Destruering af spike-protein

Jeg fandt nogle op­lys­ninger på You­Tube, som mange måske har brug for at få at vide, fordi de lod sig over­tale til at tage en eller flere af disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner, som er så død­sens farlig på alle måder.

Jeg fandt neden­stående op­lys­ende videoer. Du må selv se videoerne for at få op­lys­ningerne. Har du brug for danske under­tekster, kan du se, hvordan det kan lade sig gøre her.


Merogenomics

Merogenomics – sådan hedder kanalen på You­Tube. Inde­haveren skriver: DNA-test­ning til per­sonlig sund­heds­in­for­ma­tion: scree­ning for præ­dis­po­si­tioner, udiag­no­sti­cerede syg­domme, kræft­pro­fi­lering og test­ning af gra­vi­di­tets­fostre.

Destruering af spike-protein

Destruering af spike-protein! – COVID-19 op­da­tering 60 – De­stroying spike protein! – COVID-19 update 60 – fra d. 29. sep­tember 2022:

Vi introducerer en potentiel naturlig måde at øde­lægge spike-protein på, som er blevet fore­slået i en offent­lig­gjort artikel: et for­slag om, at natto­ki­nase, som findes i ja­pansk natto-mad, kan øde­lægge spike-protein, der findes på over­fladen af celler i labora­to­rie­for­hold. En anden ekstra fordel er, at natto­kinase til­syne­ladende er det bedst kendte natur­lige stof, der for­hindrer sam­men­klump­ning af fibre i blod­propper.

Destruerende spike 2

Destruerende spike 2 – N-ace­tyl­cystein – COVID-19 vac­ciner op­datering 76 – De­stroy­ing spike 2: N-acetyl Cy­steine – COVID-19 vac­cines up­date 76 – fra d. 3. fe­bruar 2023:

Mekanismen for N-Ace­tyl­cy­stein i COVID-19! – Dette er den anden video i en serie om, hvordan spike­pro­teinet kan blive øde­lagt på bag­grund af fore­løbige nye data. Der­ud­over synes NAC, ligesom natto­kinase, der blev præ­sen­teret i den første video om dette emne, også at have en be­skyt­tende rolle mod blod­propper, et problem, der nu ofte for­bindes med COVID-19 og spike-protein. Se vores video for mere info!!!

Indehaveren skriver til sidst

** Hvis du kan lide de op­lys­ninger, du mod­tager, så overvej ven­ligst at donere til vores kanal, så vi kan fort­sætte vores forsk­ning, ethvert lille beløb hjælper. Tak for din støtte. **


EONutrition

EONutrition – sådan hedder kanalen på You­Tube. Inde­­haveren Elliot Overton skriver: Elliot er en cer­ti­fi­ceret funk­tionel medicin­prak­tiker og natur­me­di­cinsk ernær­ings­tera­peut, der prak­tiserer fra Stor­britannien. Han nyder at lave videoer om en bred vifte af sund­heds­re­la­terede emner, der spænder fra er­nær­ings­mæssig bio­kemi til cir­kadisk bio­logi, dyre­baseret er­næring og farerne ved elektro­mag­netisk stråling.

Dette øde­lægger spike protein

Dette øde­lægger spike protein!? – THIS Destroys Spike Protein!? – fra d. 20. ja­nuar 2023: I denne video taler vi om tre naturlige kost­til­skud, som har vist sig at in­ak­tivere SPIKE-protein. Undersøgelser her:

BromNAC: The Com­bi­nation of Bro­melain and Ace­tyl­cysteine (BromAc) Syner­gi­sti­cally Inac­ti­vates SARS-CoV-2 – Kom­bi­nationen af bro­melain og ace­tyl­cystein (BromAc) inak­ti­verer SARS-CoV-2 på syner­gistisk vis.

Nattokinase: Degra­dative Effect of Natto­kinase on Spike Protein of SARS-CoV-2 – Natto­kinases ned­bryd­ende virk­ning på SARS-CoV-2 spike­protein.

Fjernelse af spike protein m.m.

Eliminering af Spike Protein, blod­propper og be­skyt­telse af kar­dio­vas­kulær sundhed – Elimi­nating Spike Protein, Blood Clots & Pro­tecting Cardio­vas­cular Health – fra d. 28. marts 2023:

I denne video dis­ku­terer jeg virk­ningerne af SPIKE-protein på blod­karrene og det kar­dio­vas­ku­lære system. Vi under­søger måder, hvorpå man kan for­bedre cir­ku­la­tionen og den vas­ku­lære sundhed og sam­tidig re­ducere de ska­delige virk­ninger af SPIKE. (Citatslut.)

For en sikker­heds­skyld kopierede jeg doku­men­ta­tionen, hvis videoen skulle blive fjernet fra You­Tube. Du kan finde den her under: Citeret forskning.