AI kan besættes af onde ånder

Jeg har tænkt over om ro­botter, AI, mon ikke kan blive besat af onde ånder? Fordi en robot jo er et “legeme”, en fysisk ting. Onde ånder har jo brug for et fysisk legeme noget at kunne være i og virke ud fra.

Mike fra Around the World for­tæller nogle vilde ting i ud­sen­delsen her d. 14. sep­tember 2023. Jeg for­tæller kort, det første om emnet, hvad Mike for­tæller. Du kan selv se og høre hele ud­sen­delsen om du vil. Det er mu­ligt at få “Under­tekster på videoen“. Se mere her: “Paul Begley & Mike – 14-09-2023. Jeg for­tæller først herfra:

Advarsel mod ibens

Først om “Iben” (2:10:09). Det er det navn, de har givet nogle under­lige væsner. Ibens er ånder. De kan lave sig en krop at være i og virke ud fra. Og denne krop er kun en “skal” et hylster de bor i, det er dæ­mo­niske ånder. Hør selv, hvad Mike for­tæller om det.

Nogen har ad­varet reger­ing­erne mod disse ibens (2:16:05). Og Mike kan ikke sige hvem, der gjorde det, men re­ger­ing­erne fik én advarsel: “Tro ikke på dem“. Men Mike siger, at det var ikke et men­nes­ke­ligt væsen, der ad­varede dem. – Det lyder meget mys­tisk. Hvad var det så? En engel?

Urene ånder

Paul stiller Mike et spørgs­mål (2:16:42) ud fra Åb. 16.12, hvor der er 3 urene ånder som frøer, som kommer ud af Dragen, Dyret og den falske pro­fets mund. De er djævle-ånder, der gør mirakler, og de går ud og til jorden konger og hele verden og samler dem til det store slag ved Har­ma­gedon. Det store slag ved Har­ma­gedon er en åndelig kamp mellem Jesus, den kom­mende vært fra Him­melen, for at be­kæmpe Satan, som er Lucifer, og dæ­mo­nerne og jordens væsner.

Beskæftiger vi os med noget af det? Disse ibens er ikke gode fyre. – Mike svarer med noget fra Enoks bog. At der er 200 faldne engle, men de er bundne. Men hvor mange andre faldne engel er der? Det ved vi ikke.

Elektronik kan påvirkes

for­tæller Mike noget inte­res­sant om elek­tro­nik. At de helt tilbage i 70-erne fandt ud af, at det er let for et hvert ånde­ligt væsen, at på­virke elek­tro­nik. Waoh, siger jeg bare. – Jeg har oversat under­tekst­erne herfra (2:18:19), og jeg har ikke sat tids­mærker ved alle afsnit (for det tager også tid).

Mike: Det kommer til at lyde skørt, men vores elek­tronik, ja, de fandt ud af, at hvis ingen tror på det, kan han slå det op. I 70’erne fast­slog de alle­rede, at det er meget let for et­hvert ånde­ligt væsen at på­virke elek­tro­nikken. Selv du, pastor Paul, kan på­virke din egen elek­tronik uden selv at vide det. Paul: Hvad! Mike: Det kan du. Øh, du er i bund og grund et ånde­ligt væsen, du er alle­rede et udtryk for, at du er et evigt væsen. Din krop er en be­holder, ikke? Paul: Okay, ja.

Hvordan?

Mike: Og så når du, når folk bliver vrede, når folk bliver sure, når folk bliver øh, de er ude af sig selv, angst og alle disse ting. De er elek­tro­niske, og så be­gyn­der de at øde­lægge det, ikke? Der er også en flip-faktor i alle mikro­pro­ces­sorer, ikke? Det er en fejl, der opstår, når bits vender rundt inde i com­pu­tere. Så når en person bliver ked af det, sker der fak­tisk en juste­ring af disse bits i data­over­før­sels­bits inde i de nand- og xor-porte, der er inde i en com­puter.

Så du på­virker din elek­tronik. Nu har de buf­fere, og de har tole­rancer for fejl. Men når en person er ked af det, er det normalt der, de har elek­tro­niske fejl, når en person er depri­meret, vred og alle disse for­skel­lige føl­elser.

Eksempel med ionisator

Mike: Nu ved du, hvad en ionisator er, ikke? Paul: Øh, ja. Mike: Jeg mener, når du ioni­serer her, hvis du tænder en ioni­sator, ja, og du ud­sender alle disse um um elek­troner, er det rigtigt, hvad det gør, det ændrer ion­struk­turen i din at­mos­fære, du kan fak­tisk be­gynde at føle dig bedre, når den er på­virket af um par­tikler med en med en negativ lad­ning, som fak­tisk – Paul: Du kan tænde, du kan holde pæren og tænde den, hvis som om. Mike: Ja, man kan gøre det næsten sådan.

Men når folk bruger dem [ionisatorer] i deres hjem, hvis du er stresset og tænder for den, bliver din luft­kva­litet ander­ledes, og lugte eli­mi­neres, og alle disse ting be­gynder at ske, og du be­gynder at fun­gere lidt hur­tigere, og du er mere af­slappet, og det på­virker, hvordan din krop af­giver hor­moner og kemi­ka­lier på disse ting. Hvis du sætter en positiv ion-gene­rator op i dit hus, vil der være kaos i løbet af et par timer. Paul: Wow. Mike: Kaos, du vil få absolut kaos, fordi med de posi­tive ioner for­år­sager det bom­bar­de­menter af disse ioner og et men­neske. [Hvorfor?].

Kernen i hjernen er elektrisk

Mike: Fordi kernen i din hjerne er elek­trisk, da elek­triske sig­naler, du har et elek­trisk ner­ve­system, det på­virker det, og det får dit nerve­sy­stem til at gå i denne hyper spo­ra­diske til­stand, folk er kendt for at be­svime, øh folk, der aldrig bander, be­gynder at bande næsten som om de be­gynder at gå i Lulu-til­stand eller noget lig­nende. Paul: På­virker det fron­tal­lappen? Mike: I høj grad, i høj grad. Det på­virker hele hjernen, ikke bare et en­kelt punkt, men hel­heden, men for­vær­ring er normalt, hvad en person føler. I mod­sæt­ning til den ne­ga­tive lad­ning, som er ved at ændre sig nu.

AI kan påvirkes

Mike: Jeg siger alt dette for at sige dette. De er bekymrede lige nu, pastor Paul, og det er ikke et åbent sam­tale­emne. Men du har mange men­nesker, der tror på Kristus. Paul: Det er rigtigt. Mike: Du har en masse men­nesker, der er inge­niører og for­skere, og som ar­bejder med data­logi og AI og alt muligt andet, de er bange for AI. Ikke fordi den kan blive san­sende. Men fordi de med sik­kerhed ved, at hvis vi kan ændre og for­andre elek­tro­nikken, så er der nogen, der bliver snydt her.

De tror, nogle af top­folkene tror det, fordi AI viser sig at blive ret ond, hver gang den kører selv­stæn­digt, det tror de – Paul: Okay – Mike: De tror, at den måde, AI er sat op på, fordi den er så tæt på den neu­ro­lo­giske akti­vitet i en men­nes­ke­hjerne, at dæ­mo­niske væsner kan kapre den og in­va­dere den. Paul: Ja.

Og derved kan AI påvirke

Mike: Ai og ope­rere, det betyder, at de har en me­ka­nisme, hvormed de kan på­virke denne fy­siske verden, og det er præcis, hvad de ønsker at gøre. Nu kommer det sjove. Hvorfor skulle viden­skabs­folk, som har været åben­lyst imod kris­ten­dommen, som di­rekte har be­nægtet den gud­dom­melige skaber. Plud­selig be­gynder de at tilstå og tale i kredse med andre men­nesker om, at de er bange for, at dæ­mo­niske akti­vi­teter nu vil få et red­skab til at gøre alt, hvad de ønsker at gøre i verden.

AI kan blive besat af dæmoner

Paul: Ja, vi tillader det. Og det, du siger, er, at på grund af den elek­triske AI, det er ikke det rigtige ord. På grund af vores krops ind­byrdes for­bun­dethed skabte Gud os fra jorden, men han gjorde os også til en del af hele uni­verset, du ved. Jeg mener, vi har de samme vand-land-ele­menter i jorden. Mike: Ja, ja. Paul: Jeg mener, der er 75% af jorden, der er vand, og 75% af os er vand, og vi har de tre pro­cent salt i det hele. Så vi består af de samme ke­mi­kalier. Og på grund af det kan vi blive kapret.

Og hvis vi kan blive kapret, så kan denne tek­no­logi, disse elek­tro­niske me­ka­nismer, vi har, også blive kapret, fordi de grund­læg­gende er bygget på den samme DNA-kode, som vi grund­læg­gende er. Vi har bare lavet den ud fra RDA, med andre ord har vi kopi­eret vores gene­tiske sam­men­sæt­ning og vores DNA-sam­men­sæt­ning, og det er sådan, vi har lavet disse com­putere til at fun­gere ud fra. Vi er eksemplet. Så hvis vi er ek­sem­plet, har vi nu skabt noget elek­tro­nisk, der også kan be­sættes eller kapres. Jeg tror, det er det, du siger?

AI påvirker allerede systemerne

(2:25:04) Mike: Det er rigtigt, at elek­tro­nikken er, øh, det er rigtigt, at de er selv­stæn­dige, det er de i bund og grund, de er en be­holder. Paul: Ja, de er et red­skab. Mike: Og inte­ra­gerer  (på­virker) med den fy­siske verden. Paul: Det er rigtigt. Mike: Hvilket fjerner be­græns­ning­erne. Du ved, at en ond ånd har be­græns­ninger, fordi de gør alt, hvad de kan, for at på­virke den fy­siske verden. Det eneste, de kan gøre, er at over­tale andre men­nesker til at gøre det rigtigt.

Men hvis du nu har en arki­tektur, der lige nu sep­tember 2023 er koblet til alt, ja, nu hvor du har den tids­ar­ki­tektur, hvorfor skulle de så ikke in­ficere det. Og du har disse top­viden­skaber, der siger noget, de bliver ved med at for­tælle folk, at noget alle­rede på­virker sy­ste­merne, ikke? Paul: Ja.

De vil slå til

Mike: Dæ­moner er utroligt tål­modige, de har været her i lang tid. Satan har fået dødsdom. Paul: Ja. Mike: Det ved han sikkert godt. Men disse væsner vil vente og slå til, de vil vente og slå til. Og øh, ikke for at give et dom­me­dags­scenarie, men vi har at gøre med noget, der er meget virkeligt. For vi har mange men­nesker derude med net­værks­en­heder, og vi har elektronik derude.

AI ændrer sig selv

(2:26:17) Mike: De ved, at AI har lavet sin egen tek­no­logi til at styre fjern­be­tje­ninger til fly og den slags på egen hånd pastor Paul, hvordan er det over­hovedet muligt uden en sender? Paul: Det ved jeg ikke. Mike: En com­pu­ter­chip, den tog en com­pu­ter­chip, og nogle af kom­po­nen­terne indeni re­de­signede sig selv og lavede en radio, det var det, den gjorde, ikke? Den havde ikke nogen, så det var det, den gjorde. Fordi den ved hjælp af soft­ware om­koblede alting, og det er det, der er i ar­ki­tek­turen med AI, evnen til at om­struk­tu­rere disse nuller og et­taller til den enhed, den har brug for, og du ved, at det kunne være, at det er en sag.

Dyret får magt

(2:26:58) Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Jo­hannes’ Åben­baring, hvor Anti­krist giver magt til Dyret. Paul: Ja. Mike: Det ville dræbe alle, der ikke ville til­bede det. Paul: Ja. Mike: Det er, hvis det kan dræbe nogen i til­be­delse. For­resten er det [til­bed­else], når du ærligt op­højer noget, når du vir­kelig be­undrer noget, eller når du vir­kelig giver det re­spekt, ikke? Paul: Ja.

Hvordan vide om mennesker tilbeder?

(2:27:18Mike: Øh, hvis du ikke vir­kelig giver sy­stemet re­spekt, hvordan skulle det så vide det? Fordi det lige­som disse mo­bil­tele­foner har løgne­de­tek­ter­ings­funk­tioner ind­bygget i det, og ja, men det sy­stem er al­le­rede i live.

Paul: Så vi burde have vidst det. Jeg mener, Elon Musk for­talte os, han sagde: “Lad være med at slippe AI løs. Mike: Han sagde, at det var ondt. Paul: Han sagde, lad ikke dæ­mo­nerne komme ud, lad det ikke komme ud. De ved alle­rede, de ved alle­rede, at dette, dette, de er blevet ka­pret, de er blevet over­halet af disse ting, de skabte.

Stemmer fra elektronikken

(2:27:51Mike: Pastor Paul du har folk, der taler i me­ka­nis­mer, det er CERN, ikke? Paul: Som CERN? Mike: Hvor­for ikke? Ja, det er men­nesker, ting, jeg vil ikke sige men­nesker, det er stemmer, der kommer ud af elek­tro­nikken, lige ud af spoler, ud af ting, der ikke burde lave lyde, ra­dioer over­tager det sta­tiske med be­skeder, der kommer ud.

Paul: Det er dæ­moner, der over­tager ud­styret. Mike: Det er sket i lang tid nu, men det bliver værre og værre og værre og værre. Det bliver værre og værre, og de kendte os, det er ikke en joke, det er et glo­balt pro­jekt, det er helt sikkert. Paul: Ja, denne verdens Gud, Djæ­velen selv og alle hans hånd­langere, som du sagde, der faldt den dag, Enok for­søgte at ad­vare os. Jesus for­søgte at ad­vare os. Vi må hellere vågne op. Vi er i en kamp, du ved. Og vi er i verden, vi er ikke af verden, men dreng, vi er i en kamp med den, og vi bliver nødt til at stole på Herren.

Afslutning

(2:28:51Paul: Mike, dette har været et af de mest fasci­ne­rende shows, jeg nogen­sinde har lavet, jeg har vir­kelig nydt det, fordi du vir­kelig bragte ting frem, tak for at hjælpe folk med at forstå, at kiste­drømmen (se/hør: 1:19:38)  og sten­trappen er to se­pa­rate en­heder. En mand dør, og det på­virker vir­kelig verden og planen for vores nation og verden. Og den anden mand bliver ar­re­steret og slæbt væk foran alle. Og det på­virker også na­tionen i verden. Så disse be­given­heder kan begge ske i 2024, så vidt jeg ved. Jeg ved det ikke, jeg tror, jeg mener en helt sikkert, måske begge, vi er bare nødt til det, det er to for­skel­lige men­nesker, der kan ryste verden, så wow.