Syn over Europa lige før Kristi genkomst

Det var evangelist Ron White, der fik dette syn d. 15. juni 1976

 Indledning

Den 15. juni (1976) gav Herren mig et syn. Jeg gik i seng lige før midnat. Jeg var meget legemlig træt. Jeg havde været i faste og bøn en tid, og var blevet træt i sjæl og legeme. Jeg følte mig meget hvile­løs. I ca. 1 time vend­te jeg mig fra side til side, og blev klar over, at jeg ikke kunne sove, og jeg begyndte at bede. Jeg begyndte at tale med den gode hyrde. Og jeg følte hans mægtige salvelse komme ind i vær­el­set og plud­selig begyndte Herren at give mig et syn.

Det var som om et mægtigt farve-tv blev tændt i værelset. Og Herren begyndte at vise mig ting, som jeg kæmpede med i mit hjerte.


Synet

Landkortet

Synet begyndte med et land­kort. Jeg så et kort over hele Europa fra Stor­bri­tannien tværs over til Rusland og fra Norge ned til Mellem­­østen. For en tid stu­derede jeg kortet, og mens jeg så på kortet, be­gyndte noget mærkeligt at ske. Oppe i den øverste del af Norge be­gyndte kortet at skifte farve, det begyndte at blive rødt, og det rødlige gik fra den nordlige del halvvejs ned i Norge.

Jeg bad til Herren og sagde: Hvad er det, Herre, du er ved at vise mig? Og Herren tillod, at jeg kom nærmere til den del af kortet. Jeg har bedt meget om det, og Herren viste mig, hvad der var ved at ske. Det rødlige repræ­sen­terer to ting. For det første repræ­sen­terer det en åndelig for­nyelse blandt folkene, men det havde også en anden be­tydning. Det repræ­sen­terer en invasion af en fremmed hær.

Invasion

Og jeg så i dette område tusinder af kom­mu­nistiske tropper, det var den russiske hær. Og Herren talte til mig, at meget snart ville det­te komme til at ske. Rusland ville komme til at invadere Norges nordligste del, og Rusland ville besætte dette område af Norge. Der bliver en mængde råben op om dette i Europa. Der vil blive megen tale om det. Men Gud har vist mig, at resten af Europa ikke vil gøre noget ved denne situation. Rusland vil bare overtage her, ligesom de har overtaget Tjekko­slo­vakiet.

Så blev synet ændret. Nu blev jeg i ånden ført ind midt i Europa, og jeg så på en impo­nerende mur. Mens jeg stod og så på denne mur, følte jeg, at jeg begyndte at ryste. Derefter så jeg muren begyndte at vakle, så begyndte den at falde, og jeg troede, den ville falde på mig, men jeg blev ført tilbage i ånden. Jeg så denne mur falde sammen. Og Herren åben­barede for mig, at muren repræ­sen­terede grænsen mel­lem Øst- og Vest­tysk­land.

Krig i Europa

Og jeg så denne mur falde, og flere hundrede­tusinder soldater løb gennem muren med geværer i hænderne samt tanks og andet ar­meret maskineri. Og Herren viste mig meget klart, at kom­­mu­­nisterne ville bryde igennem ind i Tyskland og hele Tysk­land blive besat af kommunisterne. Så hørte jeg gevær­skud og raket­af­fyringer, og nogle af de ting, jeg så og hørte, var frygtelige.

Og Herren viste mig, at der ville udbryde en krig i Europa, og at Tysk­land ville være besat af rus­serne i en periode. Jeg så også, og denne gang kom der en kom­mu­nistisk infil­tration i de andre lande, at der kom en for­føl­gelse af Guds folk, ikke blot fysisk for­føl­gelse, men på fjern­synet blev Guds mænd latter­lig­gjort, løgne blev fortalt om Guds folk. Og på dette tids­punkt ville krig bryde ud i Europa.

Herren viste mig også i dette syn, at der ville komme en føde­va­re knaphed til Europa og mangel på vand. Der vil for mange af de tings ved­kom­mende, vi har så rigeligt af nu, komme en tid, hvor vi ikke vil have dem så rigeligt.

EU ophæves

Herren viste mig også, at når denne krig bryder ud i Europa, vil det blive bekendt­gjort i Bryssel, at EEC (Fælles­markedet) ikke læn­gere kan fungere, og det vil blive opløst.

Storbritannien

Jeg så også britiske tropper, som nu er i Irland, blive trukket ud af Irland og blive sat ind i Europa. Og Herren talte til mig, at Irland ville blive kom­mu­nistisk domi­neret. På samme tid så jeg Skotland ri­ve sig løs fra England og blive uaf­hængigt. Den krig, som vil blive i Europa, vil ikke blive en lang krig, men alle landene bliver invol­ve­ret, men kun Tyskland og Nord­norge vil blive egentlig besat.

Vær rede!

Jeg ved, hvad jeg så, jeg ved, hvad Gud har vist mig. Men du må søge Gud for åndens vidnesbyrd i dit eget liv. Og hvis Hellig­ånden vidner for dig i aften, at dette er sandt, så godtag det som fra Herren. Få dit liv i orden, bliv rede til at disse ting skal begynde at ske og bliv så rede til Herren Jesu genkomst.

Mod Israel

Denne krig i Europa vil ikke blive en lang krig, for jeg så noget andet begynde at ske i synet. Jeg så en anden hær komme ud af Rus­land mod syd. Det var en mægtig hær, og mange soldater var udsty­ret med heste. Der var også tanks og andre køretøjer, og jeg så denne og andre hære bevæge sig ned til Israels bjerge.

Gud viste mig, at Rusland et kort stykke tid ville sende en hær til Israel. Og da det så ud som om denne hær ville inva­dere Israel, så jeg himlene åbne sig og en uhyre stor hånd komme ned fra himlen og falde på den mægtige russiske hær, og med et mægtigt slag ødelæg­ger Guds hånd denne hær.

Gud har vist mig sin store kærlighed til sit folk i Israel. Gud vil forsvare sit folk. Gud vil kæmpe for Israel. Og når Rusland går til Is­rael for at øde­lægge og plyndre, vil den almægtige Gud udrække sin hånd og endnu en gang kæmpe for sit folk, og den mægtige russiske hær vil blive af­væbnet ved Guds kraft!

Russerne flygter

Da dette skete, så jeg de store russiske tropper, som var i Europa, hurtigt blive trukket ud af Europa, og jeg sagde: ”Herre, hvorfor det­te?” Og Herren åbnede mine øjne, så jeg kunne se en anden del af sy­net. Og jeg så den kinesiske hær bryde igennem Ruslands grænser og gå dybt ind i Rusland, plyndre, dræbe og ødelægge. Og den russiske hær, som var i Europa, blev trukket tilbage for at ned­kæmpe kineser­ne.

DomTilbage til Gud

Og så begyndte noget at ske i Europa. Knapheden på føde­varer blev værre, og behovet for vand blev mere intens. Mægtige pro­ble­mer kom til hele det indre Europa, og jeg bad i min ånd: Herre, hvor­for tillader du, at dette sker? Gud sagde til mig: ”Dette er min hånd til dom, og jeg er i færd med at bruge disse ting til at bringe disse fol­k tilbage til Gud, bringe disse nationer tilbage på deres knæ igen.”

Disse ting vil blive gjort af den almægtige Gud. Og jeg så noget begynde at ske ned gennem hele Europa. Jeg så mænd og kvinder falde på deres knæ, på gaderne, i hjem­mene. Overalt råbte men­nesker til Gud om hjælp. Råbte til Gud om barm­hjer­tighed. Gud vil gøre det­te. Gud vil bringe vore nationer tilbage på deres knæ. Og da folket begyndte at råbe til Herren, så jeg Gud begyndte at besvare dette råb. Og mit hjerte begyndte at skælve, og min ånd begyndte at synge af glæde.

Jeg så flammer falde fra himlen, falde ned over hele Europa og alle vore nationer. Gud begyndte at besvare folkenes råb. Og Herren talte til mit hjerte. Og dette er, hvad han sagde til mig: ”Der kommer en vækkelse til Europas nationer, som du ikke kan forstille dig. Men det vil ikke blive ved men­neskelig kraft, det vil ikke være mennes­kers værk, det vil være Hel­lig­åndens mægtige værk.”

Forkynd ordet

Dette er højdepunktet af synet. Men Gud sagde til mig: ”Dette er grunden til, at jeg vil, du nu skal gå ud og forkynde mit ord og for­tælle mit folk overalt, at de skal op­løfte deres røst, forkynde Guds ord, vidne om Jesus overalt, uddele trak­tater, lægge bøger i folks hænder. Og selv om du ikke ser resul­tater nu, så vil du dog se resulta­terne af det, du sår.”

Halleluja! Og dette er vigtigt min ven: Du kan somme­tider føle dig mis­modig, når du vidner for mennesker. Og ingen synes at lægge mærke til det, når du deler trak­tater ud, og ingen synes at blive frelst. Men jeg vil fortælle dig, hvad du gør: Du sår sæden i folks hjerter, og der er en tid til at så, og der vil blive en tid til at høste.

Og dette er, hvad jeg så skulle ske: Jeg så folk, som gik på gader­ne, plud­selig blive over­bevist om synd, og jeg så dem løbe ind i deres hjem og trække skuffer ud, søge efter en traktat, der var givet dem. Jeg så dem falde på knæ, åbne trak­taten og læse den igennem og give deres hjerte til Jesus.

Min ven, vedbliv at så sæden, hvor end du færdes, vidn om Jesus, fortæl om hans kær­lighed og kraft. Og der vil komme en dag, hvor det, du for­tæller nu, vil blive brugt af Guds Hel­lig­ånd til at bringe mænd og kvinder ind i hans kongerige.

Kort vækkelse

Jeg så ild på vort land. Den repræsenterede Guds velsignelse som svar på sit folks bøn. Og Herren viste mig noget, som cho­kerede mig i min ånd. Jeg troede, denne vækkelse ville vare i lang tid, men Gud viste mig, at det ville blive et meget hastigt værk. Det ville ikke fortsætte i årevis, i vir­ke­lig­heden ville det ikke vare i et helt år, kun kort tid. Herren viste mig nøj­agtigt, hvor længe det ville vare ved, men jeg føler mig ikke fri i ånden i aften til at fortælle dig det.

Men denne vækkelse, Gud vil bringe, vil blive en mægtig be­vægelse af hans Ånd, og den vil flyde gennem nati­o­nerne, men kun for en kort tid. Jeg ønsker, du skal huske dette! Det vil blive for en kort tid. Gud vil gøre et hurtigt værk, og han vil gøre en brat ende på det i sin retfærdighed.

Bortrykkelsen

For da denne vækkelse nåede toppen af velsignelse, så jeg noget andet, som næsten fik mit hjerte til at briste. Mine øjne blev løftet op mod himlen. Jeg så himlene skilles. Og jeg så Herren Jesus stige ned fra Himlen og folket blive løftet op for at møde Herren, tusinder blev løftet op for at møde Jesus, båret op til Himlen for at være med Her­ren.

Der var mange, som blev ladt tilbage, men Gud viste mig dette, at i en vækkelse, som kommer, vil Gud oprette mange fra­faldne. Åh halleluja! Gud vil gen­oprette mange frafaldne. Jeg tror, at Gud elsker de frafaldne, gør du ikke? Gud har en mægtig kær­lighed til dem, og Gud vil gen­op­rette mange af dem.

Gud viste mig også, at i mange kirker, som nu er døde og kolde, vil folk begynde at søge Gud, og Gud vil vække sin menighed. Gud vil sende gen­op­rettelse til sit folk. Og mange af dem vil blive taget op for at møde Herren i luften. (1. Tess. 4.17).

Efter bortrykkelsen

Dette var virkelig højde­punktet af den åben­baring, som Gud gav mig. Der var nogle få andre ting, en af disse ting var dette; efter me­nig­hedens bort­ryk­kelse, da og kun da, vil EEC (Fælles­markedet) kom­me til at fungere. Det vil blive for­nyet, og Gud viste mig noget, som var meget mærkeligt for mig at se. Jeg kunne aldrig have fore­stillet mig det, men Gud viste mig faktisk, at Israel blev en meget speciel ven af Fælles­markedet, og ud af denne forening ville Anti­krist opstå, som vil regere med jern­hånd på jorden.


Herrens ord

Lyt til dette, det er Herrens ord:

”Dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens kom­me, skal ingen­lunde gå forud for de hen­sovede. Thi Herren selv skal stige ned fra Him­melen, og der skal lyde en befaling, en over­engels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bort­rykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.”

1. Tes. 4.15-17