Værdig og ren til brylluppet

Her er en video (fra 17. oktober 2022), hvor Jaco Prinsloo også ad­varer om, at det er nød­vendigt at være ren og have et in­timt for­hold til Jesus og vores Him­melske Far, for at kunne blive regnet for værdig til at komme med til bryl­luppet i Him­melen. Jeg an­be­faler dig at høre, hvad Jaco for­tæller i videoen herfra (43:54). Du må selv­føl­gelig gerne se/­høre det hele.

Af kærlighed og omsorg

Jaco afslutter med at sige: “Mit ønske er, at så mange af Guds folk skal regnes for værdige til at und­slippe det, der kommer. Og jeg er nødt til at ad­vare Guds folk om dok­triner, der ikke stemmer overens med alt, hvad der er inde­holdt i Guds ord, så derfor er jeg nødt til at tage fat på dette om­stridte emne igen, og jeg gør det af kær­lighed og om­sorg for dig.”


Jaco fortæller:

Mange er imod omvendelse efter frelse

Mange troende er også voldsomt imod, at troende om­vender sig fra deres synder, når de først har mod­taget frelse. For ifølge dem er dette et værk, som men­nesker for­søger at tilføje til deres frelse. – Dette er også en løgn fra vores fjende. Og jeg vil gerne demon­strere det gennem et eksempel:

Spørgsmålet, vi skal besvare, er dette: Hvordan ville et liv, hvor vi fort­sætter med at leve i synd, ikke bekymre os om vores synder og aldrig om­vender os, på­virke vores for­hold til vores frelser?

Hvis vi sammen­ligner vores for­hold til vores frelser med et jor­disk ægte­skab, vil denne situ­ation, som jeg lige har beskrevet, svare til at sige til ens ægte­fælle: “Hør, jeg er gift med dig nu. Og derfor vil jeg aldrig sige und­skyld til dig igen for ting, jeg gør, som sårer dig, da det ville betyde, at jeg ikke stoler på dig. Og en­hver ind­sats, jeg lægger i dette ægte­skab, ville blive op­fattet som ingen værdi til de løfter, du gav mig, da vi blev gift.”

Godt eller ikke godt?

Hvordan tro du sådan et ægte­skab ville klare sig? Tror du at sådan en tilgang ville være befor­drende for nærhed og inti­mitet i ægte­skabet, eller ville det få de to ægte­fæller til at drive væk fra hinanden?

Sådan en tilgang giver simpelthen ingen mening mellem men­­nesker, der elsker hinanden og vil resul­tere i et arm­læng­de­for­hold uden inti­mitet over­hovedet. Jeg tror, at det er grunden til, at Jesus siger, at der vil være mange, der vil sige “Herre, Herre”, og som så vil høre ham sige: “Jeg har aldrig kendt dig”.

HVIS vi bekender vores synder

Hvis du er i et forhold med en, som du holder af, så ville du bede dem om deres til­givelse, hver gang du gør noget, der sårer dem. Jesus siger, at han er klar til at til­give os, HVIS vi be­kender vores synder. 1. Johs. 1.9: Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uret­fær­dighed.

Hvis vi ikke bekender vores synder, så står vi foran ham i ret­fær­dig­hedens klæder, som vi modtog, da vi troede på frelse, men med mud­rede fødder, der er resul­tatet af vores uom­vendte og ube­kendte synder, og vi får at vide, at de, der har mudder på sig skal vaskes i Lammets blod under trængslen:

De har renset deres klæder

Åb. 7.13-14: Og en af de ældste svarede og sagde til mig: ” Hvem er disse, som er klædt i hvide klæder, og hvorfra er de kommet? Jeg sagde til ham: “Du ved det, herre! Og han svarede mig: “Det er dem, som kom ud af den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.

Disse er frelste troende, som allerede modtog ret­fær­dig­hedens klæder, men som ikke var rene for Herren, da ægte­skabet startede.

De gad aldrig bede Jesus om at rense dem, fordi de ikke havde nogen inte­resse i et in­timt forhold til ham og ikke havde nogen idé om hans føl­elser over for de synder, de væl­tede sig i, og de troede sim­pelthen, at det at blive frelst er godt nok til at und­slippe dommen, der kommer over denne verden.

Jesus og Peter

Jesus talte om denne situa­tion med Peter i følgende pas­sage: Johs. 13.8-10: Peter siger til ham: “Du skal aldrig vaske mine fødder. Jesus svarede ham: “Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke del i mig. Simon Peter siger til ham: “Herre, ikke kun mine fødder, men også mine hænder og mit hoved! Jesus siger til ham: “Den, som er tvættet, behøver ikke andet end at vaske sine fødder, men er ren i alle hen­se­ender; men I er rene, men ikke alle.

Hvis vi nægter at lade Jesu vaske vores fødder, som han siger, han skal, hver gang vi er trådt i mud­deret, tror du så, at han ville byde dem med mudrede fødder vel­kommen med åbne arme ind i Lam­mets bryllup, baseret på hvad vi læste i denne pas­sage fra Jo­hannes?

Hvis vi nægter at omvende os

Hvis vi undlader at ydmyge os selv over for Jesus, når vi synder, og vi nægter at om­vende os fra og bekende vores synder, selvom vi vil kæmpe med synd i vores liv, indtil vi mod­tager vores nye her­lig­gjorte legemer, er vi stadig frelst og har en kappe af ret­fær­dighed, fordi vi tror, at Jesus er Guds søn.

Hvis vi har mudrede fødder, har vi ikke tilladt Jesus at vaske os, fordi vi ikke be­kendte vores synder for ham, og derfor risi­kerer vi ikke at bære en del af det, som han vil tage i besid­delse, når han høster sin høst ifølge høst- og tem­pel­mo­del­lerne.

Endnu engang vil jeg op­fordre dig til at se den 5-delte serie her.

Så er vi ikke rene

Hvis vi ikke er rene over for ham, vil vi ikke blive fundet værdige til at deltage i bryl­lups­re­cep­tionen, fordi mud­rede fødder vil til­smudse. Om­ven­delse og be­ken­delse af vores synder er en kon­ti­nu­erlig proces, hvis vi ønsker at være tæt på vor him­melske Fader, ligesom man ville be­handle et jordisk ægte­skab.

Hvis du har mod­taget ret­fær­dig­hedens dragt, så vil Hel­lig­ånden til­skynde dig, hver gang du træder ned i mud­deret. Hvis vi tror, at det er en en­gangs­af­tale, og at det at mod­tage frelse auto­matisk holder os rene og tæt på Gud, uanset om vi synder eller ej, så kender vi sim­pelthen ikke vores Frelser eller har nogen in­ti­mitet med ham.

De, hvis fødder er mudrede, når de står foran vor Herre, vil få endnu en mu­lighed under trængslen til at blive en del af Kristi legeme – igen efter høst- og tem­pel­mo­del­lerne – ved at rense deres klæder i Lam­mets blod, men det vil komme til en høj pris, som vil kræve, at de troende afgiver deres liv i næg­telse af at til­bede Anti­krist.

Værdig til at undslippe

I sidste ende kræver det et in­timt for­hold til Jesus at blive regnet for værdig til at und­slippe de ting, der vil komme over verden, hvor vi ønsker at leve vores liv på en måde, der be­hager ham, selvom vi fejler hele tiden, men hvor vi yd­myger os selv som skatte­op­kræ­veren, der bad Gud om at for­barme sig over ham, eller tyven på korset ved siden af Jesus, der be­kendte sine synder for Jesus og blev budt vel­kommen i paradis af Jesus samme dag.

Når brylluppet kommer, ønsker vi ikke at banke på døren med mudrede fødder. De, der tror på, at frelse eller at have en ret­fær­dig­heds klæde­dragt gøre én klar til bort­ryk­kelse, fremmer et miljø, hvor inti­mitet med Gud ikke er af­gørende og ofte ikke-eksi­ste­rende, og hvor ren­lig­heden af den person, der er iført Jesu ret­fær­dig­heds kappe, er aldrig engang over­vejet.

Mange uenige

Jeg ved, at Guds ord også viser os i tem­pel­mo­dellen, at om­kring 90 % af de troende sand­syn­ligvis vil skændes eller være uenige med mig om, hvad Guds ord viser os i denne hen­seende, men jeg er ikke her for at argu­men­tere, dømme eller for­dømme dig eller noget som helst. Jeg vil op­rigtigt have, at du op­dager, at dit valg om at kassere visse dele af Guds ord, eller at følge efter dok­triner, der ignorer visse dele af Guds ord, ender med at koste dig dyrt og uventet og unød­vendigt, når bort­ryk­kelsen finder sted.

Hvem lades tilbage?

Satan vil elske at have endnu et forsøg på enhver tro­endes evige desti­nation under trængslen. Og jeg ved, at han ville elske at be­drage så mange af Guds folk til dok­triner, der vil få dem til at blive tilbage efter bort­ryk­kelsen, og hvor han kan stille Guds folk foran et valg, at tilbede Anti­krist og blive Satans ejendom gennem det valg, de træffer, og som vor him­melske Fader vil ære, eller at afgive deres liv, villigt for, at Jesus for­bliver hellig for ham.

Værdig til at undslippe

Mit ønske er, at så mange af Guds folk skal regnes for værdige til at und­slippe det, der kommer, og jeg er nødt til at advare Guds folk om dok­triner, der ikke stemmer overens med alt, hvad der er inde­holdt i Guds ord, så derfor er jeg nødt til at tage fat på dette om­stridte emne igen, og jeg gør det af kær­lighed og om­sorg for dig.

Citatslut.