din egen efter­forsk­ning. – Men lav din efter­forsk­ning på Rumble, Bitchute, Odysee, osv. Stol ikke på YouTube, Google, Facebook, fakta-tjekere og andre store plat­forme. De er alle sammen mani­pu­leret.