WHO udvikler globalt censur-apparat

Hvorfor og hvordan? Det er for at lukke munden på folk. De prøver sim­pelthen at for­hindre at folk for­tæller sand­heden til andre. En af må­derne kan være ved at blokere folks adgang til at kunne bruge deres egne penge.

Krig mod sandheden!

Joshua Philipp

Joshua Philipp skriver i en mail d. 14. juli 2023: WHO ud­vikler glo­balt cen­sur­ap­parat for at lukke munden på folk.

Der føres en krig mod sand­heden i USA og af inter­na­tio­nale magter. Der er ved at blive etab­leret nye systemer, som snart kan afgøre, hvad der kan dis­ku­teres, og hvad der ikke kan dis­ku­teres. I USA viser det sig, at reger­ings­or­ganer har været in­vol­veret i en kam­pagne med censur ved sted­for­træder, og en dommer har mid­ler­tidigt sat en stopper for dette.

I udlandet aflægger EU besøg hos ameri­kanske so­ciale medie­virk­som­heder for at tvinge dem til at cen­surere deres bru­gere i over­ens­stem­melse med uden­landske love. Og selv ud over disse kampe om sandhed, og hvem der de­finerer sandhed, er der et truende system, som snart kan skabe stan­darder for global censur.

Pandemitraktaten

Vi har tidligere diskuteret, at USA støtter den så­kaldte pan­de­mi­traktat. Det vil give Ver­dens­sund­heds­orga­nisa­tionen (WHO), gennem FN, en­sidig magt til at er­klære nød­si­tua­tioner på folke­sund­heds­om­rådet og an­befale poli­tikker. Det vil være en juri­disk bind­ende af­tale for alle med­lems­lande.

Og med­lemmerne for­ventes at skrive under engang næste år.

Men “pande­mi­trak­taten” handler ikke kun om at an­be­fale poli­tikker for vira eller nye syg­domme. Den om­fatter alle ele­menter af folke­sund­heden. Den ud­vides til at om­fatte emner som ulighed i rigdom, race­politik og endda emner som klima­for­an­dringer. Og med i pakken er også sy­stemer, der vil gøre det muligt for WHO at an­befale juri­disk bind­ende ret­nings­linjer for at stoppe det, de be­skriver som “mis­in­for­ma­tion“.

I denne episode af Crossroads dis­kuterer vi dette og andre emner:
WHO Building Global Cen­sorship Apparatus to Silence the People.
Videoen er kun på engelsk, og jeg kan heller ikke få lov at se den.


Min kommentar

Nogle mennesker nægter at tro på at “nogen” for­søger at tage magten i verden via WHO. Men “WHO vil have mere magt“.

Der er krig mod sand­heden. Og der står i Guds ord at lov­løs­heden vil tage over­hånd. Lov­løshed er at handle som om loven ikke eksi­sterer. Det er der mange poli­ti­kere der allerede gør. Og de slipper til­syne­lad­ende godt fra det, for de der skulle hånd­hæve loven gør det ikke, fordi de sam­ar­bejder med poli­tik­kerne i deres onde planer. Måske er der mange af dem, der ikke ved det. Men det bliver det ikke bedre af.

Men Guds domstol er der ingen der slipper udenom.