Spørgsmål og svar

Vi kan alle stille så mange spørgsmål. – Indtil videre ligger gruppen Folkets Hør­ings­svar til Ny Epide­milov her.

Folkets Høringssvar til Ny Epidemilov

Michael Schulz fik ideen og dannede face­book­gruppen “Folkets Hør­ings­svar til Ny Epide­milov”. Det er en offentlig gruppe med flere tusinde med­lemmer. De første 4 dage fik de 25.000 medlemmer. Meld dig endelig ind i gruppen, om du er på face­book. Er du ikke på face­book, så er det muligt at blive det. Læs om gruppen her.

Udsendelser

Folkets Høringssvar til Ny Epide­milov har begyndt at lave ud­sen­delser på face­book. Der er spørgs­mål til deltagerne fra gruppens medlemmer.

Del 1 – “Se og spørg” – d. 28. feb. 2021. – Interview og debat med Michael Schulz, Philip Brandt og Mikkel Kaas­trup. – 35.000 medlemmer dags dato.

Del 2 – “Se og spørg” – d. 7. marts 2021. – Livestream, med: Michael Schulz, Claus Hancke og Mikkel Kaastrup.

Del 3 – “Se og spørg” – d. 14. marts 2021. – Coronatal, statistik og jura med: Michael Schulz, Max Schmeling og Mikkel Kaastrup.

Del 4 – “Se og spørg” – d. 21. marts 2021. – Res­source for­valt­ning i corona-alderen med: Michael Schulz, Katrine Flindt, Claus Hancke og Max Schmeling.

Del 5 – “Se og spørg” – d. 28. marts 2021. – Fra sam­funds­sind til sam­funds­svigt med: pro­fessor i sund­heds­økonomi Jacob Kjell­berg, psykiater Mia Gall Gran­dahl, børne-og unge­psy­kolog Daniel Vetö og selv­stændig og be­kymret for­ælder Karen Klar­bæk.

Del 6 – “Se og spørg” – d. 8. april 2021. – Fri­tag­elses­reg­lerne under juridisk lup med: jurist Mikkel Kaas­trup, jurist Gitte Evy Fri­gioni, er­hvervs­jurist Michael Schultz og stud. jur. Thor Strellner Marten.

Del 7 – “Se og spørg” – d. 11. april 2021. – Vacciner – den svære debat med: pro­fessor i vac­cine­design ved KU, Camilla Foged; ph.d og lektor ved RUC på In­stitut for Natur­viden­skab og Miljø, Peter Kamp Busk; special­læge i im­mu­nologi, Kim Varming; og sidst – men ikke mindst – over­læge i psy­kiatri i Region Hoved­staden, Mia Gall Grandahl

Del 8 – “Se og spørg” – d. 18. april 2021. Har vac­ciner nedsat effekt hos over­vægtige og i givet fald, hvorfor? – med: cand. scient i human er­næring og epime­diolog, ph.d Sesilje Bondo Petersen, læge Claus Hancke, bio­kemiker & D-vitamin-resear­cher med af­gangs­op­gave i im­munologi, Sanjin Kulenovic, fysio- og fascie­terapeut og er­nær­ings- og kost­resear­cher, Michael Schultz. – Har et inslag med Malue Mont­clairre fra Fri­heds­be­væg­elses Fæl­lesråd.

Del 9 – “Se og spørg” – d. 25. april 2021. Forsk­ningens dilem­maer – kvalitet og sik­kerhed – med cand. scient i human er­næring og epime­diolog, ph.d. Sesilje Bondo Petersen, læge Stig Gerdes og over­læge i klinisk im­mu­nologi Kim Varming.

Del 10 – “Se og spørg” – d. 2. maj 2021. Under­visning fysisk ”sammen – hver for sig” – med: skole­lærer Gyrd Ernststen, privat prak­ti­serende psykolog Louise Dyr­strand, kommu­nika­tions­ekspert- og psyko­terapeut Mona Sharar og for­ælder forælder Jette Eriksen.

Del 11 – “Se og spørg” – d. 9. maj 2021. Er klima­æn­dringerne menneske­skabte? – med: professor DTU, leder af sol-klima-forskning Henrik Svens­mark; cand.scient. klima­en­tusiast Poul Christensen; senior­forsker, ph.d. DTU Jens Olaf Pepke; tid­ligere forsk­nings­direktør, Forsk­nings­styrelsen Jens Morten Hansen; professor emeritus, institut for Geo­viden­skab – og Natur­for­valt­ning Johannes Krüger og cand.jur. og cand.scient Mikkel Kaastrup.

Del 12 – “Se og spørg” – d. 16. maj 2021. – OBS – på engelsk – direkte fra Tel Aviv i Israel – Bliver det israelske folk dis­kri­mi­neret, fordi de ikke vil tage COVID-vac­cinen? – Føl­gende del­tagere er in­vi­teret: historie­ekspert i men­neske­ret­tig­heder & in­klusions- og virk­som­heds­ansvar og CEO Anne Boukris, Anne Boukris er der­ud­over vokset op i de to kulturer Israel og Danmark; soldat i den israelske hær Omer Nevo Andersson. 

Del 13 – “Se og spørg” – d. 30. maj 2021. – USAs læge­mid­del­styrelse, FDA, har nød­god­kendt Pfizer-vaccinen til børn fra 12-15 år. Det Euro­pæiske læge­mid­del­agen­tur (EMA) er på nu­værende tids­punkt i gang med at vurdere, om vac­cinen kan nød­god­kendes til børn i alderen 12-15 år i Europa. – Men er COVID-19 vacciner til børn og unge nød­vendige? Er COVID-19 vaccinerne sikre at vaccinere børn med? – med: pro­fessor i medi­cinsk mikro­bio­logi ved Institut for Natur­Videnskab og Miljø, Karen Angeliki Krog­felt; klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medi­cin- In­fek­tions­syg­domme, Carsten Schade Larsen; special­læge i psy­kiatri, Mia Gall Gran­dal; læge i almen medicin, Aselya Nielsen.

Del 14 – “Se og spørg” – d. 1. august 2021. – Skal børn mellem 12-15 år vac­ci­neres og hvem bestemmer det? – Når COVID-19-vacciner til børn plud­selig kan gives uden begge for­ældre­myn­dig­heds­inde­haveres sam­tykke, så er det et eklatant brud med hid­tidig lov­for­tolkning og således et brud på for­ældre­ansvars­lovens § 3, stk. 1. 1. pkt. hvor­efter der, ved ikke-liv­red­dende behandling, skal fore­ligge enighed mellem begge for­ældre­myn­dig­heds­inde­havere. – Med: formand for patient­for­eningen Niels Jørgen Lang­kilde, pen­sio­neret klinisk immu­nolog Kim Varming, tid­ligere familie­rets­advokat Gitte­marija Loiborg og erhvervs­jurist- og fysio­terapeut Michael Schultz.

Testning – tvang

Regeringen vil gerne tvinge os til, at vi skal testes. Med hvilket formål, spørger jeg bare? Er det for at få tømt stats­kassen hurtigst muligt? Her er link til op­lys­ninger om

Testning