Redacted – Redigeret

Nyheds­for­midler i artikler og ud­sen­delser. Hjem­me­siden: “Redacted” og kana­lerne på You­Tube og Rumble. Dette skriver de selv om Re­dacted: Disse videoer er KUN til under­hold­nings­formål. [Efter min me­ning er de nu meget op­lys­ende.]

Om Clayton og Natali Morris:

Clayton Morris er en tidligere Fox ny­heds­vært. I Redacted tager Clayton og hans kone Natali et dybde­gående kig på de juri­diske, sociale, finan­sielle og per­sonlige spørgs­mål, der har be­tyd­ning for dig. De ønsker at gøre det hele klart og give dig de histo­rier, som ingen andre for­tæller. Sammen med fakta og det fulde billede til­byder Re­dacted ana­lyser fra den virkelige verden uden et bureau, der er drevet af over­be­last­ning fra virk­som­heder.

Med Claytons om­fat­tende jour­na­lis­tiske er­faring er han ikke bange for at kræve sand­heden af myn­dig­hederne. Re­dacted er en uaf­hængig plat­form, der ikke er be­lastet af eksterne fak­torer eller restrik­tive poli­tikker, hvor Clayton og Natali Morris bringer dig kva­litets­in­for­mation, af­bal­an­ceret rap­por­tering, kon­struktiv debat og gen­nem­tænkte for­tæl­linger. (Citatslut)


Artikler

Arkivet: Archive – Seneste artikler: Latest Articles.


Udsendelser

Redacted med Clayton Morris

Energi Armageddon

20-02-2023 – OH SH*T, This is energy ARMAGEDDON, Putin says war is now close – 15:13 – OH SH*T, Dette er energi ARMA­GEDDON, Putin siger, at krigen nu er tæt på: Rus­land siger, at krig med Vesten er “tæt på” takket være den for­sæt­lige bomb­ning af Nord Stream-rør­led­ningen. I løbet af den sidste uge har Biden-ad­mini­stra­tionen for­søgt at skabe panik i USA med en falsk vejr­bal­lon­hi­storie for at dis­tra­here os alle fra øde­læg­gelsen af Nord Stream, som kan skubbe os ud i et energi-ar­ma­geddon, som vi aldrig har set før.

Journalistik i værste form

21-02-2023 – Watch THIS! Fake news media can’t even say VACCINE out loud – 10:41 – Se det her! Falske ny­heds­medier kan ikke engang sige VAC­CINE højt: CBS News rap­por­terer om en kraftig stig­ning i an­tallet af hjerte­anfald blandt unge men­nesker? Hvorfor? Åh… det kan være hvad som helst. Træning? Lang Covid? Kan det være vaccine-re­la­teret? De spørger ikke. Faktisk gør de alt for at undgå at spørge. Det er jour­na­listik i sin værste form, folkens!