Dæmoner vidner om COVID-19 vaccinerne

Ja, dæmoner kan tale sandt. Se eksem­plerne i Bibelen. De kan tvinges til at tale sandt. Ellers vil de selv­føl­gelig helst lyve og be­drage. De er jo i sam­ar­bejde med løgnens far, Djævelen. Se også: “Græsk præsts vidnesbyrd“.

Dæmon sladrer om COVID-19 vaccinerne

Her er nogle små kort video­klip. Det er den samme video i for­skel­lige ud­gaver. For­skel­lige kva­li­teter. Disse er kun med engelsk tale og evt. lidt skrift. Det er en Syd­af­ri­kansk præst, der kon­fron­terer og kon­trol­lerer dæ­mo­nerne. Men der er en TikTok med eng­elske under­tekster.

Original står der

Busch014 deler på BitChute: Demon spills the Beans on Vac­cines  (Original no TT Water­mark) – Demon for­tæller om vac­ciner (Original uden TT-vand­mærke).

Med engelske undertekster

Journey of Sound deler på TikTok: South African Priest con­fron­ting & con­trol­ling Demon – Part 1 of 2 & Part 2 of 2 – Syd­af­ri­kansk præst kon­fron­terer og kon­trol­lerer dæmon. I denne TikTok deler hun noget om dem Demons are real  – Dæ­moner er vir­kelige.

Med kommentarer

Ricky_Bobby_True_Servant_Of_Jesus_Christ – deler A Wake-up Planet Pro­duc­tionBit­ChuteAn inter­view with a demon – Spill the Beans, with the plans of Phar­makeia. – Et inter­view med en dæmon af­slører planerne for phar­makeia – Ricky Bobby beder os dele denne video også.

Gods will be done now – deler på TikTok: Phar­makeia Part 1Phar­makeia Part 2 – Han for­tæller også noget om videoerne. De kan ikke sige COVID-19 vac­ci­nerne, fordi så ville videoerne blive fjernet. Sand­heden må ikke komme frem i lyset.

Med meget vigtig oplysning

Persecution Is Next deler på BitChute: Demon spills the Beans on the V – Part 1 & 2 – Dæmon sladrer om vac­cinen – Part 1 & 2. Bille­kvaliteten er ikke så god, men der står noget meget vigtigt under videoen:

Videoen viser en dæmon, der for­tæller om phar­makeia og sort­magi i vac­cinen. Samar­bejder med hos­pi­talerne, nævner slangerne på stangen. Dæ­monen tilstår, at COVID-vac­cinen åbner døre for dæ­moner til at komme ind, [ligesom] util­giv­elighed, had, frygt. – Målet er at dræbe folk før de har fået til­givelse, tage deres sjæl til Hel­vede. På spørgs­målet om, hvad der sker, hvis per­sonen om­vender sig fra vac­cinen, siger dæmonen, at du ved, hvad der sker. Jesus vil stadig befri dig, hvis du omvender dig.

Med andre manifestationer

Dustin Nemos deler A Wake-up Planet ProductionBitChute: A Demon spills the Beans about COVID Jabs, sudden Death, and the Soul – En dæmon for­tæller om COVID-sprøjter, plud­selig død og sjælen (10:39). Videoen har kom­men­tarer og først om disse men­nesker, som ser noget bag og over dem oppe i luften, før de falder om og måske dør. Det siger manden, men jeg kan jo ikke vide, om de over­lever eller ej.


Mine kommentarer

Ja, jeg har nogle kom­men­tarer til, men når ikke lige at skrive dem nu. Så det må komme, når jeg får tid. Når jeg får kom­men­tarerne skrevet sætter jeg den under ny­heder igen som 2. udg.