Den juridiske sag mod Satan

Jaco Prinsloo har denne kanal på YouTube:  God’s Road­map to the End – Guds ende­tids­plan. Du kan se det på ikonet oppe i venstre hjørne. (Eller nede i højre hjørne.) For at kunne se alle hans til­gæn­gelige videoer klik på fane­bladet videoer. Har du behov for danske under­tekster på videoen kan du se, hvordan man gør her.

Videoen

The Legal Case Against Satan and Humanity’s Unde­served Victory Over Him, Hidden Until Now! – Den juri­diske sag mod Satan og menneske­hedens ufor­tjente sejr over ham, skjult indtil nu! – Videoen varer 43 min. Havde premiere d. 4. juni 2021.


Jeg har faktisk skrevet en del af videoen af. Nu må jeg se, om jeg kan få tid at lægge det ud også. Det der står i disse fir­kantede klammer [. . .] har jeg til­føjet som for­klaring. Og over­skrif­terne har jeg sat ind for over­skue­lig­hedens skyld.


Afskrift fra videoen

1. Mos. 6.4: I hine dage, da guds­søn­nerne gik ind til mennes­ke­døt­rene og disse fødte dem børn – men også senere hen i tiden – levede kæm­perne på jorden. Det er hel­tene, hvis ry når tilbage til fortids dage.
1. Mos. 6.11-12: Men jorden for­dær­vedes for Guds øjne, og jorden blev fuld af uret; og Gud så til jorden, og se, den var for­dærvet, thi alt kød havde for­dærvet sin vej på jorden.

Jesus sagde, at hvis vi vil vide, hvad der vil ske ved hans gen­komst, må vi forstå, hvad der skete i Noas dage:

Luk. 17.26: Og som det var i Noas dage, således skal det også være igen i Men­nes­ke­søn­nens dage.

Så baseret på det, der er blevet skrevet til os i disse pas­sager, ved vi, at vi vil se et lig­nende mønster, der endnu en gang vil invol­vere for­dær­velsen af alt kød og fjer­nelsen af Guds billede fra men­neskers kroppe, før den næste synd­flod kommer over jorden. Guds ord viser os, at den næste synd­flod vil være af ild og repræ­sen­terer Guds vrede, der bliver ud­gydt over de ugu­delige og vores fjende, som det er be­skrevet for os i store detaljer i store detaljer i åben­bar­ingens bog.

Blandet sæd

I Daniel kapitel 2 får vi lidt flere op­lys­ninger om denne kødets for­dær­velse, som vil ske på jorden, før Jesus vender tilbage, og som be­kræfter os i, at det, der skete i Noas dage, igen vil ske ved vor konges gen­komst.

Denne fordærvelse vises tydeligt for os i de fødder på den statur, som Nebu­kad­nezar så i sin drøm. Og Daniel for­klarer, at det drejer sig om en blan­ding eller sammen­blan­ding af to af­koms­linjer, hvoraf den ene ville være men­nes­kelig og den anden til­hørte de faldne engle, der om­tales som Guds sønner i 1. Mosebog. Og da Jesus sagde, at vi skal se på det, der skete i Noas dage, så vil vi se på det, der skete i Noas dage. Vi kan vide, at de, der vil blande deres afkom med men­neskers afkom, vil være de faldne engle.

[Eller nogle andre him­melske væsner. De omtales som guds­sønner. Så det må være sønner af Gud.]

Daniel så det

Dan. 2.43: Og hvor du så jern blandet med ler, skal de blande sig med men­nes­ke­sæd, men de skal ikke holde sammen, ligesom jern ikke kan blandes med ler.

Når vi ser på den statue, som Nebu­kad­nezar så i sin drøm, og stu­derer den lidt mere detal­jeret, kan vi se, at den kun bestod af metal, star­tende med hovedet af guld, som repræ­sen­terede det baby­lo­niske im­perium under Nebu­kad­nezars styre, og der­efter går den ned til benene af jern, som repræ­sen­terede det ro­merske im­pe­rium. Alle fire konge­riger bestod ude­luk­kende af metal. Men når vi ser på fød­derne, sker der en blanding, og Daniel for­klarer os i vers 43, at denne blanding hen­viser til sammen­blan­ding, splejs­ning eller gene­tisk modi­fi­ka­tion af folks bio­logi.

Når vi ser på fødderne, får vi yder­ligere indsigt i den tids­plan, der er in­vol­veret i, hvordan splejs­ning og æn­dring vil finde sted. Og her ser det ud til, at vi finder be­viser på vores fjenders for­brydelse, som blev for­ud­sagt for næsten 2.500 år siden.


Der er mere i videoen end det, jeg har skrevet af. 


Bogen Guds endetidsplan

Jaco har også skrevet bogen: God’s Roadmap to the End – Guds ende­tids­plan. Guds vej­viser om enden. Den er på engelsk, og du kan læse den her. Bogen er skrevet nogle måneder før d. 23. sep. 2017.